🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
50
1 O Iosif banghilos co mui pe dadesco,
ruia les hai ciumidea les.
2 Poruncisardea le doctorenghe
cai cherenas buchi anda leste
te îmbălsămin lesche dades,
hai ăl doctorea îmbălsămisarde le Israelos.
3 Trăbuiisardea len saranda ghes,
că cadichi dă but trăbulas anda o îmbălsămimos.
Ăl egipteia ruie les eftadeșa ghes.
4 Pala so nachles ăl ghesa le roiimasche,
o Iosif phendea le slujitorenghe le faraonosche:
— Acanac cana sem lacio angla tumende,
rughiv tumen te phenen le faraonosche:
5 ‘Muro dad ciutea man te hav sovel,
phenindos:
«Dich,
pașol te merav!
Te prahos man ando than le prahomasco
savo hanadeam les manghe ando Them Canaan!»
Rughiv tut te muches man
te giav othe te prahov mîră dades,
hai pala codoia si te avav palpale!’
6 O faraono dineas anglal:
— Gia hai prahosar che dades palai sovel
cai ciutea tut te has lan!
7 O Iosif ghelos te prahol pe dades.
Andăc than lesa gheles saoră slujitorea le faraonosche,
cai sas ăl bare lesche cheresche,
hai saoră barimata le Egiptosche,
8 saoro cher le Iosifosco,
lesche phral hai o cher lesche dadesco.
Ni mucles ando ținuto Goșen,
numai le ciavorăn,
hai ăl brachean,
ăl buznean hai ăl guruva.
9 Andăc than le Iosifosa mai sas urdona
hai manuș păl grast,
cadea că sas but manuș.
10 Cana aresles co Goren ha-Atad,
cai si pașa o Iordano,
cherdes baro roiimos duchasa.
O Iosif încheardeas efta ghes ăc jalea
ando anav pe dadesco.
11 Ăl canaanițea cai beșles othe
dichles e jalea cadaia co Goren ha-Atad
hai phendes:
— Ita ăc jalea bari mașcar ăl egipteia!
Codolasche dinea pes codole thanesche
o anav Abel-Mițraim.
a Oi si pașa o Iordano.
12 Cadea cherdes ăl ciave le Iacovosche
so phendea lenghe lengo dad.
13 Înghearde les ando Them Canaan
hai prahosarde les ande peștera
cai si ando islazo Macpela,
cai si iech angla avreste le Mamresa,
savo chindeasas les o Avraam catar o hetito Efron
ca than anda prahomaste.
14 Pala so prahosardeas pe dades,
o Iosif boldineailos ando Egipto
andăc than pe phralența
hai saorănța cai gheles lesa caște prahol pe dades.
O Iosif mîngîil pe phralen
15 Pala so mulo lengo dad,
ăl phral le Iosifosche phendes:
— So cheras amen cana o Iosif holeaola pă amende
hai si te boldela amenghe saoro nasulimos
cai cherdeam les lesche?
16 Dines drom te phenel le Iosifosche:
— Cheo dad dineas cai porunca
gi cai te merel:
17 ‘Cadea te den duma le Iosifosche:
«Rughis tut
te iertis che phralenghe lenghi doș hai lengo bezeh!
Ciaces cherde tuche nasul!»
 ’ Acanac rughis tut
te iertis e doș le robenghi le Devlesche che dadesco!
O Iosif cana așundea cadaia,
ruias.
18 I lesche phral aviles
hai ciude pes che phuv angla leste
hai phende lesche:
— Ita,
seam che robi.
19 Dar o Iosif phendeas:
— Na daran!
Sem me ando than le Devlesco?
20 Tume camnen manghe nasul,
dar o Del camnos mișto,
caște cherdeol pes so si cherdo aghes:
te hastravel e viața bute manușănghi.
21 Na daran,
că me si te dav tumen hamos,
tumen hai i tumare ciaven!
Hai dineas duma șucar lența.
O merimos le Iosifosco
22 O Iosif beșlos ando Egipto,
ov hai o cher lesche dadesco.
Hai traiisailos ăc șăl hai deș bărș.
23 O Iosif dichleas le ciaven le Efraiimosche
gi că le trinengo neamo,
hai lea pesche dă ciave le ciaven le Machirosche,
o ciavo le Manasosco.
24 O Iosif phendeas pe phralenghe:
— Me sem pă merimaste.
Dar o Del va ajutila tumen
hai va încalela tumen anda o them cadava
caște gian ando them cai halea sovel
că va dela les le Avraamosche,
le Isacosche hai le Iacovosche.
25 Pala codoia o Iosif ciutea le ciaven le Israelosche
te han sovel:
— Ciaces va ajutila tumen o Del.
Te len i mîră cocalea catar!
26 O Iosif mulos ăc șălaco hai deș bărș.
Îmbălsămisarde les
hai ciute les andăc trono ando Egipto.