O Jakov
3
Sar te avel amari ćip?
Phralale, phenǎle, te na kamen but ʒine maśka tumenθe te aven tonara an khangiri, ke ʒanen ke maj pharo itelëtos avela amen ⸤le tonaran⸥. Ke o saste vetkëzinas an but fëli. Daqe na vetkëzinel varekon an pesqri duma, kodo hin jëg manuś tökelëtëśon, ʒanel te xudel pale te pesqro sasto tëśtos.
Daqe ćhas i zobola le grastenqe an lenqro muj, kaj te hajaren pala amenθe, kidë ʒanas te tradas le grasten, save bare hine. Te o ćonoqi bare śëj te aven, hë hine trane katho zorale barvaja. Së numa hine vëzëtimen katha jëg cinǐ bota kaj kamel o manuś. Së kidë hin te i ćip. Hin jëg cino kotor andra manuś, dë laśarel pes bare butǎnça.
Gindinen tumen, ke jeg cinǐ jag śëj labarel jeg baro veś. Te i ćip jag hinǐ, hinǐ pherdji ʒungaimaça. I ćip hin kodo kotor andra amenθe, savo mejarel o sasto tëśtos, hë labarel amari viaca katha amaro tërnjibo ʒi ka amaro phuribo. Këdë jag hinǐ labardji katha gëhëna, hinǐ inditimen katho benk.
Sëkkonfëli aloti, o bare aloti, o ćirikle, o cine aloti thë le panjesqre aloti śëj te sikavel o manuś, hë o manuśa te sikade len. Dë i ćip khaʒino na ʒanel te sikavel la. Hin jëg ʒungaibo so naśtjik aćaves la, pherdji hinǐ merimasqre mergoça.
La ćibaça laśaras le Raǎs, amare Dades, dë së kola ćibaça atkozinas le manuśen, save kerdǐle te mëzinen le Delesqe. 10 Së andra kodo muj avel ari te kana laśaras le Deles, hë te kana atkozinas le manuśen. Phralale, phenǎle, na kampelas te avel kidë! 11 Andra jëg foraśis, andra jëg xu, naśtjik te thadel te laćho panjin hë te ʒungalo panjin. 12 Phralale, phenǎle, śëj te kerel i khivëina mäslines, vodj i rez khië? Së kidë jëg londo foraśis naśtjik te del laćho panjin.
O godjavëribo dje opral, katho Del, anel bekëśegos
13 Kon hin maśka tumenθe maj godjaver, hë kon ʒanel maj but? Kodo kidë te sikavel ke godjaver hino, pe odë ke lesqri viaca laćhi hinǐ hë ke kerel laćhe butǎ kise olazotoça, savo andra godjavëribo avel. 14 Dë daqe an tumaro vodji zores iridjëlinen hë kamen te aven maj bare sar avera, okkor na laśaren tumen ke godjaver han hë na xoxaven kolaça o ćaćibo. 15 Kiso »godjavëribo« na avel dje opral, katho Del, ke hino pa phu, kodothar avel so kamen o manuśa hë hino katho benk. 16 Ke daqe o manuśa iridjëlinen hë daqe kamen te aven maj bare sar aver, okkor o manuśa den pen hë keren sëkon fëlon ʒungaibo. 17 Kana o Del del varekas godji dje opral, kodo manuś hin lëgsigider źuźo vodjesqro, ćhëǒl les o bekëśegos sëkkonëçë, avrença śukar phiravel pes, phutrido vodjesqro hino, laćhe vodjesqro hino hë vazdel le manuśen, së jëg hin lesqe o manuśa hë nanji ketsinüvon. 18 Kola save vazden averen te bekülinen ari, ültëtinen an bekëśegos o mogos savo anel o laćhibo.