🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
O bravalimos ni mukel le phralen anθ-äk than
13
1 O Avram uśtilo haj telǎrdǎs anθa o Eʒipto
(ov,
lesqi rromni
haj sǎ so sas les,
haj o Lot leça)
k-o Negev.
2 O Avram sas but bravalo,
sas les animalǎ,
rupo haj sumnakaj.
3 Haj kaθar o Negevo telǎrdǎs
anθ-äk than anθä aver
than ʒi kana aresle k-o Betel,
ʒi k-o than kaj sas maj anglal lesqo korto,
maśkar o Betel haj o Aj.
4 K-o than le altaresqo kaj kerdǎ les maj anglal,
dǎs muj k-o Raj pä lesqo anav.
5 O Lot phirdǎs anθ-äk than le Avramoça.
I les sas les brakhǎ,
guruva haj korturi.
6 O them kadava ni areselas len
te beśen anθ-äk than,
kä len sas len but bravalimos,
haj kodolasqe ni daśtinas te beśen anθ-äk than.
7 Äl pästorǎ le Avramosqe haj äl pästorǎ le Lotosqe
xale pes maśkar pesθe.
Äl kanaanicǎ haj äl ferezicǎ
sas anθ-o kodova them.
8 O Avram phendǎ le Lotosqe:
— Rugiv man tuθe
te na xas amen maśkar amenθe,
nić amare manuśa maśkar pesθe,
ame sǎm äk famelia!
9 Naj kadǎ kä saorä them si angla tuθe?
Maj miśto te pharados amen.
Kana leça la tu ke stïngo,
me ʒav ke ćaći,
kana leça la ke ćaći,
me ʒav ke stïngo.
10 O Lot vazdǎ pe jakha opre
haj dikhlǎs saorä Xar le Jordanosqi
kä sas sǎ miśto kingǎrdi ʒi k-o Coar
(maj anglal ka o Raj te xasarel e Sodoma haj e Gomora),
sas sar e bar le Rajesqi,
sar o Them le Eʒiptosqo.
11 Haj o Lot lǎ pesqe sǎ e Xar le Jordanosqi,
haj telǎrdǎs karing ïnklel o kham.
Kadǎ pharadiles on jekh avresθar.
12 O Avram beślos anθ-o Them Kanaan,
o Lot beślos anθ-äl foruri le Xarǎqe
haj vazdǎ pi śatra ʒi ke Sodoma.
13 Äl manuś anθa-i Sodoma sas nasul
haj but bezexale angla o Raj.
O Raj phenel le Avramosqe äl binekuvïntäri kaj si te del lesqe
14 Päće o Lot telǎrdǎs kaθar o Avram,
o Raj phendǎ le Avramosqe:
— Anθa o than kaj san,
vazde ke jakha opre haj dikh karing ki ćaći,
ki stïngo,
angla tuθe haj pala tuθe!
15 Kä saorä them kaj dikhes les
si te dav les tuqe haj ke ćhavenqe veśniko.
16 Si te kerav ke ćhaven kadǎ dä but
sar si o kiśaj pa-i phuv.
Kadǎ kana daśtina dakoniva
te ginel o kiśaj pa-i phuv,
si te ginel i ke ćhaven.
17 Uśti haj phir o them anθ-o lunʒimos haj anθ-o buxlimos:
kä tuqe si te dav les!
18 O Avram vazdǎs pi śatra
haj gelos te beśel paśa o steźari le Mamresqo
kaj si anθ-o Hebron.
Othe vazdǎs äk altari le Rajesqe.