19
Okkor o Pilatuś xunǎ le Jezuśes thë ćhudǎ les te korbaćolinen les. Thë o sugladja khude lesqe korona andra kangre, pe lesqro śero ćhude la thë dine pe lesθe köntöśis, lilavon sar le krajonenqro. Avenas lesθe thë phenenas:
— Te ʒivel le źidovonenqro krajis!
Thë an falkenθe limanas les. Pane ari giǎs o Pilatuś thë phendǎ le źidovonenqe:
— Dikh, ari anav les tumenqe, vaś kodë kaj te ʒanen, ke na arakhav khajć ʒungajibo an lesθe.
Kidë ke o Jezuśis ari giǎ la kangrunǎ koronaça thë an lilavon köntöśis. Thë phendǎ lenqe o Pilatuś:
— Kade hin o manuś!
Thë kana dikhle les o bare rëśëja thë o őri, dine ćingar:
— Fësitin les, fësitin les!
O Pilatuś phendǎ lenqe:
— Xuden les tumen thë fësitinen les, ke me na arakhav an lesθe khajć ʒungajibo!
Odë phende le źidovonenqre vëzëtővi:
— Hin amen törvině, thë pala amari törvině hin te merel, ke odë phendǎs ke le Delesqro ćhavo hino. Mate 26:63-66, 3 Móześ 24:16
Kana o Pilatuś hajardǎ kala dumes, inke maj zores daranǎ. Thë pane andre giǎ an kher thë phendǎ le Jezuśesqe:
— Kathar han tu?
Dë o Jezuśis na phendǎ khajć. 10 O Pilatuś phendǎ:
— Na dumazines mança? Na ʒanes ke ʒanohos te mikav tut te ʒas tuqe, vodj te fësitinav tut?
11 O Jezuśis phendǎ:
— Na ʒanëhës te keres mança khajć, dakë na aviǎs dinji tuqe opral. Vaś këdë maj baro bünos hin koles, savo dinǎ man pe tre vasta.
12 Pala kodë o Pilatuś kamelas te mikel les ari. Dë o źidova denas ćingar:
— Daqe drom des kale manuśes, na han le bare krajesqro boratos! Okarkon kerel pes krajis, hin le bare krajesqro ëllënśegos.
13 Kidë ke kana o Pilatuś hajardǎ kala dumes, ari andǎ le Jezuśes thë tele beśǎ pe la törvinjëqro üskëmin, ka kodo than savo kidë bićhol Barraji Udvora, thë pe le źidovonenqri ćib Gobbota. 14 Has o djes kana opre kesülinde pe le źidovonenqri patradǐ, tosarra ko śo. Thë o Pilatuś phendǎ le źidovonenqe:
— Dikhen tumaro krajis!
15 Kidë ke von dine ćingar:
— Liʒa les, liʒa les, fësitin les!
O Pilatuś phendǎs lenqe:
— Tumare krajes te fësitinav les?
Odë phende o bare rëśëja:
— Amen nanji amen aver krajis, numa le rromoinenqro krajis!
16 Kidë ke o Pilatuś pordal dinǎs les pe lenqre vasta te fësitinen les.
Le Jezuśes po kërëstos fësitinen les
Kidë ke xune le Jezuśes thë liginde les. 17 Vo ligindǎ pesqro kërëstos ari pe kodo than savo kidë bićhol la Koponjaqro Than, thë pe le źidovonenqri ćib Golgota. 18 Kode fësitinde les, thë lëçë inke dujen. Jekh has pe jekh fëlë thë jekh pe okëver thë vo an maśkar. 19 O Pilatuś irindǎ pe jekh tabla: „O Jezuśis katho Nazaret, le źidovonenqro krajis”, thë opre ćhune la po kërëstos. 20 But źidova iginde këdë tabla, ke paśel has ko foros kodo than kaj fësitimen has o Jezuśis. Irimen has źidoul, görögül thë lotinul. 21 Kidë ke le źidovonenqre bare rëśëja phende le Pilatuśesqe:
— Na irin »le źidovonenqro krajis«! Irin ke »Odë phendǎs ke: ‘Me hom le źidovonenqro krajis’ «!
22 O Pilatuś phendǎ:
— So irindǒm, irindǒm.
23 O sugladja, pala sosθe fësitinde le Jezuśes, lile lesqre rizes thë an śtarenθe ostinde len, sëkkonesqe jekh risos. Dë lesqro gad an jekhaθe haslo kerdo, nas pe lesθe sijibo. 24 Vaś këdë phende jekokolavresqe:
— Te na pharavas les, inkab te khelas amen kaj te cerdas ari kaj kasqe te aćhel!
Këdë vaś kodë has, kaj te tëjëśëdinel o Iribo savo irinel: „Ostinde morre rizes, thë khelde pen pe morro gad kaj te cerden ari, kasqe te aćhel.”a Źoltaris 22:18 Kidë ke këdë kerde o sugladja.
25 Ka le Jezuśesqro kërëstos aćhelas lesqri dëj, lesqra daqri phen, le Klëopaśesqri rromnji i Maria thë i Maria katha Mogdola. 26 Kana o Jezuśis dikhǎ pesqra da thë paśa laθe pesqre tonitvanǒs savo dragon has lesqe, phendǎs pesqra daqe:
— Murri dëj, dikh, kado hin tro ćhavo!
27 Thë pala kodë odë phendǎ kale tonitvanǒsqe:
— Dikh, tri dëj!
Thë andra kodë ora o tonitvanǒs pesθe liǎs la.
Le Jezuśesqro meribo
28 Pale kodë ʒangǎs o Jezuśis ke mindënos kerdo has, vaś sosqe haslo trano. Thë kaj te dićol źuźes o ćaćibo an Iribo, o Jezuśis phendǎ:
— Truśalo hom.b Źoltarok 69.21, 22.15
29 Has kode jekh ćharo pherdo śukǎ mojaça. Pherde jekh sivoćis mojaça, pe jekh iźoposqro agos ćhune lesc 2 Móześ 12:22 thë othe ćhune les ka lesqro muj. 30 Kana linǎs o Jezuśis i mol, phendǎs:
— Mindënos kerdǐǎs.
Thë tele mikǎ pesqro śero, ari mikǎ pesqro lëhëlëtos thë muǎ.d Janoś 10:17
31 Parastoji has thë o savatos baro djes has, vaś këdë le źidovonenqre vëzëtövi na kamle kaj te aćhen o mule po kërëstos an kodo djes. Vaś këdë mangle le Pilatuśes kaj te phagen lenqre pungre ⸤kaj maj sigo te meren⸥ thë te len len tele.e 5 Móześ 21.22–23, Jóźue 8.29 32 Kidë ke avile o sugladja thë phagle le ëlśövonesqre pungre, pala odë kokolavresqe savo haslo fësitimen lëçë. 33 Dë kana avile ko Jezuśis thë dikhle ke vo ëbë muǎ, na phagle lesqre pungre. 34 Dë jekh maśko sugladja andre ispinǎ i lanʒa an lesqro paśvaro, thë sigo ari thadinǎ rat thë panji. 35 Kodo savo dikhǎ këdë, dumazindǎ pa këdë, thë ćaćes hin so phenel. Thë ʒanel ke ćaćibo phenel, kaj te tumen te pattǎn. 36 Ke kala butǎ vaś kodë kerdǐle, kaj te andre pherdǒl o Iribo: „Inće jekh te na aven phagle andra lesqre kokala!”f Źoltarok 34.20, 2 Móześ 12:46 37 Thë an aver than maj irindǎs o Iribo: „Dikhena pe kodo saves pordal pusade.”g Zokoriaś 12.10
Le Jezuśesqro parrubo
38 Pala kodë o Joźef katha Orimatëo, savo le Jezuśesqro tonitvanjis has, dë numa garudes, ke daranǎ katha le źidovonenqre vëzëtövi, mangǎ le Pilatuśes kaj te mikel te lel le Jezuśesqro tëśtos.h Mate 27.57, Mark 15.43, Lukać 23.51 O Pilatuś mikǎ. Kidë ke giǎ thë tele liǎ le Jezuśesqro tëśtos. 39 Aviǎ te o Nikodemuś, vo savo okkor anglal rëtǐ giǎ ko Jezuśis. Andǎ kënöćis andra mirha thë aloe, so has vore tranda kiloves. 40 Okkor lile le Jezuśesqro tëśtos thë andre ćovorinde les lëpëdövonença kënöćëçë, sar hin o sokaśis ko źidova te parrunen. 41 An kodo than kaj has fësitimen o Jezuśis, has jekh bar, thë an kodë bar has jekh nevo śiros, an savo inke na has ćhuno khaʒino.i Mate 27.60 42 Vaś le źidovonenqri parastoji thë ke o śiros paśel has, an kodo ćhune le Jezuśes.

19:7 Mate 26:63-66, 3 Móześ 24:16

a19:24 Źoltaris 22:18

b19:28 Źoltarok 69.21, 22.15

c19:29 2 Móześ 12:22

d19:30 Janoś 10:17

e19:31 5 Móześ 21.22–23, Jóźue 8.29

f19:36 Źoltarok 34.20, 2 Móześ 12:46

g19:37 Zokoriaś 12.10

h19:38 Mate 27.57, Mark 15.43, Lukać 23.51

i19:41 Mate 27.60