🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
O Juda haj e Tamar
38
1 Ande vremǎ kodoja,
o Juda telǎrdǎs kaθar pe phral
haj oprisajlos anθa pǒ drom
haj aćhilos kä äk manuś anθa o Adulam,
kaj bućholas Hira.
2 Othe,
o Juda dikhlǎs le ćheja le Śuaski,
äk kanaanicoesqi;
lilǎ la dä rromni haj sutos laça.
3 Oj aćhilis khamni
haj kerdǎs äk ćhavo,
savesqe ov ćhutǎs o anav Er.
4 Pale aćhilis khamni
haj kerdǎs äk ćhavo
savesqe oj ćhutǎs o anav Onan.
5 Pale kerdǎ äk ćhavo,
savesqe oj ćhutǎs o anav Śela.
Kerdǎ les anθ-o Kezib.
6 O Juda lilǎ pe ćhavesqe le anglunosqe le Erosqe
äk rromni p-o anav Tamar.
7 O Er,
ćhavo angluno le Judasqo,
sas nasul angla o Raj,
haj o Raj mudardǎ les.
8 Atunć o Juda phendǎs le Onanosqe:
— Ʒa ke rromni ke phralesqi
te avel les ćhave ke phrales!a
9 O Onan,
ʒandos kä o ćhavo kadava
naj te avel lesqo,
ćorelas pi sämïnca pe phuv
kabor drom sovelas le rromnǎça pe phralesqi,
ta na del ćhave pe phrales.
10 So kerelas ov sas nasul angla o Raj,
haj i les mudardǎ les.
11 Atunća o Juda phendǎ pe borǎqe le Tamaraqe:
— Aćho phivli anθ-o kher ke dadesqo
ʒi kana va barǒla muro ćhavo o Śela!
Kä ov gïndisajlo kä i o Śela
si te merel sar lesqe phral.
E Tamar gelis haj beślis anθ-o kher pe dadesqo.
12 Nakhlos but timpo
haj e ćhej le Śuaski,
e rromni le Judasqi,
mulis.
Pala so nakhles äl gesa le źalǎqe,
o Juda uśtilos ke Timna,
kolenθe kaj tunzilas le brakhǎn haj le buznǎn,
ov haj lesqo amal,
o Hira anθa o Adulam.
13 Phendinǎjlos le Tamaraqe:
— Dikh,
kǒ sokro uśtel ke Timna,
kaśte tunzil le brakhǎn haj le buznǎn.
14 Atunća oj ćhudǎs pe coale le phivlimasqe,
ućhardilis äk bazmavaça haj hurǎdilis,
haj beślis ke poarta le Enaimosqi
kaj si p-o drom karing e Timna;
kä dikhlǎs kä o Śela kerdilos baro,
haj oj ni sas lesqe dini dä rromni.
15 O Juda dikhlǎ lan haj gïndisajlo
kä si äk kurva,
kä ućhardǎs pǒ muj.
16 Oprisajlo laθe anθa pǒ drom
haj phendǎs:
— Muk man te sovav tuça!
Kä ni prinʒandǎ lan
kä sas lesqi bori.
Oj phendǎs:
— So des man te soves mança?
17 Si te dav tuqe drom äk jedo anθa muro kïrdo.
— Numa kana mukesa manqe gaźo
ʒi kana des les drom.
18 So gaźo te dav tut?
— Kǒ siʒilo pe dorjaça
haj e rovli kaj si tut anθ-o vast.
Ov dinǎ len laqe.
Pala kodoja sutos laça,
haj oj aćhilis khamni lesθar.
19 Oj uśtilis haj telǎrdǎs.
Ćhudǎs e bazmava
haj hurǎdilis pale anθ-äl coale le phivlimasqe.
20 O Juda dinǎs drom le jedos
pä pǒ amal anθa o Adulam,
kaśte ïnkalavel o gaźo anθa-l vast le rromnǎqe.
Dar ov ni arakhlǎ lan.
21 Puślǎs le manuśän le thanesqe:
— Kaj si e kurva kaj beśelas kate k-o Enaim,
p-o drom?
On dine les anglal:
— Nas nić äk kurva kate.
22 Ov boldinǎjlos k-o Juda haj phendǎ lesqe:
— Ni arakhlem lan,
haj äl manuś le thanesqe phendes:
‘Nas nić äk kurva kate.’
23 O Juda phendǎs:
— Te ïnkǎrel so lilǎs,
numa ta na kerdǒs laʒavesqe.
Dikh,
dinem drom o jedo kadava,
haj ni arakhlǎn lan.
24 Kam pala trin ćhon phendilos le Judasqe:
— E Tamar,
ki bori kurvisardǎs haj dikh,
aćhili khamni päće kurvisardǎs.
Haj o Juda phendǎs:
— Ïnkalaven lan avri te avel phabardi!
25 Kana ïngǎrenas lan,
oj dinǎ drom te phenen laqe sokrosqe:
— Kaθar o manuś
kasqe si äl bukǎ kadala,
aćhilem me khamni.
Dikh,
rugiv tut,
kasqo si o siʒilo kadava,
e dori kadaja haj kaja rovli?
26 O Juda prinʒandǎ len haj phendǎs:
— Si maj ćaći dä sar manθe,
kä ni dinem la dä rromni
mïrä ćhavesqe le Śelasqe.
Dä atunć ni maj sutos laça.
27 Kana avilis e vremǎ te kerel,
dikh,
anθä laqo pär sas duj ćhave.
28 Anθ-o timpo le kerimasqo,
jekh ïnkaladǎs o vast anglal.
E moaśa lilǎ lesqo vast
haj phanglǎ les äk thaveça lolo,
phenindos:
— Kadava ïnklistos anglal.
29 Dar kana ov cïrdelas o vast palpale,
ïnklisto lesqo phral.
Atunć e moaśa phendǎs:
— So pharaimos kerdǎn!
Kodolasqe lesqo anav sas ćhutino Perec.b
30 Palal ïnklisto lesqo phral,
saves sas les o thav lolo k-o vast,
haj lesqo anav sas ćhutino Zerah.