14
O Abram vazdel le Lotos
1-2 An Kanaan has panʒ fori: Sodoma, Gomora, Adma, Ceboim thë Bela. Kalenqre kraji has: le Sodomaqri krajis has o Bera, le Gomoraqri krajis has o Birśa, la Admaqro krajis has o Śinab, thë le Ceboimosqro krajis has o Śemeber. Thë kale panʒ krajenqro krajis has o maj baro krajis, o Kedorlaomer. Thë kales has les trin borati, trin kraji: o Amrafel, o Arjok thë o Tidal. O Kedorlaomer, kado has o krajis an Elam, o Amrafel an Śinear, o Arjok an Ëlasar thë o Tidal an Gojim. Kala na an Kanaan hasle. Thë avile kala śtar kraji te tamodinen le panʒe krajonen andra Kanaan. Thë o panʒ kraji andra Kanaan an jekhaθe xënjëǐle pe mal le Siddimosqro (kado hin o Londo tëngëros* Tëngëros = baro panjin). Vaś odë tamodinde len kola śtar kraji, kaj o Kedorlaomer deśuduj borś krajis has pa kala panʒ fori an Kanaan, thë an deśutrito borś kala kraji na maj kamle te maj avel lenqro krajis.
Thë an deśuśtarto borś o Kedorlaomer thë kokolavera trin kraji gileçe lenθe kaj te foglolinen len. Tele marde le refaen an Aśterot-Karnaim, le zuzien an Ham, le emien an Śavë-Kirjatoim thë le horien pe lenqre plëji ko Seir ʒi ko El-Paran, savo hin paśo ćhućho than. Thë pale risëile thë avile an En-Miśpat, savo hin o Kadeś, thë foglolinde le amalekienqri sastǐ mal, thë te le emorien save beśle an Xacäcon-Tamar.
Thë okkor o panʒ kraji an jekhaθe xënjëǐle an le Siddimosqri mal te maren pen lença Sar hin irimen an hëbraiqa, te kidë śëj avel tele risardo: „La Sodomaqro, la Gomoraqro, la Admaqro, le Ceboimosqro thë la Belaqro kraji (e Bela hin o foros Coar) ari avile ko maribo lença an le Siddimosqri mal.”, o panʒ kraji angla o śtar kraji. Sar hin irimen an hëbraiqa, te kidë śëj avel tele risardo: „le Kedorlaomeroça, o krajis le Elamosqro, thë le Tidaloça, o krajis le Gojimosqro, thë le Amrafeloça, o krajis le Śinearosqro, thë le Arjokoça, o krajis le Ellasarosqro, śtar kraji angla panć kraji”. Thë o Kedorlaomer mardǎs kole panʒe krajonen. 10 Thë an mal Siddim has but xuva pherde ricinǎ§ Ricinji = surkos. Thë la Sodomaqro thë la Gomoraqro kraji naśle thë andre pele an kola, thë kokolavera naśle penqe karig o plëji. 11 O Kedorlaomer thë o kraji save lëçë has, andre gile an Sodoma thë an Gomora thë liginde mindënos, o xabo thë sëkkon barvajibo. * Sar hin irimen an hëbraiqa, kidë śëj avel tele risardo: „O Kedorlaomer thë o kraji save lëçë has, liginde la Sodomaqro thë la Gomoraqro sëkkon barvajibo thë lenqro xabo, thë gile penqe.” 12 Liginde te le Lotos, le Abramosqro phralesqre ćhaves, thë lesqro barvajibo, ke te vo an Sodoma beśǎs. Thë gile penqe.
13 Aviǎ jeg kon skapundǎs thë phendǎs pa maribo le Abramosqe le heberosqe, savo paśa le emorisqre Mamresqre ćërëfavi beśelas. Anglal odë o Mamre thë lesqre phrala, o Eśkol thë o Aner, thë o Abram, colaxarde ke vazdena jekh avres. 14 Kana hajardǎs o Abram ke lesqro phral xuno haslo, xanjardǎs pesqre zorale manuśen, save ka lesqro kher kerdǐle, trin śäl thë deśoxto, thë gile ʒi ko Dan palo śtar kraji. 15 Pë rëtǐ ostindǎ pesqre manuśen, mardǎs pesqre ruśalde thë naśadǎs len ʒi ko Hoba, savo pordal o Damaskus hino. 16 Thë pale andǎs sëkkon barvajibo, thë pesqre phrales le Lotos, lesqro sasto barvajibo, thë te le ʒuǎn thë te le saste manuśen.
O Melkicedek aldinel le Abramos, thë o Abram del les o deśto risos
17 Kana o Abram pale aviǎ katho maribo le Kedorlaomeroça thë kole trine krajença save lëçë hasle, ari giǎ angla lesθe la Sodomaqro krajis an mal Śave, savi hin le Krajesqri Mal.
18 O Melkicedek, le Śalemosqro krajis, andǎs manqro thë mol. Vo has le Maj Bare Delesqro rëśëj. 19 Aldindǎs le Abramos thë odë phendǎs:
— Te avel aldimen o Abram katho Maj Baro Del, savo kerdǎs o mënnjos thë i phu! 20 Laśardo te avel o Maj Baro Del, savo dinǎs tre ruśalde manuśen an tro vast!
Thë o Abram andra mindënosθe dinǎs les, andra sëkkon deś risi jekh risos.
21 Le Sodomaqro krajis odë phendǎs le Abramosqe:
— De manqe le manuśen, thë o barvajibo te aćhel tuqe!
22 O Abram odë phendǎs le Sodomaqre krajesqe:
— Vazdav morro vast anglo Dragon Del, o Maj Baro Del, savo kerdǎs o mënnjos thë i phu, 23 ke na lav khajć andra mindënos savo tiro hin, inćë jekh cerna, inćë jekh xaradǐ, te na phenes ke: »Me kerdǒm barvalo le Abramos«! 24 Numa so xale o tärne ćhave thë kole manuśenqro risos, save gile mança, o Aner, o Eśkol thë o Mamre, mik te len penqro risos!

*14:3 Tëngëros = baro panjin

14:8 Sar hin irimen an hëbraiqa, te kidë śëj avel tele risardo: „La Sodomaqro, la Gomoraqro, la Admaqro, le Ceboimosqro thë la Belaqro kraji (e Bela hin o foros Coar) ari avile ko maribo lença an le Siddimosqri mal.”

14:9 Sar hin irimen an hëbraiqa, te kidë śëj avel tele risardo: „le Kedorlaomeroça, o krajis le Elamosqro, thë le Tidaloça, o krajis le Gojimosqro, thë le Amrafeloça, o krajis le Śinearosqro, thë le Arjokoça, o krajis le Ellasarosqro, śtar kraji angla panć kraji”.

§14:10 Ricinji = surkos

*14:11 Sar hin irimen an hëbraiqa, kidë śëj avel tele risardo: „O Kedorlaomer thë o kraji save lëçë has, liginde la Sodomaqro thë la Gomoraqro sëkkon barvajibo thë lenqro xabo, thë gile penqe.”