12
O Dragon Del dumazinel le Abramoça
O Dragon Del odë phendǎs le Abramosqe:
— Ʒa ari andra tro them,* Them = orsagos andra tro njamos, andra tre dadesqro kher, thë ʒa an kodo them savo sikavoho les tuqe. Thë keroho andra tuθe jeg baro nepos, thë aldinoho tut, keroho baro tro nav, thë avëhë jeg aldibo. Aldinoho kolen kon aldinena tut, thë kolen kon atkozinena tut, atkozinoho len. Pordal tuθe avena aldimen o saste nepi pe phu.
O Abram kerdǎs sar phendǎs lesqe o Dragon Del
O Abram giǎs pesqe sar phendǎs lesqe o Dragon Del, thë te o Lot giǎs lëçë. Kana ari giǎs pesqe andra Haran, le Abramos has les eftavardeś thë panć borś. Liǎs la Saroiva, pesqra rromnǎ, thë pesqre phralesqre ćhas, le Lotos, thë lenqro sasto barvajibo so rosarde penqe, thë kole manuśen saven cinde len an Haran. Thë gile penqe an them Kanaan, thë othe risle an them Kanaan.
O Abram pordal giǎs po them ʒi ko foros Śikem, ka le Moresqro baro ćërëfavos. Thë okkor an them o kanaani manuśa beśleçe. O Dragon Del sikadǎs pes le Abramosqe thë odë phendǎs:
— Kado them doho les kolenqe save avena tuθar.
O Abram kerdǎs jeg altaris Ko altaris imadkozinde. Andra barra haslo thë pe lesθe phabarde jekhe allotos vaś o Del. le Dragone Delesqe, savo sikadǎs pes lesqe. Thë othar maj okorde giǎs karig o plëji paśo foros Betel, thë kode jekhetane aćhadǎs pesqri śatra maśko foros Betel pe ćaći thë o foros Ai pe zërvon. Othe kerdǎs jeg altaris le Dragone Delesqe, thë akhardǎs le Dragone Deles pe lesqro nav. Thë kodothar o Abram maj okorde giǎs, karig ⸤i pusta⸥ Negevos.
O Abram giǎs an them Ëdjiptomos
10 Bokh has an them, thë o Abram giǎs an them Edjiptomos kaj te beśen kode jeg rëmë, vaś odë ke bari has i bokh an them. 11 Thë kana paśel has ko Edjiptomos, odë phendǎs pesqra rromnjaqe, la Saroivaqe:
— Dikh akaj! Me ʒanav ke tu zores śukar han. 12 Kana dikhena tut o ëdjiptomi, odë phenena ke murri rromnji han, thë man mudarena man, thë tut mikena tut te ʒives. 13 Mangav tut, phen odë ke morri phenj han! Vaś tuqe te phiraven pen śukar mança, thë me te aćhav an elëtos.
14 Thë kana andre risǎ o Abram an Edjiptomos, okkor o ëdjiptomi dikhle ke i ʒuji zores śukar hinǐ. 15 Kana dikhle la le faraunosqre bare manuśa, O faraunos has o krajis an Edjiptomos. laśarde la lesqe. Thë liginde la an le faraunosqro kher. 16 Thë le Abramosqe miśto giǎs vaś laqe. Xunǎs bakren, buznǎn,§ Buznǐ = këćkë = coprä gurunǎn, somaronen, sogalovonen, sogalovisen thë pupośtëven.
17 Dë o Dragon Del mardǎs le faraunos thë lesqro kher bare nasvajimaça vaś i Sarai, le Abramosqri rromnji. 18 Thë o faraunos akhardǎs le Abramos thë odë phendǎs:
— So kerdǎn mança? Sosθar na phendǎn manqe ke tri rromnji hinǐ? 19 Sosθar phendǎn ke tri phenj hinǐ? Thë me liǒm la rromnjaqe. Akana, kade hin tri rromnji, le la thë ʒa tuqe kadathar!
20 Thë o faraunos phendǎs pesqre manuśenqe te naśaven len ari, te lesqra rromnǎ, thë sëmindënos so has les.

*12:1 Them = orsagos

12:7 Ko altaris imadkozinde. Andra barra haslo thë pe lesθe phabarde jekhe allotos vaś o Del.

12:15 O faraunos has o krajis an Edjiptomos.

§12:16 Buznǐ = këćkë = coprä