Janoś 18–20
18
O Judaś anel manuśen kaj te xuden le Jezuśes
Pala sosθe phendǎ kala o Jezuśis, ari giǎ andra foros pesqre tonitvanjonença, pordal giǎ pe le Këdronosqri jen, kaj has jekh bar, an savi andre giǎ vo thë o tonitvanja. O Judaś, savo phukadǎ les, ʒangǎ pa kodo than, ke o Jezuśis but vare kode xënjëǒlas ekhetane pesqre tonitvanjonença. Okkor o Judaś xunǎ jekhe ćopotos sugladjonen thë őronen, saven trane o bare rëśëja thë o forizëuśa. Thë othe gile lampença, mećëśonença, ćurança thë botença. O Jezuśis, savo ʒangǎ pa mindënos ke so avela lëçë, ari aviǎ thë phendǎ lenqe:
— Kas rosaren?
Von phende:
— Le Jezuśes katho Nazaret.
Vo phendǎ lenqe:
— Me hom.
O Judaś, savo phukadǎ les, te vo lença haslo. Kana phendǎs lenqe o Jezuśis ke: „Me hom”, von pale cerne pen thë tele pele pe phu. Kidë ke inke jekhar phućja len:
— Kas rosaren?
Von phende:
— Le Jezuśes katho Nazaret.
O Jezuśis odë phendǎ:
— Phendǒm tumenqe ke me hom. Kidë ke dakë man rosaren man, miken kaj kala manuśa te ʒan penqe!
Këdë vaś kodë phendǎ, kaj te tëjëśëdinen o dumes save phendǎ: „Na xajsardǒm inće jekhes maśka kola saven dinǎn man.” Janoś 6:37-39, 17:2, Źoltarok 41:11 10 Okkor o Śimon Peter, saves has jekh kordos, ari linǎ les, limadǎ le bare rëśëjesqre sogas thë tele ćhindǎ lesqro ćaćo kan. Lesqro nav Malkuś has. 11 Kidë ke o Jezuśis phendǎ le Petërosqe:
— Ćhu pale tro kordos an tokos! Te na pijav kado poharos,* Te na pijav kado poharos Këdë odë jëlëntinel: „te na ʒav pordal pa këdë dukh”. so dinǎs man morro Dad?
Le Jezuśes liʒan les ko Anas
12 Okkor o sugladja penqre kopitanoça thë o őri saven le źidovonenqre vëzëtővi trane, xune le Jezuśes thë phangle lesqre vasta. 13 Liginde les maj sigo ko Anas, vaś odë ke vo le Kojofaśesqro srasto haslo, savo haslo o baro rëśëj an kodo borś. 14 O Kajafaś has kodo savo phendǎs le źidovonenqre vëzëtővonenqe, ke maj miśto avelas te merel jekh kokorro manuś vaś o nepos.
O Peter phenel ke na prinʒanel le Jezuśes
15 O Śimon Peter giǎ palo Jezuśis thë te jekh aver tonitvanjis. O baro rëśëj prinʒandǎ koles, kidë ke giǎ le Jezuśeçe pe le bare rëśëjesqri udvora, 16 dë o Peter aćhiǎs ari anglo udar. Okover tonitvanjis, saves o baro rëśëj prinʒandǎs les, ari giǎ, dumazindǎ la kopuśisaça thë andre ligindǎ les. 17 Thë këdë sogalovisa, i kopuśisa, phendǎ le Petërosqe:
— Na han te tu kale manuśesqro tonitvanǒs?
Vo phendǎ:
— Na hom.
18 Śil has thë o soges thë o őri kerde jekh jag andra angara. Thë körbë aćhile kaj te tatǒn. Aćhiǎ te o Peter lença kaj te tatǒl.
O baro rëśëj ćhul kerdeśë le Jezuśesqe
19 Okkor o baro rëśëj phućǎs le Jezuśes pa lesqre tonitvanja thë pa lesqro sikajibo. 20 O Jezuśis phendǎ:
— Dumazindǒm kaj te hajarel i lümë. Me sikadǒm sëkovari an khangirja thë ka Bari Khangiri, kaj o saste źidova xënjëǒn, thë na phendǒm khajć garudes. 21 Sosqe phućhes man? Puśta kolen save halgatinde man, so phendǒm lenqe! Dikh, kola ʒanen so phendǒm.
22 Pala so phendǎs kala, jekh maśko őri save kode aćhile, dinǎ jekh palma le Jezuśes thë phendǎ:
— Kidë phenes le bare rëśëjesqe?
23 O Jezuśis phendǎs lesqe:
— Dakë ʒungajibo phendǒm, phen so hin o ʒungajibo! Dë dakë phendǒm o ćaćibo, sosqe limadǎn man?
24 Thë okkor o Anas tranǎ les le vastença phangle ko Kajafaś, ko baro rëśëj.
O Peter phenel inke jekhar, ke na prinʒanel le Jezuśes
25 O Śimon Peter aćhelas paśa jag thë tatǒlas. Thë okkor phende lesqe:
— Tu na han jekh maśka lesqre tonitvanja?
Vo tele tagadindǎ thë phendǎ:
— Na hom.
26 Phendǎ jekh maśka le bare rëśëjesqre sogi, savo njamos has kolesqe, savesqe o Peter tele ćhindǎs lesqro kan:
— Na dikhǒm tut me lëçë an jekhaθe an bar?
27 O Peter phendǎs paneś ke na prinʒanel les, thë okkor xunǎ pes te baśol o kokośis.a Janoś 13:38
O Jezuśis anglo Pilatuś
28 Jokor tosarra le źidovonenqre vëzëtővi liginde le Jezuśes katho Kajafaś an le rromoionenqre vëzëtővosqro kher. Dë von na gile andre, kaj te na fërtőzinen pen thë te śëj xan la patradǎqri voćora. 29 Kidë ke o Pilatuś ari giǎ lenθe thë phendǎ lenqe:
— So phenen, će ʒungajibo kärdǎs kado manuś?
30 Von phende lesqe:
— Dakë na kerdǎhas ʒungale butǎ kado, na dinǎmas les an tre vasta. O rëśëja na kamle te phenen ke le Deles śertindǎ o Jezuśis, ke vaś këdë o Pilatuś na itilindǎhas les, kaj te merel.
31 Thë o Pilatuś phendǎ lenqe:
— Liʒan les tumen thë itilinen les pala tumari törvině!
Phende lesqe o źidova:
— Amenqe nanji slobodon te mudaras khaʒines.
32 Kala törtenëtinde, kaj te tëjëśëdinen andre le Jezuśesqre dumes, kana phendǎs kaj će merimaha merela.b Janoś 3:14, 12:32-33 O Jezuśis phendǎs angla ode ke avela opre vazdino, savo odë jëlëntinel, ke pe jekh kërëstos ari avela fësitimen. Numa o rromoi fësitinde le manuśen po kërëstos. 33 Pane andre giǎ o Pilatuś an pesqro kher thë akhardǎ le Jezuśes thë phendǎ:
— Tu han le źidovonenqro krajis?
34 O Jezuśis phendǎ:
— Tuθar phenes këdë, vodj avera phende tuqe kala pa manθe?
35 Phendǎ o Pilatuś:
— Vare me źidovos hom? Tro nepos thë o bare rëśëja dine tut pe morre vasta. So kerdǎn?
36 Phendǎ o Jezuśis:
— Morro kirajśagos na andra këdë lümë hino. Dakë andra këdë lümë avelas morro kirajśagos, morre manuśa mardahas pen, kaj te na avav dino pe le źidovonenqre vasta. Dë na, morro kirajśagos na kathar hino.
37 Thë phendǎ lesqe o Pilatuś:
— Kidë ke tu ćok krajis han!
Phendǎ o Jezuśis:
— Ćaćibo hin tut, ke me krajis hom. Me vaś kodë kerdǐǒm, thë vaś kodë aviǒm pe lümë, kaj te phenav o ćaćibo. Kola save andra ćaćibo hine, halgatinen katha morre dumes.
38 O Pilatuś phendǎ:
— So hin o ćaćibo?
Thë pala sosθe phendǎ këdë, pane ari giǎ ko źidova thë phendǎ lenqe:
— Me na arakhav khajć ʒungajibo an lesθe. 39 Dë sokaśis hin tumenθe, kaj te mikav slobodon tumenqe jekhe manuśes pe patradǐ: kidë ke kamen te mikav slobodon tumenqe »le źidovonenqre krajes«?
40 Thë okkor pale dine ćingar o saste:
— Na kales, honëm le Borobaśes!
Kado Borobaś maśka kola haslo, save marde pen le rromoionença.

18:9 Janoś 6:37-39, 17:2, Źoltarok 41:11

*18:11 Te na pijav kado poharos Këdë odë jëlëntinel: „te na ʒav pordal pa këdë dukh”.

a18:27 Janoś 13:38

18:30 O rëśëja na kamle te phenen ke le Deles śertindǎ o Jezuśis, ke vaś këdë o Pilatuś na itilindǎhas les, kaj te merel.

b18:32 Janoś 3:14, 12:32-33

18:32 O Jezuśis phendǎs angla ode ke avela opre vazdino, savo odë jëlëntinel, ke pe jekh kërëstos ari avela fësitimen. Numa o rromoi fësitinde le manuśen po kërëstos.