🏠 <     Alfabeto le literasa „c”     Alfabeto le literasa „k”
O Pavelo si dikhlo miśto kaθar kolaver apostolǎ
2
1 Pala deśuśtar bärś
pale gelem anθ-o Jerusalimo le Barnabaça,
haj lilem mança i le Titos.
2 Gelem othe päće sikadilos manqe o Del.
Maladilem rigaθe kolença
kaj si maj bare anθ-e khangeri,
lenqe sikadem e evangelia
kaj phenav lan avre nǎmurenqe.
Kamavas ka sǎ so kerdem
haj maj kerava,
ta na avel khanćesqi.
3 Nić o Tit kaj sas mança haj si greko
nas ćhutino te ćhinel pes tele.
4 Dar maj sas niśte phral xoxamne
kaj intrisajles ćorjal maśkar amenθe,
haj kamnes te rimon amari libertatja
kaj si amen anθ-o Kristos Isus,
haj te phanden amen.
5 Amen ni muklǎm amen lenqe
nić äk cïra,
ka o ćaćimos le evangelǎqo te aćhol tumenθe.
6 Kabor anθa kola kaj dikhǒn
kä si dajći
– so si on,
anθa manθe si sa jekh,
o Del ni dikhel k-o muj le manuśäsqo
– sar maj phendem,
kola kaj dikhǒn kä si dajći
ni andes khanć anθa sosθe me phendem.
7 Dar on aresles te dikhen
kä manqe sas dini e evangelia
anθa kola kaj naj ćhinde tele,
haj le Petrosqe anθa kola kaj si ćhinde tele.
8 Pentrukä o Del kaj kerdǎs buki anθ-o Petre,
haj kerdǎs les apostolo anθa kola kaj si ćhinde tele,
sa kadǎ kerdǎs buki i anθä manθe,
haj dinǎs man drom
kolenθe kaj si anθa aver nǎmurh.
9 Kana o Jakov,
o Kifa haj o Joan,
kaj si prinʒande
kä ïnkǎren e buki le Devlesqi,
prinʒandes o miśtimos kaj sas manqe dino,
dines vast mança haj le Barnabaça,
kadǎ sikades amenqe
kä on si amença anθ-e buki:
ame te ʒas
kolenθe kaj si anθa aver nǎmurh,
haj on kolenθe kaj si ćhinde tele.
10 Mangles numa äk buki:
te anas amenqe gogi k-äl ćorä,
buki kaj kamnem lan but te kerav.
O Pavel xolǎol p-o Petre
11 Dar kana avilos o Kifa anθ-e Antiohia,
angla lesθe semas lesqi kontra,
kä sas dośalo.
12 Ʒi kana te avel niśte manuś
dine drom kaθar o Jakov,
ov xalas anθ-äk than kolença
kaj sas anθa aver nǎmurh.
Dar kana on aviles,
ov dinǎs pes rigaθe
haj ni maj xalǎs lença,
kä darajlos kaθar äl manuś kadala,
kaj sas ćhinde tele.
13 Leça anθ-äk than
i kolaver evrea kerdes sar lesθe,
kadǎ kä i o Barnaba sas astardo
anθä lenqo trajo xoxamno.
14 Kana dikhlem kä ni train
sar träbul pala o ćaćimos le evangelǎqo,
phendem le Kifasqe angla sǎ:
„Kana tu kaj san evreo,
trais sar jekh anθa aver nǎmurh,
haj na sar äk evreo,
sar daśtis te ćhus avre manuśän
kaj si anθa aver nǎmurh
te train sar evrea?
15 Ame kaj sǎm evrea anθa amari deǎ,
haj ni sǎm sar aver nǎmurh,
kaj ni ʒanen e Kris le evreenqi,
16 ʒanas kä o Del ni phenel anθa-l manuś kä si ćaće
kana keren so phenel e Kris,
dar numa kä o Isus Kristos si pakjamasqo.
Haj i ame pakǎjam anθ-o Isus Kristos,
ka o Del te phenel kä sǎm ćaće,
pentrukä o Kristos si pakjamasqo,
haj na pentrukä keras so phenel e Kris.
Kä o Del ni phenel anθa koniva kä si ćaćo
kana kerel so phenel e Kris.
17 Kana kamas ka o Del te phenel
kä ame sǎm ćaće anθ-o Kristos,
haj aver dakoniva phenen kä sǎm bezexale,
kä ni maj keras so phenel e Kris,
atunć o Kristos kerel amen bezexale?
Naj ćaćes.
18 Rimosardem o pakjamos anθ-äl bukǎ le Krisaqe.
Kana laćharava les,
sikavav man kä sem bezexalo.
19 Kä e Kris mudardǎs man.
Man naj man khanć laça,
te avav ʒuvindo anθa o Del.
20 Semas rästignime anθ-äk than le Kristosoça,
haj me ni maj sem ʒuvindo,
dar o Kristos si ʒuvindo anθä manθe
haj mïrï viaca kaj me traiv lan anθ-o trupo,
traiv lan anθ-o pakjamos
anθ-o Ćhavo le Devlesqo,
savo jubisardǎs man
haj dinǎs pes anθa manθe.
21 Me ni durǎrav o miśtimos le Devlesqo:
kana e Kris kerel amen ćaće,
atunć deʒjaba mulos o Kristos.”