2
O avimos le Duxosqo Sfïnto
Kana avilos o ges le Peindanqo,* O ges le Peindanqo sas o ges kana äl evrea särbätorinas o kidimos le givesqo, dikh o Levitiko 23:15-16 haj o Deuteronomo 16:9-11. Sas peinda gesa maj pala o ges o baro le Nakhimasqo haj sas jekh anθa-l bare gesa anθä save äl evrea ʒanas k-o Jerusalimo. äl ućenićǎ sas kidine sǎ anθ-äk than. Anθa-k data, avilos anθa o ćeri äk vujeto sar äk vïźimos bravalǎqo zurali haj pherdǎs saoro kher kaj beśenas on. Atunć dikhles daići sar niśte ćhiba jagaqe save pharadiles haj ćhute pes p-o jekh pä fiosavo anθa lenθe. Haj sǎ pherdiles Duxo Sfïnto haj ïnćeposajles te den duma anθä aver ćhiba, pala sar delas len o Duxo zuralimos te den duma.
Atunć arakhadonas anθ-o Jerusalimo evrea, murś save jubisardes le Devles, anθa saorä poporǎ kaj si p-e phuv. Kana aśundinǎjlos o muj le ućenićenqo, saorä manuś kidinǎjles haj aćhiles ïnkremenime, kä fiosavo aśunelas kä denas duma anθä lesqi ćhib. Haj sǎ mirinas pes, minuninas pes haj phenenas jekh avresqe:
— Dikh, sǎ kadala kaj den duma, naj anθa-i Galilea? Atunć sar aśunas kä den duma fiosavesqe anθä amari ćhib, anθä savi kerdinjajlǎm? Maśkar amenθe si parci, mezi haj elamici haj manuś anθa-i Mesopotamia, Judea haj Kapadoćia, anθa o Pont haj Asia, 10 anθa-i Friʒia haj Pamfilia, anθa o Eʒipto haj anθa-l riga le Libiaqe paśaj Ćirena, si kathe oaspeci anθa-i Roma, 11 evrea haj aver kaj nakhles ke reliʒia le evreenqi, haj manuś anθa-i Kreta haj Arabia. Haj aśunas sar den duma anθä amare ćhiba anθa-l bukǎ minunime le Devlesqe!
12 Sǎ mirinas pes, ni ʒanenas so te pakǎn haj phenenas jekh avresqe:
— So daśtil te xakǎrdǒl kadaja?
13 Dar aver marenas pesqe źoko haj phenenas:
— Si mate!
O Petre del duma le manuśänqe kaj si kidine
14 Atunć o Petre uśtilos anθä pïrnenθe, kolença äl deśujekh, haj moça zuralo phendǎ lenqe:
— Phrala!le evrea, haj tume sǎ kaj beśen anθ-o Jerusalimo, te ʒanen kadaj buki haj aśunen mïrä vorbe! 15 Äl manuś kadala naj mate, sar pakǎn tume, kä si numa ïnǎ detexara! 16 Ni, sǎ so dikhen akanak si äl bukǎ anθa save ramosardǎs o prooroko Joel:
17 «O Del phenel: Anθ-äl gesa äl palune
va ćhorava anθa muro Duxo pä orso manuś:
tumare ćhave haj tumare ćheja va prooroćina,
tumare tärnen va avela len dikhimata,
haj tumare phuren va avela len sune!
18 Da, kjar pä mïrä robi haj pä mïrä roabe
va ćhorava anθa muro Duxo anθ-äl gesa kodola,
haj va prooroćina.
19 Va kerava minuni opre anθ-o ćeri
haj semnǎ tele p-e phuv,
rat, jag haj noro thuvesqo.
20 O kham va avela parubdo anθ-o ïntunjariko,
haj o ćhonot va kerdǒla sar o rat.
Pala kodoja va avela o ges le Rajesqo, baro haj pherdo slava.
21 Atunć orkon va dela muj
o anav le Rajesqo te aźutil les,
va avela xastrame.»a Joel 2:28-32
22 Phrala!le israelicǎ, aśunen äl vorbe kadala! O Isus anθa o Nazaret sas äk manuś sikado kaθar o Del tumenqe kä avilos lesθar, prin äl fapte zurale, äl minuni haj äl semnǎ save kerdǎ len o Del prin lesθe anθä tumaro maśkar, pala sar miśto ʒanen. 23 Le manuśäs kadales, savo sas bikindo, sar sas o plano le Devlesqo haj sar ʒanglǎs maj anglal kä va kerdǒla pes, tume rästignisarden les haj mudarden les prin o vast kolenqo kaj ni ʒanen e Kris le Devlesqi. 24 Dar o Del ïnviosardǎ les nimićindos äl dukha le mulimasqe, kä ni daśtilas pes te avel ïnkǎrdo kaθar o mulimos. 25 Kä o David phenel anθa lesθe:
«Dikhavas mereo le Rajes angla manθe.
Anθa kodoja kä ov si kä mïrï ćaći,
me ni va legäniva man.
26 Kodolasqe bukuril pes muro ilo haj mïrï ćhib gilabel,
haj muro trupo va traila anθ-e nädeźdǎ:
27 kä ni va mukesa muro sufleto anθ-o Kher le Mulimasqo
haj ni va mukesa ka kǒ sfïnto te kernǒl.
28 Sikadǎn manqe o drom karing e viaca,
haj kä san mança, va desa man bukuria.»b Salmi 16:8-11
29 Phrala!le, daśtiv te phenav tumenqe ćaćimaça kä amaro phuro o David mulos haj sas praxome. Lesqo than le praxomasqo si anθä amaro maśkar ʒi anθ-o ges dä ages. 30 Anθa kodoja kä o David sas prooroko haj ʒanelas kä o Del phendǎsas lesqe sovelǎça kä va ćhula jekhes anθa lesqe ćhave kaj va avela pala lesθe pä lesqo skauno 31 haj dikhlǎs maj angle, kodolasqe dinǎs duma anθa-i ïnvierǎ le Kristososqi: nas muklo anθ-o Kher le Mulenqo, nić lesqo trupo ni kernilos. 32 Kadal Isusos o Del ïnviosardǎ les, haj ame sǎ sǎm martorǎ kadal bukǎqo. 33 Haj akanak kä sas vazdino opre te beśel ke ćaći le Devlesqi haj primisardǎs kaθar o Dad o Duxo Sfïnto savo sas phendo kä va dela pes, ćhordǎ les pä amenθe: kadaja si so dikhen haj aśunen akanak. 34 Ku sǎ kä o David ni uśtilos anθ-o ćeri, ov phenel:
«O Raj phendǎs mïrä Rajesqe:
Beś kä mïrï ćaći,
35 ʒi kana va ćhava ke duśmajen
tala ke pïrne!»c Salmi 110:1
36 Kadǎ kä te ʒanel miśto saoro kher le Israelosqo kä kadal Isusos, saves tume rästignisarden les, o Del kerdǎ les Raj haj o Kristos!
37 Kana aśundes kadala, on sas dine dab anθ-o ilo haj phendes le Petresqe haj kolavrenqe apostolǎ:
— Phrala!le, so te keras?
38 O Petre phendǎ lenqe:
— Bolden tumen k-o Del, haj fiosavo anθa tumenθe te avel boldo anθ-o anav le Isusosqo Kristos, kaśte avel jertime tumare bezexa! Haj va primina o Duxo Sfïnto sar daro. 39 Käć e fägäduinca kadaja si anθa tumenθe, anθa tumare ćhave haj anθa sǎ kaj si dur, saorän saven va dela muj o Raj, amaro Del.
40 Haj bute avre vorbença avertizilas len haj rugilas len:
— Xastran anθa o maśkar kadal manuśänqo rimome save train akanak!
41 Kadǎ kä save primisardes lesqe vorbe sas bolde, haj anθ-o ges kodova ćhute pes paśa lenθe kam trin mi manuś.
O phanglimos le phralenqo
42 On kamenas but te sikǒn kaθar äl apostolǎ, te aven len äk phanglimos phralikano, te phagen o marno haj te rugin pes. 43 Äl apostolǎ kerenas but minuni haj semnǎ, haj saorï lumǎ sas pherdi dar. 44 Sǎ kaj pakǎnas sas anθ-äk than, haj xulavenas maśkar pesθe sǎ so sas len. 45 Bikinenas pe phuja haj äl bukǎ kaj sas len, haj äl love xulavenas len maśkar pesθe, pala sar träbulas fiosaves. 46 Anθä fiosavo ges sǎ äk gïndoça maladǒnas k-o Templo, haj phagenas o marno anθä pe khera. Haj xanas anθ-äk than bukurǎça haj ileça uźo. 47 Läudinas le Devles haj sas p-o plako saorä poporosqo. Haj o Raj barǎrelas o grupo kolença kaj sas mïntuime anθä fiosavo ges.

*2:1 O ges le Peindanqo sas o ges kana äl evrea särbätorinas o kidimos le givesqo, dikh o Levitiko 23:15-16 haj o Deuteronomo 16:9-11. Sas peinda gesa maj pala o ges o baro le Nakhimasqo haj sas jekh anθa-l bare gesa anθä save äl evrea ʒanas k-o Jerusalimo.

a2:21 Joel 2:28-32

b2:28 Salmi 16:8-11

c2:35 Salmi 110:1