🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
Äl phral le Josifosqe ʒan anθ-o Eʒipt
42
1 Kana o Jakov aśundǎs kä anθ-o Eʒipto si giv,
phendǎs pe ćhavenqe:
— Sosθe dikhen tumen jekh pä avresθe?
2 Dikh,
aśundem kä si giv anθ-o Eʒipt.
Ʒan haj kinen giv othar
ta na meras,
haj te trais!
3 Kadǎ deś phral le Josifosqe geles anθ-o Eʒipto
kaśte kinen giv.
4 Dar o Benjamin,
o phral le Josifosqo,
nas dino drom lença,
kä o Jakov darajlos te na kerdǒl lesqe dajći nasul.
5 Äl ćhave le Israelosqe
aresles anθ-o than avrença
kaj ʒanas te kinen giv,
käć anθ-o Kanaan sas bokh.
6 O Josif sas o baro le themosqo,
ov bikinelas giv kä saorä poporǎ pa-i phuv.
Äl phral le Josifosqe aviles
haj bangiles le moça ke phuv angla lesθe.
7 O Josif,
sar dikhlǎ pe phralen,
prinʒandǎ len,
haj kerdilos kä si lenqe sträjno.
Dǎ lenqe duma zurales:
— Kaθar aven?
On dine les anglal:
— Anθa o Them Kanaan kaśte kinas xamos.
8 Ov prinʒandǎ pe phralen,
dar on ni prinʒande les.
9 O Josif andǎ pesqe gogi
anθa-l sune kaj sas anθa lenθe
haj phendǎ lenqe:
— Tume sen iskoade:
avilen numaj te dikhen äl thana sane le themosqe!
10 Na,
muro raj,
ke robi aviles te kinen xamos!
11 Ame sǎm äl ćhave sa äk manuśäsqe.
— Sǎm manuś gogǎver,
ke robi naj iskoade.
12 Ba ni,
avilen te dikhen äl thana äl sane le themosqe!
13 Ame,
ke robi,
sǎm deśuduj phral,
äl ćhave sa äk manuśäsqe,
anθa o Them Kanaan.
— O maj tärno si ages amare dadeça,
haj jekh ma naj.
14 Si sar phendem tumenqe me:
sen iskoade!
15 Ita,
kadǎ si te ʒanav kana sen ćaće:
pe viaca le faraonosqi kä naj te telǎren kaθar
ʒi kana ni avela tumaro phral o tärno.
16 Den drom jekhes anθa tumenθe
te anel tumare phrales,
haj tume aćhon phandade!
Tumare vorbe si te aven ćhutine ke proba,
kana sen ćaće.
Kana ni,
pe viaca le faraonosqi,
kä sen iskoade!
17 Haj ćhutǎs saorän trin ges anθ-o phandaimos.
18 Le trinenqo ges o Josif phendǎ lenqe:
— Kana kerena e buki kadaja,
mukav tumen te train,
kä darav kaθar o Del:
19 Kana sen manuś ćaće,
te aćhol jekh anθa tumenθe phandado,
haj kolaver te telǎren,
len giv
ta na suferin tumare fameli bokhaθar!
20 Anen manqe tumare phrales le tärnes,
kaśte ʒanglon pes tumare vorbe,
haj te na meren!
Kadǎ kerdes.
21 Haj phendes jekh avresqe:
— Ćaćes sǎm pedepsime
anθa sosθe kerdǎm amare phralesqe,
kä dikhlǎm lesqo kino kana rugilas amen,
haj ni aśundǎm les.
Kodolasqe avilo pä amenθe o kino kadava.
22 O Ruben dinǎs anglal:
— Ni phenavas tumenqe me
ta na keren nasul le ćhavesqe?
Dar ni aśunden.
Akanak träbul te pokinas anθa lesqo rat.
23 On ni ʒanenas kä o Josif xakǎrelas len,
kä delas duma lença prin äk tälmać.
24 O Josif boldinǎjlo le zejança lenθe
haj rujas.
Pala kodoja boldinǎjlos pale
haj dǎ lenqe duma.
Pala kodoja lilǎs anθa lenθe le Simeonos
haj phanglǎ les angla lenθe.
Äl phral le Josifosqe bolden pes
25 O Josif porunćisardǎs
te pherdǒn lenqe gone giveça,
te ćhun o rupo fiosavesqe anθä lesqo gono,
haj te den le xamos anθa o drom.
Haj kadǎ kerdilos.
26 On ćhutes pǒ giv p-äl xära haj telǎrdes.
27 Kana beśles e rǎt,
jekh anθa lenθe putardǎs pǒ gono
te del xamos le xäres.
Dikhlǎs o rupo anθ-o muj le gonesqo,
28 haj phendǎs pe phralenqe:
— Muro rupo dinǎ les manqe palpale,
italo anθä muro gono!
Atunća sas lenqe dar
haj phendes jekh avresqe izdrandos:
— So kerdǎ amenqe o Del?
29 Kana boldinǎjles kä lenqo dad,
o Jakov,
anθ-o Them Kanaan,
phende lesqe sǎ so kerdinǎjlos pes lenqe:
30 O manuś kodova,
kaj si o raj le themosqo,
dinǎ amenqe duma zurales
haj lilǎs ame sar iskoade.
31 Ame phendǎm lesqe:
‘Sǎm manuś gogǎver,
ni sǎm iskoade.
32 Sǎm deśuduj phral,
äl ćhave kaθar äk dad.
Jekh ma naj,
haj o maj tärno si akanak amare dadeça
anθ-o Them Kanaan.’
33 O manuś kodova,
savo si o raj le themosqo,
phendǎ amenqe:
‘Dikh sar prinʒanav kana sen manuś gogǎver!
Muken manqe jekh anθa tumenθe,
len xamos anθa tumare famili,
telǎren,
34 haj anen manqe tumare phrales le tärnes!
Kadǎ si te ʒanav kä ni sen iskoade,
haj sen manuś ćaće.
Pala kodoja
si te dav tumen parpale tumare phrales
haj daśtin te keren kinimata anθ-o them.’
35 Haj nangǎrdes pe gone,
haj dikh kä o gonoro le rupoça fiosavesqo
sas anθä lesqo gono!
Kana on haj lenqo dad dikhlǎs äl gonorä le rupoça,
darajles.
36 Lenqo dad,
o Jakov,
phendǎ lenqe:
— Muklen man bi ćhavenqo!
O Josif ma naj,
o Simeon ma naj,
haj kamen te len i le Benjaminos.
Sǎ aviles pä muro śäro!
37 O Ruben phendǎs pe dadesqe:
— Te mudares mïrä duje ćhaven,
kana ni anava parpale le Benjaminos!
De les anθä muro vast,
haj si te anav les tuqe parpale.
38 Muro ćhavo naj te ʒal tumença,
kä lesqo phral mulos,
haj ov aćhilos korkoro.
Kana kerdǒla lesqe dajći nasul pä kadava drom,
kadǎ dä but si te xolǎren man
kä mïrä bal äl parne
si te ʒan anθ-o kher le mulenqo.