🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
O Avram xastravel le Lotos
14
1 Kana sas thagar o Amrafel thagar p-o Śinjar,
o Ariok thagar p-o Elasar,
o Kedorlaomer thagar p-o Elam
haj o Tidjal thagar p-o Goim,
2 on kerdes marimos
le Beraça le thagareça le Sodomaqo,
le Birśaça o thagar le Gomoraqo,
le Śinabaça o thagar le Admaqo,
le Śemeberoça o thagar le Ceboimosqo,
haj le thagareça le Belaqo,
kaj si o Coar.
3 Kadala sǎ kidinǎles ande Xar le Sidimosqi
(kadaja si o Baro Paj Londo).
4 Deśuduj bärś beśle tala o Kedorlaomer,
haj anθ-o bärś le deśutrinenqo ni maj beśle tala lesθe.
5 Anθä le deśuśtarenqo bärś avilo o Kedorlaomer
haj äl thagara kaj sas leça,
haj mardes le refanen anθ-o Asterot-Karnaim,
le zuzinen anθ-o Ham,
haj le eminen anθ-o Śave-Kirjataim
6 haj le horinen anθ-o lenqo Plaj Seir
ʒi k-o steźari Paran kaj si paśaj mulani.
7 Pala kodoja boldinǎjles palpale
haj aviles anθ-o En-Miśpat,
kaj si o Kadeś,
haj mardes saorä them le amalicienqo,
sar le amoricěnqo,
kaj beśles anθ-o Hocacon-Tamar.
8 Haj ïnklistes äl thagara le Sodomaqe,
le Gomoraqe,
le Admaqe,
le Ceboimasqe haj le Belaqe
(oj si o Coar)
haj laćhardiles k-o marimos lença
ande Xar le Sidimosqi:
9 le Kedorlaomeraça o thagar le Elamosqo,
haj le Tidjaloça o thagar le Goimosqo,
haj le Amrafeloça o thagar le Śinjarosqo,
haj le Ariokoça o thagar le Elasarosqo;
śtar thagara pä panʒ thagara.
10 Ande Xar Sidim sas but xainga pherde smoala.
Äl thagara le Sodomaqe haj le Gomoraqe
naśles haj peles ande lenθe,
kolaver kaj aćhiles naśles karing äl plaja.
11 Kola kaj marde len
lile saorä bravalimos haj o xamos le Sodomaqo haj le Gomoraqo
haj telǎrdes.
12 On liles i le Lotos,
o ćhavo le phralesqo le Avramosqo,
haj i lesqo bravalimos,
kä i ov beślos ande Sodoma.
13 Avilos jekh kaj xastrajlos
haj phendǎ le Avramosqe le evreosqe
kaj beśelas paśa o steźari le Mamresqo amoritosqo,
kaj sas lesqo phral o Eśkol haj o Aner.
Haj on phanglinǎjle le Avramoça.
14 Sar aśundǎs o Avram
kä lesqo phral sas astardo,
kidǎs pe manuśän le zuralen,
kodolen kaj biandiles anθä lesqo kher,
trin śäla haj deśoxto,
haj telǎrdes palal thagara ʒi k-o Dan.
15 Pe rǎt xuladǎs pe manuśän,
ćhutǎ pes lença haj mardǎ len
haj ïngǎrdǎ len ʒi k-o Hoba
kaj si karing o nordo le Damaskosqo.
16 Haj andǎs palpale saorä bravalimata,
lilǎs i pe phrales le Lotos saorä bravalimaça,
le ʒuvlǎn haj saorä murśän.
O Melhisedek binekuvintil le Avramos, haj o Avram del les e rig le deśenqi
17 Kana o Avram boldinǎjlo
kaθar o marimos le Kedorlaomeroça haj le thagarença,
ïnklistos lenqe anglal lesqe o thagar le Sodomaqo
ande Xar Śave,
kadaja si e Xar le Thagaresqi.
18 O Melhisedek,
o thagar le Salomesqo,
andǎ lesqe marno haj mol.
Ov sas o raśaj le Bare Devlesqo.
19 Binekuvintisardǎ le Avramos haj phendǎs:
— Binekuvintime te avel o Avram kaθar o Baro Del,
kaj kerdǎ o ćeri haj e phuv!
20 Binekuvintime te avel o Baro Del,
kaj dǎs ke duśmajen anθä kǒ vast!
Haj o Avram dǎ les le deśenqi rig anθa sǎ.
21 O thagar le Sodomaqo phendǎ le Avramosqe:
— De man le manuśän,
haj o bravalimos ïnkǎr les tuqe!
22 O Avram phendǎ le thagaresqe le Sodomaqo:
— Vazdem muro vast anglo Raj,
o Baro Del kaj kerdǎs o ćeri haj e phuv,
23 haj solaxadilem kä naj te lava khanć
anθa sǎ so si kiro,
nić äk firo thav,
nić äk xaravli pogimasqi,
te na phenes:
«Kerdem bravalo le Avramos».
24 Numa so xales äl bare ćhave
haj e rig le manuśänqi kaj sas mança,
Aner,
Eśkol haj Mamre,
on daśtin te len pi rig.