13
O Lot othe mikǎs le Abramos, ke zores but has lenqro barvajibo
O Abram opre giǎs katho Edjiptomos ko Negevos, vo, lesqri rromnji thë sëmindënos so has les, thë lëçë o Lot. O Abram zores barvalo haslo, has les alloti, ëzüśti thë somnakaj. Katho Negevos giǎs ko foros Betel. An pesqro drom maj aćhiǎs thanesθe, thë erkëzindǎs ko Betel, ko than kaj has anglal odë lesqri śatra, maśko Betel thë o Ai. Pe kodo than kaj has o altaris savo kerdǎ les anglal odë, othe akhardǎs le Dragone Delesqro nav.
O Lot phirelas le Abramoça an jekhaθe. Thë te les has les bakre, buznǎ, gurunǎ thë śatres. Kici but alloti has len, ke na ʒangle te beśen an jeg, ke na dukhunǎs i ćar. Thë vaś odë le Abramosqre baći* Baćos = ćobanos thë le Lotosqre baći dine pen maśka penθe. Thë okkor an them o kanaani thë o përizi manuśa beśleçe.
O Abram odë phendǎs le Lotosqe:
— Mangav tut te na avel dejibo maśka amenθe, inćë maśka amare baći, ke amen jeg ćolados ham. Nanji angla amenθe o sasto them? Maj miśto dakë mikas amen. Dakë tu ʒëhë pe zërvon, me ʒoho pe ćaći, dakë tu ʒëhë pe ćaći, me ʒoho pe zërvon.
10 O Lot körbë dikhǎs, thë dikhǎs le Jordanosqri sastǐ mal, ke hasji cindjardǐ ⸤thë zores śukar⸥. Ʒi ko foros Coar kisi hasji sar le Dragone Delesqri bar thë sar le Edjiptomosqro them. Kadë anglal odë has kaj o Dragon Del phabardǎ la Sodoma thë la Gomora. Sar hin irimen an hëbraiqa, te kidë śëj avel tele risardo: „O Lot körbë dikhǎs, thë dikhǎs le Jordanosqri sastǐ mal, ke hasji cindjardǐ ʒi ko foros Coar (anglal odë kaj o Dragon Del te phabarel la Sodoma thë la Gomora). Hasji sar le Dragone Delesqri bar, sar o them le Edjiptomosqro.” 11 Thë okkor o Lot liǎ pesqe le Jordanosqri sastǐ mal thë giǎs pesqe karig uśtjel o kham. Kidë mikle pen jeg o kolavresθar. 12 Thë o Abram andro them Kanaan beśǎs, thë o Lot maśka la Malaqre fori paśel ka Sodoma an pesqri śatra. 13 Thë o manuśa andra Sodoma ʒungale thë zores bűnöśë hasle anglo Dragon Del.
14 Pala sosθe giǎs pesqe o Lot, o Dragon Del odë phendǎs le Abramosqe:
— Dikh körbë, dikh kathar kodo than kaj han: dikh pe ćaći thë pe zërvon, dikh angle thë pale! 15 Ke i sastǐ phu savi dikhes, tuqe doho la thë kolenqe save avena andra tuθe, te avel lenqri sëkkon rëmë. 16 Thë keroho ke save avena andra tuθe, but ʒine avena, sar la phuvaqro ućar. Ke dakë varekon ʒanela te iginel la phuvaqro ućar, okkor te len ʒanela te iginel len. 17 Uśtje, phir opre kado sasto them Them = orsagos an lundjimasθe thë an buxlesθe, ke tuqe doho les!
18 O Abram bontindǎs pesqri śatra thë giǎs te beśel paśa le Mamresqre ćërëfavi, save hin an foros Hebron. Thë othe kerdǎs jekh altaris le Dragone Delesqe.

*13:7 Baćos = ćobanos

13:10 Sar hin irimen an hëbraiqa, te kidë śëj avel tele risardo: „O Lot körbë dikhǎs, thë dikhǎs le Jordanosqri sastǐ mal, ke hasji cindjardǐ ʒi ko foros Coar (anglal odë kaj o Dragon Del te phabarel la Sodoma thë la Gomora). Hasji sar le Dragone Delesqri bar, sar o them le Edjiptomosqro.”

13:17 Them = orsagos