Jekh Mózëś
11
O Dragon Del kerdǎs andra o Abram jeg baro nepos
(11:27-25:11)
Le Abramosqro ćolados
27-29 Kado hin o törtenëtos pa le Taresqro ćolados. Le Tares has les trin ćhave: o Abram, o Nahor thë o Haran. Le Haranos has les trin ćhave: o Lot, i Milka thë i Jiska. O Haran muǎs angla pesqro dad o Tare, ka kodo them pesqre njamosqro, an le kaldeenqro foros Ur. O Nahor liǎ la Milka rromnjaqe, le Haranosqra ćha. O Abram liǎs pesqe rromnǎ la Saroiva.* Sar hin irimen an hëbraiqa, te kidë śëj avel tele risardo: „O Tare kerdǎs le Abramos, le Nahoros thë le Haranos. Thë o Haran kerdǎs le Lotos. O Haran muǎs angla pesqro dad o Tare, ka kodo them pesqre ćoladosqro, an le kaldeenqro foros Ur. O Abram thë o Nahor lile penqe rromnǎn. Le Abramosqri rromnji bićhiǎs Sarai, thë le Nahorosqri rromnji bićhiǎs Milka. Voj has i ćhej le Haranosqri, kon has la Milkaqro thë la Jiskaqro dad.” 30 Thë i Sarai na ʒangǎs te kerel cine ćhaven, thë na has la cine ćhave. 31 O Tare xunǎs pesqre ćhas le Abramos, lesqra rromnǎ la Saroiva, thë le Lotos, pesqre unokavos, le Haranosqre ćhas Sar hin irimen an hëbraiqa, te kidë śëj avel tele risardo: „O Tare xunǎs pesqre ćhas le Abramos, thë le Lotos (pesqre unokavos, le Haranosqre ćhas) thë pesqra bora la Sarai (lesqre ćhavesqra, le Abramosqra rromnǎ).”, thë giǎs lença andra le kaldeenqro foros Ur te ʒan an them Them = orsagos Kanaan, dë kana othe risle an foros Haran, othe beśle. 32 Kana has les duj śäl thë panć borś, o Tare muǎs an Haran.

*11:27-29 Sar hin irimen an hëbraiqa, te kidë śëj avel tele risardo: „O Tare kerdǎs le Abramos, le Nahoros thë le Haranos. Thë o Haran kerdǎs le Lotos. O Haran muǎs angla pesqro dad o Tare, ka kodo them pesqre ćoladosqro, an le kaldeenqro foros Ur. O Abram thë o Nahor lile penqe rromnǎn. Le Abramosqri rromnji bićhiǎs Sarai, thë le Nahorosqri rromnji bićhiǎs Milka. Voj has i ćhej le Haranosqri, kon has la Milkaqro thë la Jiskaqro dad.”

11:31 Sar hin irimen an hëbraiqa, te kidë śëj avel tele risardo: „O Tare xunǎs pesqre ćhas le Abramos, thë le Lotos (pesqre unokavos, le Haranosqre ćhas) thë pesqra bora la Sarai (lesqre ćhavesqra, le Abramosqra rromnǎ).”

11:31 Them = orsagos