4
E samariteanka hai o pai o giuvindo
Kana o Isus aflisardeas kă ăl fariseia așunde kă ov kerel hai bolel mai but ucenicea dă sar o Ioan (numa kă o Isus ni bolelas ov, hai bolenas leske ucenicea), teleardeas andai Iudeia hai risailos pale ande Galileea. Hai trăbulas te nakhel e Samaria. Areslos pașăk foro andai Samaria kai buciolas Sihar, pașa e phuv kai dineasas les o Iakov pe ciaveske le Iosifoske.a Geneza 33:19; 48:22 Othe sas e haing le Iakovoski. Hai o Isus, sar sas khino katar o drom, beșelas pașai haing. Sas kam kă le șovengo ciaso.* Le șovengo ciaso pala ăl romaia sas kăl șov pala-l deșudui, dar pala ăl evreea sas kăl deșudui anda o ghes.
Ăk giuvli andai Samaria avilis te înkalavel pai. O Isus phendea lake:
— De man te peav!
Kă leske ucenicea ghelesas ando foro te kinen hamos. Atunci e giuvli samariteanka phendea leske:
— Sar tu, kai san evreeo, manghes te pes mandar, kai sem giuvli samariteanka?
(Kă ăl evreea nai len khanci le samariteanța.) 10 O Isus dinea lan anglal:
— Te pringiandeanas o daro le Devlesko, hai kon si kova kai phenel tuke: «De man te peav», atunci tu afi mangleanas lestar, hai ov afi deasas tut pai giuvindo.
11 Phendea leske e giuvli:
— Raia, nai tut sosa te înkalaves, hai e haing si adînko. Atunci katar si tut kadav pai giuvindo? 12 Sau san tu mai baro dă sar amaro dad o Iakov, savo dinea amen kadai haing hai kear ov pileas anda la, i leske ciave hai i leske animalea?
13 O Isus dinea lan anglal:
— Orkon pel anda o pai kadava, pale si te kerdeol leske truș. 14 Dar orkon va pela anda o pai kai si te dav les leske me, nai te mai avel leske truș nici ăk data, dar o pai savo si te dav les leske va kerdeola andă leste ăk izvoro paiesko kai thabdel ande viața veșniko.
15 E giuvli phendea leske:
— Raia, de man kadav pai, kaște na mai avel manghe truș hai ta na mai trăbul te avav gi kathe te înkalavav!
16 Ov phendea lake:
— Gia hai de mui ke romes hai aorde kathe!
17 E giuvli dineas anglal:
— Nai man rom.
O Isus phendea lake:
— Mișto phendean: «Nai man rom». 18 Kă pangi roma sas tut, hai savo si tut akanak nai keo rom. Phendean o ciacimos.
19 E giuvli phendea leske:
— Raia, dikhav kă san ăk prooroko. 20 Amare dada înkinosailes pes pă kadav plai, dar tume phenen kă ando Ierusalimo si o than kai trăbul te înkinos amen.
21 O Isus phendea lake:
— Giuvlie, pakea man kă avel o ciaso kana ni va înkinona tumen le Dadeske nici pă kadav plai, nici ando Ierusalimo. 22 Tume înkinon tumen kaske ni pringianen. Ame înkinos amen koleske saves pringianas les, kă o hastramos avel katar ăl evreea. 23 Dar si te avel o ciaso, hai akanak i avilos, kana ăl ciace înkinătorea va înkinona pes le Dadeske ando duho hai ando ciacimos, kă kadalendar înkinătorea kamel o Dad. 24 O Del si duho hai kon înkinon pes leske trăbul te înkinon pes ando duho hai ando ciacimos.
25 E giuvli phendea leske:
— Gianav kă va avela o Mesia — (saveske phendol Kristos) — hai kana va avela, va sikavela amenghe saoră bukea.
26 O Isus phendea lake:
— Kodova sem me, kai dav duma tusa.
27 Hai atunci aviles leske ucenicea, hai mirinas pes kă del duma ăk giuvleasa. Dar nici iekh ni pușles: „So rodes?” sau „Soste des duma lasa?” 28 Atunci e giuvli mukleas pi garnița, ghelis ando foro hai phendeas le manușănghe:
29 Aven hai dikhen ăk manuș, savo phendea manghe sea so kerdem! Daștilas pes te avel kadava o Kristos?
30 Ăl manuș înklistes avri anda o foro hai gianas karing leste.
Ăl holde si pake, trăbul kidine
31 Ando timpo kadava ăl ucenicea rughinas les:
— Sikaiitorina, ha!
32 Dar ov phendea lenghe:
— Man si man te hav ăk hamos anda savo tume ni gianen.
33 Kodolaske leske ucenicea phenenas mașkar peste:
— Daștil pes te afi andea leske dakoniva te hal?
34 O Isus phendea lenghe:
— Muro hamos si te kerav e voia koleski kai dinea man drom: te kerav e buki kai ov kamel lan. 35 Ni phenen tume kă mai si ștar cion gi ko seceriș? Ita, me phenav tumenghe: Putren tumare iakha hai dikhen kă ăl holde akanak si pake, gata anda o secerimos! 36 Kon seceril, lel o pokinimos hai kidel o rodo ande viața veșniko, ka o semănători hai o seceritori te bukurin pes andăk than. 37 Kă kadea si ciaces so phendeol pes: «Iekh semănil hai aver kidel.» 38 Me dinem tumen drom te secerin kai tume ni kinilen kerindos buki. Aver kiniles kerindos buki, hai tume ghelen hai lilen lenghi buki.
39 Hai but samariteia anda o foro kodova pakeaies andă leste, andai kauza le giuvleaki kai phenelas șukar anda leste: „Phendea manghe sea so kerdem.” 40 Kadea kă kana ăl samariteia aviles leste, rughinas les te aciol lende. Hai acilos othe dui ghes. 41 Hai but mai but pakeaies andă leste andai kauza leske vorbenghe. 42 On phendes le giuvleake:
— Akanak ni mai pakeas andai kauza ke vorbenghe, hai kă ame așundeam les, hai gianas kă kadava si ciaces o manuș kai avilos te hastravel e lumea.
O Isus sastearel le ciaves le slujbașăsko le thagaresko
43 Pala kodola ăl dui ghes, o Isus teleardeas othar hai ghelos ando them Galileea. 44 Kă kear ov phendeas o ciacimos kă ăk prooroko nai dikhlo mișto andă peo them. 45 Kadea kă kana areslos ande Galileea, sas primime mișto katar ăl galileea, kă dikhlesas saoră bukea kai ov kerdeasas len andăl ghesa bare ando Ierusalimo, kă i on sas othe.
46 Atunci o Isus ghelos pale ande Kana ande Galileea, kai kerdeasas o pai mol. Ando Kapernaum sas ăk slujbaș thagaresko, kai lesko ciavo sas nasfalo. 47 Kana kadava așundeas kă o Isus avilos andai Iudeia ande Galileea, ghelos leste hai rughisardea les te avel hai te sastearel leske ciaves, kă sas pă merimaste. 48 O Isus phendea leske:
— Kana ni dikhena semnea hai minuni, tume ni pakean, na!
49 O slujbaș le thagaresko phendea leske:
— Raia, av, gi kana ni merel muro ciavo!
50 O Isus phendea leske:
— Gia, keo ciavo trail!
Hai o manuș pakeaias ăl vorbe kai phendeas leske o Isus, hai teleardeas. 51 Ando timpo so ov gialas, leske robi aviles angla leste hai ande leske e vorba kă lesko ciavo trail. 52 Ov pușlea len anda o ciaso kai sas leske mai mișto, hai on phende leske:
— Arakhi, andă le ieftango ciaso Le ieftango ciaso pala ăl romaia sas kăl iefta e reat, dar pala ăl evreea sas o ciaso iekh ando timpo le ghesesko. mukle les ăl șîla.
53 Atunci o dad giangleas kă sas kear ando ciaso kodova kana o Isus phendeasas leske:
— Keo ciavo trail.
Hai pakeaias ov hai saoro kher lesko. 54 Kadava si le duiengo semno kerdo katar o Isus avindos pale andai Iudeia ande Galileea.

a4:5 Geneza 33:19; 48:22

*4:6 Le șovengo ciaso pala ăl romaia sas kăl șov pala-l deșudui, dar pala ăl evreea sas kăl deșudui anda o ghes.

4:52 Le ieftango ciaso pala ăl romaia sas kăl iefta e reat, dar pala ăl evreea sas o ciaso iekh ando timpo le ghesesko.