🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
50
1 O Josif bangilos k-o muj pe dadesqo,
ruja les haj ćumidǎ les.
2 Porunćisardǎ le doktorenqe
kaj kerenas buki anθa lesθe
te ïmbälsämin lesqe dades,
haj äl doktorǎ ïmbälsämisarde le Israelos.
3 Träbuisardǎ len saranda ges,
kä kadiki dä but träbulas anθa o ïmbälsämimos.
Äl eʒipteǎ ruje les eftadeśa ges.
4 Pala so nakhles äl gesa le roimasqe,
o Josif phendǎ le sluźitorenqe le faraonosqe:
— Akanak kana sem laćho angla tumenθe,
rugiv tumen te phenen le faraonosqe:
5 ‘Muro dad ćhutǎ man te xav sovel,
phenindos:
«Dikh,
paśol te merav!
Te praxos man anθ-o than le praxomasqo
savo xanadǎm les manqe anθ-o Them Kanaan!»
Rugiv tut te mukes man
te ʒav othe te praxov mïrä dades,
haj pala kodoja si te avav palpale!’
6 O faraono dinǎs anglal:
— Ʒa haj praxosar ke dades pala-i sovel
kaj ćhutǎ tut te xas lan!
7 O Josif gelos te praxol pe dades.
Anθ-äk than leça geles saorä sluźitorǎ le faraonosqe,
kaj sas äl bare lesqe kheresqe,
haj saorä barimata le Eʒiptosqe,
8 saoro kher le Josifosqo,
lesqe phral haj o kher lesqe dadesqo.
Ni mukles anθ-o cinuto Gośen,
numaj le ćhavorrän,
haj äl brakhǎn,
äl buznǎn haj äl guruva.
9 Anθ-äk than le Josifoça maj sas urdona
haj manuś p-äl grast,
kadǎ kä sas but manuś.
10 Kana aresles k-o Goren xa-Atad,
kaj si paśa o Jordano,
kerdes baro roimos dukhaça.
O Josif ïnkǎrdǎs efta ges äk źalǎ
anθ-o anav pe dadesqo.
11 Äl kanaanicǎ kaj beśles othe
dikhles e źalǎ kadaja k-o Goren xa-Atad
haj phendes:
— Ita äk źalǎ bari maśkar äl eʒipteǎ!
Kodolasqe dinǎ pes kodole thanesqe
o anav Abel-Micraim.
a Oj si paśa o Jordano.
12 Kadǎ kerdes äl ćhave le Jakovosqe
so phendǎ lenqe lenqo dad.
13 Ïngǎrde les anθ-o Them Kanaan
haj praxosarde les ande peśtera
kaj si anθ-o islazo Makpela,
kaj si jekh angla avresθe le Mamreça,
savo kindǎsas les o Avraam kaθar o hetito Efron
ka than anθa praxomasθe.
14 Pala so praxosardǎs pe dades,
o Josif boldinǎjlos anθ-o Eʒipto
anθ-äk than pe phralença
haj saoränça kaj geles leça kaśte praxol pe dades.
O Josif mïngïil pe phralen
15 Pala so mulo lenqo dad,
äl phral le Josifosqe phendes:
— So keras amen kana o Josif xolǎola pä amenθe
haj si te boldela amenqe saoro nasulimos
kaj kerdǎm les lesqe?
16 Dines drom te phenel le Josifosqe:
— Kǒ dad dinǎs kaj porunka
ʒi kaj te merel:
17 ‘Kadǎ te den duma le Josifosqe:
«Rugis tut
te jertis ke phralenqe lenqi doś haj lenqo bezex!
Ćaćes kerde tuqe nasul!»
 ’ Akanak rugis tut
te jertis e doś le robenqi le Devlesqe ke dadesqo!
O Josif kana aśundǎ kadaja,
rujas.
18 I lesqe phral aviles
haj ćhude pes ke phuv angla lesθe
haj phende lesqe:
— Ita,
sǎm ke robi.
19 Dar o Josif phendǎs:
— Na daran!
Sem me anθ-o than le Devlesqo?
20 Tume kamnen manqe nasul,
dar o Del kamnos miśto,
kaśte kerdǒl pes so si kerdo ages:
te xastravel e viaca bute manuśänqi.
21 Na daran,
kä me si te dav tumen xamos,
tumen haj i tumare ćhaven!
Haj dinǎs duma śukar lença.
O merimos le Josifosqo
22 O Josif beślos anθ-o Eʒipto,
ov haj o kher lesqe dadesqo.
Haj traisajlos äk śäl haj deś bärś.
23 O Josif dikhlǎs le ćhaven le Efraimosqe
ʒi kä le trinenqo njamo,
haj lǎ pesqe dä ćhave le ćhaven le Makirosqe,
o ćhavo le Manasosqo.
24 O Josif phendǎs pe phralenqe:
— Me sem pä merimasθe.
Dar o Del va aźutila tumen
haj va ïnkalela tumen anθa o them kadava
kaśte ʒan anθ-o them kaj xalǎ sovel
kä va dela les le Avraamosqe,
le Isakosqe haj le Jakovosqe.
25 Pala kodoja o Josif ćhutǎ le ćhaven le Israelosqe
te xan sovel:
— Ćaćes va aźutila tumen o Del.
Te len i mïrä kokalǎ kaθar!
26 O Josif mulos äk śälaqo haj deś bärś.
Ïmbälsämisarde les
haj ćhute les anθ-äk trono anθ-o Eʒipto.