🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
Ăl phral le Iosifosche gian ando Egipt
42
1 Cana o Iacov așundeas că ando Egipto si ghiv,
phendeas pe ciavenghe:
— Soste dichen tumen iech pă avreste?
2 Dich,
așundem că si ghiv ando Egipt.
Gian hai chinen ghiv othar
ta na meras,
hai te trais!
3 Cadea deș phral le Iosifosche gheles ando Egipto
caște chinen ghiv.
4 Dar o Beniamin,
o phral le Iosifosco,
nas dino drom lența,
că o Iacov darailos te na cherdeol lesche daicii nasul.
5 Ăl ciave le Israelosche
aresles ando than avrența
cai gianas te chinen ghiv,
căci ando Canaan sas boch.
6 O Iosif sas o baro le themosco,
ov bichinelas ghiv că saoră poporea pa-i phuv.
Ăl phral le Iosifosche aviles
hai banghiles le mosa che phuv angla leste.
7 O Iosif,
sar dichlea pe phralen,
pringiandea len,
hai cherdilos că si lenghe străino.
Dea lenghe duma zurales:
— Catar aven?
On dine les anglal:
— Anda o Them Canaan caște chinas hamos.
8 Ov pringiandea pe phralen,
dar on ni pringiande les.
9 O Iosif andea pesche goghi
andal sune cai sas anda lende
hai phendea lenghe:
— Tume sen iscoade:
avilen numai te dichen ăl thana sane le themosche!
10 Na,
muro rai,
che robi aviles te chinen hamos!
11 Ame seam ăl ciave sa ăc manușăsche.
— Seam manuș gogheaver,
che robi nai iscoade.
12 Ba ni,
avilen te dichen ăl thana ăl sane le themosche!
13 Ame,
che robi,
seam deșudui phral,
ăl ciave sa ăc manușăsche,
anda o Them Canaan.
— O mai tărno si aghes amare dadesa,
hai iech ma nai.
14 Si sar phendem tumenghe me:
sen iscoade!
15 Ita,
cadea si te gianav cana sen ciace:
pe viața le faraonoschi că nai te telearen catar
gi cana ni avela tumaro phral o tărno.
16 Den drom ieches anda tumende
te anel tumare phrales,
hai tume acion phandade!
Tumare vorbe si te aven ciutine che proba,
cana sen ciace.
Cana ni,
pe viața le faraonoschi,
că sen iscoade!
17 Hai ciuteas saorăn trin ghes ando phandaiimos.
18 Le trinengo ghes o Iosif phendea lenghe:
— Cana cherena e buchi cadaia,
mucav tumen te train,
că darav catar o Del:
19 Cana sen manuș ciace,
te aciol iech anda tumende phandado,
hai colaver te telearen,
len ghiv
ta na suferin tumare fameli bochatar!
20 Anen manghe tumare phrales le tărnes,
caște gianglon pes tumare vorbe,
hai te na meren!
Cadea cherdes.
21 Hai phendes iech avresche:
— Ciaces seam pedepsime
anda soste cherdeam amare phralesche,
că dichleam lesco chino cana rughilas amen,
hai ni așundeam les.
Codolasche avilo pă amende o chino cadava.
22 O Ruben dineas anglal:
— Ni phenavas tumenghe me
ta na cheren nasul le ciavesche?
Dar ni așunden.
Acanac trăbul te pochinas anda lesco rat.
23 On ni gianenas că o Iosif hachearelas len,
că delas duma lența prin ăc tălmaci.
24 O Iosif boldineailo le zeianța lende
hai ruias.
Pala codoia boldineailos pale
hai dea lenghe duma.
Pala codoia lileas anda lende le Simeonos
hai phanglea les angla lende.
Ăl phral le Iosifosche bolden pes
25 O Iosif poruncisardeas
te pherdeon lenghe gone ghivesa,
te ciun o rupo fiosavesche andă lesco gono,
hai te den le hamos anda o drom.
Hai cadea cherdilos.
26 On ciutes peo ghiv păl hăra hai teleardes.
27 Cana beșles e reat,
iech anda lende putardeas peo gono
te del hamos le hăres.
Dichleas o rupo ando mui le gonesco,
28 hai phendeas pe phralenghe:
— Muro rupo dinea les manghe palpale,
italo andă muro gono!
Atuncia sas lenghe dar
hai phendes iech avresche izdrandos:
— So cherdea amenghe o Del?
29 Cana boldineailes că lengo dad,
o Iacov,
ando Them Canaan,
phende lesche sea so cherdineailos pes lenghe:
30 O manuș codova,
cai si o rai le themosco,
dinea amenghe duma zurales
hai lileas ame sar iscoade.
31 Ame phendeam lesche:
‘Seam manuș gogheaver,
ni seam iscoade.
32 Seam deșudui phral,
ăl ciave catar ăc dad.
Iech ma nai,
hai o mai tărno si acanac amare dadesa
ando Them Canaan.’
33 O manuș codova,
savo si o rai le themosco,
phendea amenghe:
‘Dich sar pringianav cana sen manuș gogheaver!
Muchen manghe iech anda tumende,
len hamos anda tumare famili,
telearen,
34 hai anen manghe tumare phrales le tărnes!
Cadea si te gianav că ni sen iscoade,
hai sen manuș ciace.
Pala codoia
si te dav tumen parpale tumare phrales
hai daștin te cheren chinimata ando them.’
35 Hai nangheardes pe gone,
hai dich că o gonoro le ruposa fiosavesco
sas andă lesco gono!
Cana on hai lengo dad dichleas ăl gonoră le ruposa,
darailes.
36 Lengo dad,
o Iacov,
phendea lenghe:
— Muclen man bi ciavengo!
O Iosif ma nai,
o Simeon ma nai,
hai camen te len i le Beniaminos.
Sea aviles pă muro șăro!
37 O Ruben phendeas pe dadesche:
— Te mudares mîră duie ciaven,
cana ni anava parpale le Beniaminos!
De les andă muro vast,
hai si te anav les tuche parpale.
38 Muro ciavo nai te gial tumența,
că lesco phral mulos,
hai ov acilos corcoro.
Cana cherdeola lesche daicii nasul pă cadava drom,
cadea dă but si te holearen man
că mîră bal ăl parne
si te gian ando cher le mulengo.