19
Lá Szodomákro dzsungájibo
O duj angyalá othé riszlé ká Szodomá retyi, the o Lot télé bésélász ká lá Szodomákri partá. Káná o Lot dikhjász lén, ustyijász ánglá léndé the télé bángyijász lé csékátehe pé phu. The ode phéngyász:
— Morré rájá, ávén án tumáré szogálovoszkro khér! Bésén kádé án kede retyi the thovén tumáré pungré! ⸤Dáke kámén,⸥ jokor toszárrá ustyén opré the sej dzsán pé tumáro drom!
The von ode phéndé:
— Ná, ké szovász kádé ári án drom án kede retyi.
O Lot ná mikjász lén dzsi káj ná ligingyász lén ándré án pészkro khér. Kérgyász léngé hhábo, pékjász léngé mijinész the hhálé. Dzsi káj ná szuté, lá Szodomákré musá kátho tărné dzsi ko phuré körbe lilé lészkro khér, o szászté dzsiné szodé hászlé. Diné csingár lé Lotosz the ode phéndé lészké:
— Káj hin o mánusá szávé eretyi ávilé tuté? Án lén áméngé ári té szovász léncá!
O Lot ári gijász léndé, phángjász o udár pálá pészté the ode phéngyász:
— Phrálálé, mángáv tumén sukár, ná kérén kádo dzsungájibo! Hin mán duj báré csájá szávé ná hhuné pén muséncá. Mikén té ánáv lén tuméngé ári, kérén léncá szo kámén! De ná kérén khájcs kálé mánuséngé, ké von án morro khér ávilé!
The von ode phéndé:
— Dzsá tuké!
Inké té ode phéndé:
— Kádo mánus ávijász té bésél kádé szár idegenyon, the kámél té phénél áméngé szo té kérász? Ákáná máj dzsungálész kéráhá tuvá szár léncá!
Iszpiné lé Lotosz the hász té phágén o udár. 10 Kolá duj mánusá ári zingyárdé péngré vásztá the ándré cérné péndé lé Lotosz án khér the phánglé o udár. 11 Lé mánusén káj hászlé ári ká lé khérészkro udár, korrárdé lén kátho máj cinono dzsi ko phuro, the ná máj árákhlé o udár.
12 O angyalá phucslé kátho Lot:
— Kon máj hin tut kádé? Zsámutré, csávé, csájá the szekkon kon hin tut án forosz, gidzsá lén ári káthár, 13 ké pusztitináhá kádo thán! Ké o csingáribo vás léngé báro hino, vás ode trányász ámén o Drágon Dél té pusztitinász lén.
14 O Lot ári gijász the dumázingyász pészkré zsámutréncá szávé léná lészkré csáján:
— Ustyén, ávén té mikász kádo thán, ké o Drágon Dél pusztitinélá kádo forosz.
The lészkré zsámutré ode gindindé ké vo numá kide phénél.
15 Káná gyész kérgyijász, o angyalá szigyárdé lé Lotosz the ode phéndé:
— Ustyé, lé trá rromnyá the tré dujé csáján szávé hiné kádé, té ná mérész vás lé foroszkro dzsungájibo!
16 Káná o Lot inké othé ácsijász, o duj mánusá lilé lén vászténdár, lész, lészkrá rromnyá the lészkré csáján, ké o Drágon Dél kámnyász té méntinél lész. Ári ligindé lén ándrá forosz.
17 Pálá szoszté ári ligindé lén, jég máská léndé ode phéngyász:
— Mentin tro életosz! Té ná dikhész pálé, the té ná ácsész khátyindé án kede szásztyi Mál! Nás po plejisz té ná mérész!
18 O Lot ode phéngyász léngé:
— O ná, rájá! 19 Dikh, lácso hánász ká tro szogálovosz the báro lácsibo kérgyán máncá, ké nyikérgyán morro életosz. De mé ná dzsánáv té násáv dzsi po plejisz, ké riszél mán o dzsungájibo the méráv. 20 Dikh, kodo forosz pásél hin káj té násáv án lészté, the cinono hino! Mik té násáv kodé, ké cinono hino, the ácsoho án életosz!
21 The vo ode phéngyász lészké:
— Dikh, té kede kéráv. Ná mároho télé kodo forosz szávo tu phénész. 22 Nás szigo kodé, ké dzsi káj ná riszész kode, nástik té kéráv khájcs ná dzsánáv té kéráv khájcs.
Vás ode kide bicsol kodo forosz Coár.* Coár ode jelentinél: cinono. 23 Káná o Lot othé riszjász ko Coár, ebe opré hász ávilo o khám.
24 The o Drágon Dél dinyász brisind phábárdé bárréncá pé Gomorá the pé Szodomá ándrá o mennyosz kátho Drágon Dél. 25 The télé márgyász kolá fori, i szásztyi Mál, lé szászté mánusén án fori the szemindenosz szo bárijász pé phu. 26 Lé Lotoszkri rromnyi pálé dikhjász the kérgyijász lonészkro bárr.
27 Jokor toszárrá o Ábrahám opré ustyijász, gijász ko kodo thán káj ácsijász ánglál ode ánglá o Drágon Dél 28 the dikhjász kárig i Szodomá the kárig i Gomorá the kárig i szásztyi Mál. The dikhjász szár váznyijász pá phu o thu, szár ándrá jég báro bo. 29 Káná o Dél pusztitingyász lé Málészkri fori, ná brisztigyász szo mángjász o Ábrahám, the ári ligingyász lé Lotosz, káná télé márgyász o fori káj o Lot bésjász.
Lé moábonéngro the lé ammoniéngro ládzsávo
30 O Lot ári ávijász ándrá o Coár the bésjász án pleji pészkré dujé csájáncá, ké dárányász té bésél án Coár. Án barlangosz bésélász pészkré dujé csájáncá. 31 The i máj bári ode phéngyász lá máj cinyonyáké:
— Ámáro dád phuro hino the nányi jég mus té szovél áméncá, szár kérén pé szásztyi phu. 32 Ámá té dász ámáré dádész té piél mol the té csász ámén télé lehe káj té ávél ámén ciné csávé káthá ámáro dád!
33 Án kode retyi diné péngré dádész té piél mol the i máj bári gijász the télé csugyász pész pészkré dádehe. O Lot ná dzsángjász incsé káná lészkri cséj télé csugyász pész lehe, the incsé káná opré ustyijász. 34 Án ávér gyész i máj bári ode phéngyász lá máj cinyonyáké:
— Dikh, eretyi mé csugyom mán télé morré dádehe. Ámá té dász lész mol té piél té án kede retyi, the dzsá the csu tut té tu télé lehe, té ávél ámén ciné csávé káthá ámáro dád!
35 Diné péngré dádész té án kode retyi té piél mol the i máj cinyonyi gijász the télé csugyász pész lehe. O Lot ná dzsángjász incsé káná lészkri cséj télé csugyász pész lehe, the incsé káná opré ustyijász.
36 The lé Lotoszkré duj csájá bárész ácsilé káthá péngro dád. 37 I máj bári neszveijász jékhé csász, szávészké kide csugyász lészkro náv Moáb. Vo hász o dád kolé néposzkro lé moábonéngro, kon hiné té ákáná. 38 Té i máj cinyonyi neszveijász jékhé csász, szávészké kide csugyász lészkro náv Ben-Ammi. Vo hász o dád kolé néposzkro lé ammoniéngro, kon hiné té ákáná.

*19:22 Coár ode jelentinél: cinono.