🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
O Josif anθ-o kher le Potifarosqo
39
1 O Josif sas ïngǎrdo anθ-o Eʒipto.
O Potifar,
äk sluźitori le faraonosqo,
o maj baro le sträźerenqo,
äk eʒiptjano,
kindǎ les kaθar äl ismaelicǎ
kaj andesas les othe.
2 O Raj sas le Josifoça,
kadǎ kä sǎ ʒalas lesqe miśto.
Ov beśelas anθ-o kher pe stäpïnosqo,
o eʒiptjano.
3 Lesqo stäpïno dikhlǎs kä o Raj si leça,
haj kä o Raj kerel te ʒal lesqe miśto
anθä sǎ so kerel ov.
4 O Josif sas laćho angla pǒ stäpïno,
kaj lilǎ les te sluźil lesqe.
Ćhutǎ les o baro pe kheresqo
haj dinǎ les anθä lesqo vast sǎ so sas les les.
5 Kana o Potifar ćhutǎ les o baro pä pǒ kher,
haj pä sǎ so sas les,
o Raj binekuvintisardǎs o kher le eʒiptjanosqo,
anθa-i kauza le Josifosqi.
E binekuvïntarǎ le Rajesqi
sas pä sǎ so sas les les,
kaj sas khere sau k-o kïmpo.
6 O eʒiptjano muklǎ p-äl vast le Josifosqe
sǎ so sas les,
haj les ni maj träbulas te maj xal les e griźa,
numa le xamasqi kaj xalas lesa.
O Josif sas śukar k-o korpo
haj mïndro k-o muj.
7 Pala äk vremǎ,
e rromni lesqe stäpïnosqi
ćhutǎs äl jakha p-o Josif haj phendǎs:
— Sov mança!
8 Ov ni kamnos haj phendǎ laqe:
— Dikh kä muro stäpïno
ni phiravel griźa khanćesθar anθa o kher,
haj dinǎ man p-o vast sǎ so si les.
9 Ov naj maj baro dä sar manθe anθä kadav kher,
haj ni oprisardǎ manqe khanć,
numa tut,
kä san lesqi rromni.
Sar daśtiv me te kerav äk nasulimos kadǎ dä baro
haj te kerav bezex kontra le Devlesqi?
10 Makar kä oj anθä fiosavo ges
delas duma le Josifosqe,
ov ni kamnos te sovel haj te avel laça.
11 Anθ-äk ges,
kana gelos anθ-o kher te kerel pi buki
haj kana nas othe nić jekh anθa-l manuś le kheresqe,
12 oj astardǎ les hajnaθar,
phenindos lesqe:
— Sov mança!
Dar ov muklǎ laqe e hajna anθ-o vast
haj naślos avri anθa o kher.
13 Kana dikhlǎs oj kä muklǎsas laqe e hajna anθ-o vast
haj naślosas avri,
14 dinǎs muj le manuśän anθa o kher
haj phendǎ lenqe:
— Dikhen,
andǎ amenqe äk evreo te bäśkälil amen!
Kadav evreo avilos manθe kaśte sovel mança,
dar me zbärïsardem anθ-o muj o baro.
15 Kana aśundǎs kä vazdav o glaso
haj dav muj,
muklǎs pi hajna paśa manθe
haj naślos avri.
16 Haj ïnkǎrdǎs e hajna le Josifosqi paśa pesθe
ʒi kana avilos khere lesqo stäpïno.
17 Atunć phendǎ lesqe sa kodoj paramić:
— O robo kadava,
o evreo,
saves andǎn les amenqe,
avilos manθe te bäśkälil man.
18 Kana zbärïsardem haj dinem muj,
muklǎs pi hajna paśa manθe
haj naślos avri.
19 Kana o stäpïno le Josifosqo
aśundǎs äl vorbe pe rromnǎqe:
„Dikh so kerdǎ manqe kǒ robo!”,
xolǎjlos nasul.
20 Lilǎs le Josifos
haj ćhudǎ les anθ-o phandaimos,
anθ-o than kaj sas äl phandade le thagaresqe.
O Josif anθ-o phandaimos
Anθ-o timpo
so o Josif beśelas othe anθ-o phandaimos,
21 o Raj sas leça
haj sikadǎ lesqe pi mila kaj aćhol.
Kerdǎ les te avel laćho
angla o maj baro le phandaimasqo.
22 Haj o maj baro le phandaimasqo
dinǎ les pä lesqo vast
saorä phandaden kaj sas anθ-o phandaimos.
Haj khanć ni kerdǒlas othe,
numaj prin lesθe.
23 O maj baro le phandaimasqo
ni maj xalas les e griźa khanćesqi
anθa so sas le Josifos anθ-o vast,
kä sas o Raj leça.
O Raj kerelas te ʒal lesqe miśto
anθä sǎ so kerelas ov.