20
O Jezuśis opre tamodinel
An kurqo djes i Maria katha Mogdola giǎs jokor tosarra ko śiros thë dikhǎ ke o barr ferë haslo lilo katho śiros. Kidë ke naśǎ ko Śimon Peter thë ka kokover tonitvanjis savo dragon has le Jezuśesqe, thë phendǎ lenqe:
— Liginde le raǎs andra śiros, thë na ʒanas ke kaj ćhude les!
Kidë ke o Peter thë okover tonitvanjis ari gile thë gile karig o śiros. Naśle oleduja an jekhaθe, thë okover tonitvanjis naśǎ maj sigo sar o Peter thë ëśövon risǎ ko śiros. Tele bandǐǎs thë dikhǎ o lëpëdövi, dë na giǎ andre. Okkor o Śimon Peter, savo pala lesθe aviǎ, te vo risǎ thë andre giǎ an śiros thë dikhǎ ke o lëpëdövi kode hine. Thë o khosno savo has ćhudo pe le Jezuśesqro śero na haslo an jekhaθe le lëpëdövonença, honëm külën haslo jekhetane xuno. Okkor andre giǎ te okover tonitvanjis, savo ëśövon risǎ ko śiros, dikhǎ thë pattǎnǎ. Ke inke na ertinde o Iribo ke o Jezuśis opre kampiǎ te tamodinel andra meribo. 10 Okkor o tonitvanja khere gile.
O Jezuśis sikavel pes la Mariaqe katha Mogdola
11 Thë i Maria ari aćhelas paśo śiros rojindor. Thë sar rovelas, tele bandǐǎs ko śiros. 12 Thë dikhǎs duje ondjolan an parne rizes, save tele hasle beśle an kodo than, kaj haslo ćhudo anglal odë le Jezuśesqro tëśtos. Jekh has beślo kaj has lesqro śero, thë jekh haslo ka lesqre pungre. 13 Thë phende laqe:
— Ʒuě, sosθar roves?
Voj phendǎ lenqe:
— Vaś kodë ke liginde morre raǎs thë na ʒanav ke kaj ćhude les.
14 Pala sosθe phendǎ kala, pale risëjiǎ thë dikhǎ le Jezuśes kaj kode aćhel, dë na ʒangǎ ke o Jezuśis hin. 15 Phendǎ laqe o Jezuśis:
— Ʒuě, sosθar roves? Kas rosares?
Voj gindindǎ ke o kërtesis hin, thë odë phendǎ lesqe:
— Raja, dakë tu ligindǎn les, phen manqe kaj ćhudǎn les, kaj te ʒav te lav les.
16 Phendǎ laqe o Jezuśis:
— Mario!
Voj pale risëjiǎ thë phendǎ lesqe pe le źidovonenqri ćib:
— Robboni!
savo odë jëlëntinel: „tonitovos”. 17 Phendǎ laqe o Jezuśis:
— Na njiker man pale, ke inke na giǒm opre ka morro Dad. Ʒa ka morre phrala thë phen lenqe ke opre ʒav ka morro Dad thë ka tumaro Dad, ka morro Del thë ka tumaro Del!
18 I Maria katha Mogdola giǎ thë phendǎ le tonitvanjonenqe:
— Dikhǒm le Raǎs.
Thë phendǎ lenqe so phendǎs o Jezuśis.
O Jezuśis sikavel pes pesqre tonitvanǒnenqe
19 Së an kodo kurqo, kana rëtǐ has, pe kana o udara phangle hasle kode kaj an jekhaθe has o tonitvanja, ke darane katha le źidovonenqre vëzëtővi, aviǎ o Jezuśis. Aćhiǎ maśka lenθe thë phendǎ lenqe:
— Bekëśśegos te avel tumenqe!
20 Pala sosθe phendǎ lenqe këdë, sikadǎ lenqe pesqre vasta thë pesqro paśvaro. Okkor o tonitvanja örvëndinde, ke dikhle le Raǎs. Janoś 16:19-22 21 Kidë ke o Jezuśis phendǎ lenqe inke jekhar:
— Bekëśśegos te avel tumenqe! Kidë sar man tranǎ man morro Dad, kidë tradav te me tumen.
22 Pala so phendǎ këdë, phurnǎ pe lenθe thë phendǎ lenqe:
— Len le Sënt Lëlkos! 23 Kolenqe kasqe boćatinena lenqre bűni, boćatimen avena, thë kolenqe savenqe na boćatinena lenqre bűni, na avena boćatimen.
O Jezuśis sikavel pes le Tomaśesqe
24 Kana aviǎs o Jezuśis, o Tamaś, savo inke kidë bićholas Ikrë, jekh maśko deśuduj, na has othe lença. 25 Kidë ke kokolavera tonitvanja phende lesqe:
— Dikhǎm le raǎs!
Thë vo phendǎ lenqe:
— Dakë na dikhoho pe lesqre vasta le kërfenqro than, dakë na ćhoho morro anguśno an le kërfenqro than thë dakë na ćhoho morro vast an lesqro paśvaro, na pattjoho śohan.
26 Pala jekh kurqo maj keśön, le Jezuśesqre tonitvanja pane an kher hasle, thë te o Tamaś lença has. Pe kana o udara phangle has, aviǎ o Jezuśis, an maśkar aćhiǎ thë phendǎ lenqe:
— Bekëśśegos te avel tumen!
27 Thë phendǎ le Tamaśesqe:
— Ćhu tro anguśno akaj thë dikh morre vasta! Njiker tro vast akaj thë ćhu an morro paśvaro! Na av hitëtlënon, honëm pattǎ!
28 O Tamaś phendǎ:
— Morro Raj thë morro Del!
29 Phendǎ lesqe o Jezuśis:
— Vaś odë ke dikhǎn man, pattǎnjan. Baxtale hin kola save na dikhle thë pattǎn.a 1 Peter 1:8-9
30 O Jezuśis maj kerdǎ but aver jëli angla pesqre tonitvanja, save nanǐle irimen an këdë könjvë. 31 Dë kala has irimen, kaj tumen te pattǎn ke o Jezuśis hin o krajis trano katho Del, le Delesqro ćhavo, thë daqe pattǎn këdë, okkor te avel tumen elëtos pordal lesqro nav.

20:20 Janoś 16:19-22

a20:29 1 Peter 1:8-9