🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
O bezex le Sodomaqo haj le Gomoraqo
19
1 Äl duj ïnʒerǎ aresles ke Sodoma reakjaça,
haj o Lot beśelas tele ke poarta le Sodomaqo.
Kana o Lot dikhlǎ len,
uśtilos angla lenθe haj bangilos le moça ke phuv.
2 Haj pala kodoja phendǎs:
— Mïrä raj,
ïntrin anθ-o kher tumare robosqo!
Haj beśen kate kaj rǎt.
Thoven tumare pïrne!
Texara uśten anθa-i rǎt
haj telǎren pä tumaro drom!
— Ni,
ame beśas kate avri anθ-o drom kaj rǎt.
3 O Lot ni muklǎs pes lenθar
ʒi kana ćhutǎ len andrä anθä pǒ kher,
kerdǎ lenqe xamos,
peklǎ lenqe marno haj xales.
4 On ni sutesas
kana äl manuś le Sodomaqe,
phure haj i tärne,
ïnkonźurisardes lesqo kher,
saorä ʒene kabor sas ʒi kolesθe palal.
5 Dine muj le Lotos haj phende lesqe:
— Kaj si äl manuś kaj avile tuθe pe rǎt?
Ïnkal len amenqe avri te sovas lença!
6 O Lot ïnklistos lenθe avri,
haj phandadǎs o udar pala pesθe
7 haj phendǎs:
— Phralaǃle,
rugiv man tumenθe,
na keren kadav nasulimos!
8 Si man duj ćheja barǎ
kaj ni ʒanen murśäsθar.
Si te anav len tumenqe avri,
keren lença so kamen!
Ta na keren khanć kadal manuśänqe
kaj avile anθä muro kher!
9 De tut rigaθe!
De tut rigaθe!
— Kadav manuś avilo te beśel kate sar sträjno
haj kamel te avel amaro krisari?
Akanak si te keras tuqe maj nasul sar lenqe!
Dine brïnć le Lotos haj paśile te pharaen o udar.
10 Äl duj manuś tinzosardes o vast
haj cïrde le Lotos pesθe andrä anθ-o kher,
haj phandades o udar.
11 Le manuśän kaj sas avri k-o udar le kheresqo
korardǎ len kaθar o maj cïjno ʒi k-o phuro,
haj on mardǒnas te arakhen o udar.
12 Äl manuś andral puśle le Lotos:
— Kon maj si tuθe kate?
Ʒamutre,
ćhave,
ćheja haj sǎ so si tut anθ-o foro,
ïnkal len anθa kadava than,
13 kä si te xasaras kadava than.
Kä areslos lenqo nasulimos
äk baro rovimos angla o Raj,
kodolasqe dinǎ amen drom o Raj,
te mudaras len.
14 O Lot ïnklistos haj dinǎs duma pe ʒamutrença
kaj lilesas lesqe ćheǎn:
— Uśten,
ïnklen anθa kadav than,
kä o Raj si te mudarel kadav foro!
Dar lesqe ʒamutre pakǎnas kä ov kerel perjasa.
15 Kana kerdinǎjlos ges
äl ïnʒerǎ zorisardes le Lotos phenindos:
— Uśti,
le ke rromnǎ
haj i ke duje ćheǎn kaj si kate,
ta na meres i tu anθ-o nasulimos le forosqo!
16 Kana äl duj manuś dikhles kä o Lot maj beśelas,
liles vastenθar les,
lesqe rromnǎ haj lesqe ćheǎn,
kä o Raj kamelas te xastravel len.
Ïnkalade len avri,
haj mukles len avri anθa o foro.
17 Pala sosθe ïnkaladǎ len avri,
jekh anθa lenθe phendǎs:
— Xastra kǒ ʒuvindimos!
Ta na dikhes palal,
haj ta na beśes
anθä nić äk than anθa kadaj Xar!
Te areses k-o plaj ta na meres!
18 O Lot phendǎ lenqe:
— O na,
Raiǃa!
19 Ita kä arakhlem miśtimos angla tuθe
haj sikadǎn äk bari mila anθa manθe,
ïnkǎrindos man te traiv.
Me ni daśtiv te aresav k-o plaj,
kä aresel man o nasulimos haj merav.
20 Dikh kadav foro
si kadǎ dä paśä te ʒav anθä lesθe,
haj si i cïjno ov!
Te daśtivas te naśav othe!
Si kadǎ dä cïjno!
Haj traiv!
21 Dikh,
kerav sar tu manges,
naj te mudarav kadava foro kaj tu phenes.
22 Naś sigo anθä lesθe,
kä ni daśtiv te kerav khanć
ʒi kana aresesa othe!
Anθa kodoja
ćhutǎs o anav kodole forosqe Coar.
23 Ïnklelas o kham pe phuv
kana o Lot areslos k-o Coar.
24 Haj o Raj kerdǎs
te del brïśïnd ande Gomora haj Sodoma pućoasaça haj jagaça
kaθar o Raj anθa o ćeri.
25 Haj phabardǎs kodol foruri,
saorä Xar,
saorä manuśän anθ-äl foruri
haj sǎ so bareolǎs pe phuv.
26 E rromni le Lotosqi dikhlǎs pala pesθe
haj kerdilis bar lonesqo.
27 O Avraam uśtilo de texara anθa-i rǎt,
haj gelos k-o than kaj beślǎs angla o Raj
28 haj dikhlǎs karing e Sodoma haj e Gomora
haj karing saorä Xar.
Haj ov dikhelas sar vazdelas pes pa-i phuv äk thuv,
sar äk thuv anθa-k bov.
29 Kana o Del mudardǎs äl foruri le Xarǎqe,
dǎs pesqe gogi k-o Avraam,
haj xastradǎ le Lotos anθa o maśkar le jagaqo,
kä perǎdǎs anθa-l temeli äl foruri
kaj o Lot kerdǎsas pi śatra.
O bezex kaj kerde les äl ćheja le Lotosqe
30 O Lot ïnklisto anθa o Coar
haj aćhilos p-o plaj pe duje ćheǎnça,
kä darajlos te beśel anθ-o Coar.
Beśles anθ-äk peśtera pire ćheǎnça.
31 E maj bari phendǎ le maj tärnǎqe:
— Amaro dad si phuro
haj kaθar maj naj nić äk murś
te avel amenθe pala o obićej anθä saorä thema.
32 Haj te das amare dades te pel mol,
haj te sovas leça
kaśte daśtil te avel amen ćhave kaθar amaro dad!
33 Ande rǎt kodoja dinǎs pe dades te pel mol,
haj e maj bari gelis haj sutis pe dadeça.
Ov ni ʒanglǎs nić kana sutis oj
haj nić kana uśtilis.
34 Koaver ges e maj bari phendǎ le maj tärnǎqe:
— Dikh,
e rǎt kaj nakhlis me sutem mïrä dadeça.
Haj te das le mol te pel i anθä kadaj rǎt,
haj ʒa i tu te soves leça,
te avel amen ćhave kaθar amaro dad!
35 Kerde les i e rǎt kodoja te pel mol,
pala kodoja e maj tärni gelis
haj sutis leça.
Ov ni ʒanglǎs nić kana sutis
haj nić kana uśtilis.
36 Äl duj ćheja le Lotosqe aćhile khamnǎ kaθar lenqo dad.
37 E maj bari biandǎs äk ćhavo
kaj ćhutǎ lesqo anav Moab.
Ov si o dad saorä moabicěnqo anθa o ges de ages.
38 E maj tärni biandǎs äk ćhavo,
kaj ćhutǎ lesqo anav Ben-Ami.
Ov si o dad le amoricěnqo anθa o ges de ages.