🏠 <     Alfabeto le literasa „k”     Alfabeto rromano o internacionalo
O Iosif
37:1 – 50:26
Ăl sune le Iosifosche
37
1 O Iacov beșlos ando Them Canaan,
cai beșlos sar ăc străino lesco dad.
2 Cadala si ăl buchea
cai cherdiles ando neamo Iacov.
O Iosif cana sas les deșiefta bărș,
sas ciobano pe phralența.
Ajutilas le ciaven le Bilhache
hai le ciaven le Zilpache,
ăl romnea lesche dadesche.
O Iosif anelas lenghe dadesche vești nasul
anda soste cherenas lesche phral.
3 O Israel iubilas mai but le Iosifos
dă sar colavre ciaven lesche,
că cherdeasas les căl phurimata.
Hai cherdea lesche ăc haina pestrițo.
4 Lesche phral dichles
că lengo dad iubil les mai but
dă sar saoră phralen lesche
hai urîsarde les,
cadea că ni daștinas te phenen lesche
nici ăc vorba lacii.
5 O Iosif dichleas ăc suno
hai phendea les pe phralenghe,
hai urîsarde les mai but.
6 Ov phendea lenghe:
— Așunen so suno dichlem!
7 Ame seamas co phandimos le snopengo
ando mașcar le cîmposco,
hai dich,
muro snopo uștilos hai beșlos andă pîrnende.
Hai tumare snopi banghiles angla leste.
8 Lesche phral phende lesche:
— Cames te aves amaro thagar?
Pacheas ciaces că si te aves amaro stăpîno?
Hai urîsarde les i mai but,
andai cauza lesche sunenghi hai lesche vorbenghi.
9 Ov mai dichleas aver suno
hai phendea les pe phralenghe:
— Așunen!
Mai dichlem ăc suno!
O cham,
o cionot
hai deșuiech steale bangheonas angla mande.
10 Phendea les pe dadesche hai pe phralenghe.
Lesco dad halea pes lesa:
— So cames te phenes cadal sunesa?
Ta na gîndis că si te avas me,
chi dei hai che phral
te bangheos gi che phuv angla tute?
11 Lesche phralenghe sas lenghe holi pă leste,
dar lesco dad încheardea goghi ăl buchea cadala.
Ăl phral le Iosifosche bichinen les
12 Lesche phral gheles co Sihem,
caște păștin le brachean hai le buznean pe dadesche.
13 O Israel phendeas le Iosifosche:
— Che phral păștin o cîrdo co Sihemo.
Camav te gias lende.
— Mișto.
14 Rughiv tut,
gia hai dich cana che phral si mișto
hai cana ăl brachea hai ăl buznea si mișto,
hai an manghe vești lendar!
Dinea les drom andai Har le Hebronoschi.
O Iosif areslos co Sihem.
15 Cana rătăcilas pes po cîmpo,
arachlea les ăc manuș
hai pușlea les:
— So rodes?
16 Rodav mîră phralen.
Rughiv tut,
phen manghe,
cai păștin on le brachean?
17 Hai o manuș codova phendeas:
— Teleardes catar.
Că așundem len phenindos:
‘Hai te gias co Dotan!’ 
O Iosif ghelos pala pe phral
hai arachlea len co Dotan.
18 On dichle les dural
hai gi cai te pașol lende,
hotărîsailesas sar te tharen les te mudaren les.
19 On phendes iech avresche:
— Dich,
con avel!
O thagar le sunengo!
20 Aven acanac te mudaras les
hai te ciudas les andă iech andal hainga cadala!
— Si te phenas că halea les ăc animalo sălbatico,
hai si te dichas so si te avel lesche sunența!
21 O Ruben așundeas
hai hastradea les anda lenghe vast phenindos:
— Ta na mudaras les!
22 O Ruben phendea lenghe:
— Ta na cioren rat!
Mai mișto ciuden les
ande haing cadaia ande mulani,
dar na ciun o vast pă leste!
Că camnos te hastravel les anda lenghe vast
hai te înghearel les palpale că lesco dad.
23 Cana areslos o Iosif că pe phral,
cadala nanghearde les andal leschi haina,
e haina e pestrițo cai sas pă leste.
24 Lile les hai ciude les ande haing.
E haing cadaia sas nanghi,
nas pai andă late.
25 Pala codoia beșle te han.
Vazdindos ăl iacha,
dichles ăc cîrdo ismaelițiengo
cai avenas anda o Galaad.
Lenghe cămile sas încărchime tămîiasa,
balsamosa hai smirnasa,
save înghearenas len ando Egipto.
26 Atuncia o Iuda phendeas pe phralenghe:
— So si amen limasco
cana mudarasa amare phrales
hai garavasa lesco rat?
27 Mai mișto te bichinas les le ismaelițienghe,
hai ta na cias o vast pă leste,
că si amaro phral,
si amaro rat.
— Mișto!
Mișto!
28 Cana nachenas ăl negustorea anda o Madiano,
țîrdes hai încalades le Iosifos avri andai haing,
hai bichinde les pă biș rupea le ismaelițienghe,
cai înghearde les ando Egipto.
29 Cana o Ruben boldineailos che haing
hai dichleas că o Iosif ma nas othe,
cindeas pe țoale,
30 boldineailos că pe phral
hai phendeas:
— Ma nai o ciavo!
Acanac so te cherav?
31 Atuncia on liles e haina le Iosifoschi,
cindes ăc țapo,
hai ciutes e haina ando rat.
32 Îngheardes pe dadesche e haina e pestrițo
hai phendes:
— Dich so arachleam!
Dich cana si e haina che ciaveschi sau ni!
33 O Iacov pringiandea lan hai phendeas:
— Si e haina mîră ciaveschi!
Ăc animalo sălbatico halea les.
O Iosif sas cherdo cotora!
34 Cindeas pe țoale,
hai hureadilos andă goneste,
hai jălisardeas but vremea pe ciaves.
35 Saoră ciave hai ceia lesche
rodenas te mîngîin les,
dar ov ni camelas te avel mîngîime,
dar phenelas:
— Rovindos si te giav că muro ciavo
ando cher le mulengo.
Cadea jălisardea les lesco dad.
36 Ăl madianițea bichinde les ando Egipto co Potifar,
ăc slujitori le faraonosco,
o căpitano le strejarengo.