🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
O Avram pakǎl anθ-o Raj
15
1 Pala kadala bukǎ
o Raj sikadilos le Avramosqe anθä jekh dikhimos,
haj phendǎs:
— Na dara,
Avramǃe!
Me sem kaj päziv tut
a haj me sem kiro but baro opral pokinimos.
2 O Avram phendǎs:
Raiǃa Devla,
so des man?
Kä me si te merav
haj naj man ćhave.
Haj kodova kaj lela mïrä bukǎ
si o Eliezer anθa o Damasko.
3 Dikh,
man ni dǎn man ćhave.
Haj o robo anθa muro kher lela mïrä bukǎ.
4 Atunć o lav le Rajesqo phenel lesqe:
— Na kadava si te lel kire bukǎ,
haj kodova kaj ïnklela anθa tuθe,
kodova lela kire bukǎ.
5 Haj o Raj ïnkaladǎ les avri haj phendǎs:
— Dikh o ćeri!
Gin äl stjale,
te daśtisa te gines len!
Kadǎ but si te aven kodola save ïnklena anθa tuθe.
6 Haj ov pakǎjas anθ-o Raj.
Haj o Raj sokotisardǎ lesqe kadaja sar ćaćimos.
O Raj kerdǎs äk phanglimos le Avramoça
7 O Raj phendǎ le Avramosqe:
— Me sem o Raj
savo ïnkaldǎ tut anθa o Ur le kaldeěnqo
te dav tut kadava than te avel kiro.
8 Raiǃa Devla,
sar ʒanav kä avela muro?
9 Le anθa manθe jekh gurumni trine bärśenqi,
äk buzni trine bärśenqi
haj jekh brakho trine bärśenqo,
äk turturika haj jekh tärno porumbelo!
10 Haj ov lǎs lesqe sǎ kadala
haj ćhindǎ len p-o maśkar.
Haj ćhutǎ len äl epaśa fiosavesqe
jekh angla avrjaθe,
haj le ćiriklǎn ni ćhindǎ len.
11 Haj avile bare xaśbale ćiriklǎ,
xulisardes p-o mas mulo,
haj o Avram durǎrdǎ len.
12 Kana te perel o kham,
jekh phari lindri peli p-o Avram.
Haj ita,
äk kalimos rǎtǎqo
haj äk bari dar peli p-o Avram.
13 Haj o Raj phendǎ le Avramosqe:
— Te ʒanes ćaćes
kä äl ćhave ke ćhavenqe
si te beśen anθ-äk them savo naj lenqo,
haj si te keren buki anθ-o njamo kodova
haj si te beśen astarde śtar śäla bärś.
14 Haj kodole njamos savesqe kerena buki
krisiva les me,
haj pala kodola
on ïnklen othar bare barvalimaça.
15 Haj tut si te avel tut äk merimos śukar,
haj si te aves praxome kä äk laćho phurimos.
16 Haj le śtarenqo njamo si te avel palpale kate,
kä naj pherdo o bezex le amoricenqo ʒi akanak.
17 Haj o kham pelos,
haj sas äk tunjariko pïkla.
Haj jekh bov thuveça
haj äk kaśt astardo savo phabolas nakhles maśkar kodola epaśa.
18 Anθ-o kodova ges o Raj kerdǎs äk phanglimos le Avramoça
haj phendǎs:
— Kodolenqe kaj ïnklen anθa tuθe dav len kadava them,
kaθar o Paj le Eʒiptosqo ʒi k-o baro paj o Eufrato,
19 o them le kenicenqo,
kenizicenqo,
kadmonicenqo,
20 heticenqo,
perezicenqo,
refaicenqo,
21 amoricenqo,
kanaanicenqo,
girgasicenqo haj le jebuśicenqo.