🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
O Josif
37:1 – 50:26
Äl sune le Josifosqe
37
1 O Jakov beślos anθ-o Them Kanaan,
kaj beślos sar äk sträjno lesqo dad.
2 Kadala si äl bukǎ
kaj kerdiles anθ-o njamo Jakov.
O Josif kana sas les deśiefta bärś,
sas ćobano pe phralença.
Aźutilas le ćhaven le Bilhaqe
haj le ćhaven le Zilpaqe,
äl rromnǎ lesqe dadesqe.
O Josif anelas lenqe dadesqe veśti nasul
anθa sosθe kerenas lesqe phral.
3 O Israel jubilas maj but le Josifos
dä sar kolavre ćhaven lesqe,
kä kerdǎsas les k-äl phurimata.
Haj kerdǎ lesqe äk hajna pestrico.
4 Lesqe phral dikhles
kä lenqo dad jubil les maj but
dä sar saorä phralen lesqe
haj urïsarde les,
kadǎ kä ni daśtinas te phenen lesqe
nić äk vorba laćhi.
5 O Josif dikhlǎs äk suno
haj phendǎ les pe phralenqe,
haj urïsarde les maj but.
6 Ov phendǎ lenqe:
— Aśunen so suno dikhlem!
7 Ame sǎmas k-o phandimos le snopenqo
anθ-o maśkar le kïmposqo,
haj dikh,
muro snopo uśtilos haj beślos anθä pïrnenθe.
Haj tumare snopi bangiles angla lesθe.
8 Lesqe phral phende lesqe:
— Kames te aves amaro thagar?
Pakǎs ćaćes kä si te aves amaro stäpïno?
Haj urïsarde les i maj but,
anθa-i kauza lesqe sunenqi haj lesqe vorbenqi.
9 Ov maj dikhlǎs aver suno
haj phendǎ les pe phralenqe:
— Aśunen!
Maj dikhlem äk suno!
O kham,
o ćhonot
haj deśujekh stjale bangǒnas angla manθe.
10 Phendǎ les pe dadesqe haj pe phralenqe.
Lesqo dad xalǎ pes leça:
— So kames te phenes kadal suneça?
Ta na gïndis kä si te avas me,
ki dej haj ke phral
te bangǒs ʒi ke phuv angla tuθe?
11 Lesqe phralenqe sas lenqe xoli pä lesθe,
dar lesqo dad ïnkǎrdǎ gogi äl bukǎ kadala.
Äl phral le Josifosqe bikinen les
12 Lesqe phral geles k-o Sihem,
kaśte päśtin le brakhǎn haj le buznǎn pe dadesqe.
13 O Israel phendǎs le Josifosqe:
— Ke phral päśtin o kïrdo k-o Sihemo.
Kamav te ʒas lenθe.
— Miśto.
14 Rugiv tut,
ʒa haj dikh kana ke phral si miśto
haj kana äl brakhǎ haj äl buznǎ si miśto,
haj an manqe veśti lenθar!
Dinǎ les drom anθa-i Xar le Hebronosqi.
O Josif areslos k-o Sihem.
15 Kana rätäćilas pes p-o kïmpo,
arakhlǎ les äk manuś
haj puślǎ les:
— So rodes?
16 Rodav mïrä phralen.
Rugiv tut,
phen manqe,
kaj päśtin on le brakhǎn?
17 Haj o manuś kodova phendǎs:
— Telǎrdes kaθar.
Kä aśundem len phenindos:
‘Haj te ʒas k-o Dotan!’ 
O Josif gelos pala pe phral
haj arakhlǎ len k-o Dotan.
18 On dikhle les dural
haj ʒi kaj te paśol lenθe,
xotärïsajlesas sar te tharen les te mudaren les.
19 On phendes jekh avresqe:
— Dikh,
kon avel!
O thagar le sunenqo!
20 Aven akanak te mudaras les
haj te ćhudas les anθä jekh anθa-l xainga kadala!
— Si te phenas kä xalǎ les äk animalo sälbatiko,
haj si te dikhas so si te avel lesqe sunença!
21 O Ruben aśundǎs
haj xastradǎ les anθa lenqe vast phenindos:
— Ta na mudaras les!
22 O Ruben phendǎ lenqe:
— Ta na ćoren rat!
Maj miśto ćhuden les
ande xaing kadaja ande mulani,
dar na ćhun o vast pä lesθe!
Kä kamnos te xastravel les anθa lenqe vast
haj te ïngǎrel les palpale kä lesqo dad.
23 Kana areslos o Josif kä pe phral,
kadala nangǎrde les anθa-l lesqi hajna,
e hajna e pestrico kaj sas pä lesθe.
24 Lile les haj ćhude les ande xaing.
E xaing kadaja sas nangi,
nas paj anθä laθe.
25 Pala kodoja beśle te xan.
Vazdindos äl jakha,
dikhles äk kïrdo ismaelicienqo
kaj avenas anθa o Galaad.
Lenqe kämile sas ïnkärkime tämïjaça,
balsamoça haj smirnaça,
save ïngǎrenas len anθ-o Eʒipto.
26 Atunća o Juda phendǎs pe phralenqe:
— So si amen limasqo
kana mudarasa amare phrales
haj garavasa lesqo rat?
27 Maj miśto te bikinas les le ismaelicienqe,
haj ta na ćhas o vast pä lesθe,
kä si amaro phral,
si amaro rat.
— Miśto!
Miśto!
28 Kana nakhenas äl negustorǎ anθa o Madiano,
cïrdes haj ïnkalades le Josifos avri anθa-i xaing,
haj bikinde les pä biś rupǎ le ismaelicienqe,
kaj ïngǎrde les anθ-o Eʒipto.
29 Kana o Ruben boldinǎjlos ke xaing
haj dikhlǎs kä o Josif ma nas othe,
ćhindǎs pe coale,
30 boldinǎjlos kä pe phral
haj phendǎs:
— Ma naj o ćhavo!
Akanak so te kerav?
31 Atunća on liles e hajna le Josifosqi,
ćhindes äk capo,
haj ćhutes e hajna anθ-o rat.
32 Ïngǎrdes pe dadesqe e hajna e pestrico
haj phendes:
— Dikh so arakhlǎm!
Dikh kana si e hajna ke ćhavesqi sau ni!
33 O Jakov prinʒandǎ lan haj phendǎs:
— Si e hajna mïrä ćhavesqi!
Äk animalo sälbatiko xalǎ les.
O Josif sas kerdo kotora!
34 Ćhindǎs pe coale,
haj hurǎdilos anθä gonesθe,
haj źälisardǎs but vremǎ pe ćhaves.
35 Saorä ćhave haj ćheja lesqe
rodenas te mïngïin les,
dar ov ni kamelas te avel mïngïjme,
dar phenelas:
— Rovindos si te ʒav kä muro ćhavo
anθ-o kher le mulenqo.
Kadǎ źälisardǎ les lesqo dad.
36 Äl madianicǎ bikinde les anθ-o Eʒipto k-o Potifar,
äk sluźitori le faraonosqo,
o käpitano le streźarenqo.