🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
Ăl palune vorbe le Iacovosche pe ciavența
49
1 O Iacov dinea mui pe ciaven hai phendeas:
— Chiden tumen hai si te phenav tumenghe
so si te cherdeol tumenghe andăl ghesa
cai si te aven!
2 Chiden tumen hai așunen,
ăl ciave le Iacovosche!
Așunen tumare dades,
le Israelos!
3 Tu Ruben,
muro ciavo cherdo angluno,
mîrî vlaga
hai e roada e angluni
mîră zuralimaschi,
o angluno ande mîndria
hai o angluno ando zuralimos,
4 Ciordos sar ăl paia
— tu nai te mai aves o angluno!
Căci uștilean ando pato che dadesco
hai mahrisardean les.
Uștilos andă muro pato!
5 O Simeon hai o Levi si phral.
Lenghe ciurea cheren nasul.
6 Muro sufleto,
na chide tut că lengo sfato!
Muro ilo,
na chide tut lența!
Că andă lengo holearimos mudardes manuș,
hai că placiuia len
cindes ăl vine le guruvenghe.
7 Dino armaia te avel lengo holearimos,
că si zuralo,
hai lenghi holi,
că si bi pachi.
Si te hulavav len ando Iacov
hai si te durearav len iech avrestar
ando Israel.
8 Iuda,
si te aves lăudime catar che phral,
că si te mares che dușmaen.
Ăl ciave che dadesche si te bangheon angla tute.
9 O Iuda si iech puio leeosco.
Boldineailean catar o mudarimos,
muro ciavo!
Banghearel pe cocia,
sovel sar ăc leeo.
Con si te vazdel ăc leeo cai sovel?
10 E rovli le zuralimaschi
nai te dureol anda o Iuda,
nici e rovli le thagareschi
mașcar lesche pîrne,
gi cana si te avel codova
caschi si e rovli,
hai lestar si te așunen ăl poporea.
11 O Iuda phandel pe hăres che vița,
hai catar e mai lacii vița
le puios pe hărneaco.
Thovel pi haina ande mol
hai pi mantaua ando rat le drachaco.
12 Lesche iacha si lole catar e mol
hai lesche dand parne catar o thud.
13 O Zabulon va beșela pașa o baro pai.
Ăl corăbii va țîrdena pes othe,
hai lesco than si te întinzol pes caring o Sidon.
14 O Isahar si ăc hăr zuralo
cai sovel po islazo.a
15 Dichleas că si ăc than lacio odihnimasco
hai că e phuv si lacii,
cadea că banghearel peo dumo tala o pharimos
hai va cherela buchi sar ăc robo.
16 O Dan va crisila pe poporos
sar iech andal neamuri le Israelosche.
17 O Dan si te avel ăc sap po drom,
ăc vipera pe poteca,
dandarel o pîrno le grastesco
hai cherel te perel pă zeiande
o manuș poa grast.
18 Ajuchearav te hastras man,
Raia!
19 Po Gado si te aven but manuș ciureanța,
dar ov si te lel pes pala lende.
20 O hamos le Așerosco si te avel lacio:
hai ov si te del hamata gugle le thagaren.
21 O Neftali si ăc cerboaica slobodo.
Ov phenel vorbe șucar.
22 O Iosif si ăc hăr sălbatico,
ăc hăr sălbatico pașa ăc izvoro paiesa,
ăc curo sălbatico po plai.b
23 Ăl dușmaia cherchearde les,
ciudes săgeți urasa.
24 Dar lesco arco acilo zuralo,
hai ov sas cherdo te hachearel le vastența
catar ăl vast le Zuralesche le Iacovosco.
Cadea cherdilos ov o păstori
hai o bar le Israeloscoc
25 catar o Del che dadesco
savo va ajutila tut,
catar cova o Mai Zuralo
savo si te binecuvintil tut
chamesa hai brîșîndesa opral
hai paiesa andal izvorea telal,
hai i le binecuvintimasa le ciuciango
hai i le pîntecosco.
26 Ăl binecuvintimata che dadesche
si mai bare dă sar ăl binecuvintimata
le plaienghe veșnicod
hai i o lacimos le plaiengo
cai si dă cana si e lumea:
on te aven po șăro le Iosifosco,
opre po șăro le raiesco pe phralengo.
27 O Beniamin si ăc ruv cai mudarel
hai cherel cotora.
De tehara hal so astardeas,
hai e reat hulavel so lileas catar ăl dușmaia.
28 Cadala si sea ăl deșudui neamuri le Israelosche,
hai cadea dinea lenghe duma lengo dad
cana binecuvintisardea len.
Binecuvintisardeas fiosaves pe binecuvîntareasa.
O merimos le Iacovosco
29 Pala codoia dinea len e porunca cadaia:
— Me si te avav ciutino ando rîndo mîră phurengo.
Te prahon man andăc than mîră phurența,
ande peștera cai si ando islazo le Efronosco o hetito,
30 ande peștera cai si ando islazo Macpela
cai si iech angla avreste le Mamresa,
ando Them Canaan,
savi chindea lan o Avraam le islazosa
catar o hetito Efron
ca than anda o prahomaste.
31 Othe prahosardes le Avraamos hai le Sara,
leschi romni,
othe prahosardes le Isacos hai le Rebeca,
leschi romni,
hai othe prahosardem i me le Leea.
32 O islazo hai e peștera cai si othe
sas chinde catar ăl ciave le Hetosche.
33 Cana termenisardeas o Iacov te del porunci pe ciaven,
țîrdeas pe pîrne ando pato,
dinea peo duho
hai nachlos ando rîndo pe phurengo.