🏠 <     Alfabeto rromano o internacionalo     Alfabeto le literasa „k”
E Cris hai o pacheamos
O Del hastravel amen cana pacheas
3
1 O galateni bi gogheaco!
Con thardeas tumen
ta na așunen catar o ciacimos?
Chear angla tumare iacha sas sicado
sar sas răstignime o Isus Cristos.
2 Ăc buchi camav te gianav tumendar:
Lilen o Duho
că cherden so phenel e Cris,
sau că pacheaien so așunden?
3 Ciaces sen bi gogheaco?
Pala so începosarden ando Duho,
camen acanac te termenin corcoro?
4 Nachlen anda cadichita anda chanceste?
Camavas te na fi sas anda chanceste.
5 Deci cadea:
Ov dineas tumen o Duho
hai cherdeas minuni mașcar tumende,
pentrucă cherden so phenel e Cris,
sau pentrucă pacheaien so așunden?
6 Sa cadea o Avraam
„pacheaias ando Del hai sas socotime ciacio.”a
7 Deci te gianen că ăl ciave le Avraamosche
si numa cola cai pachean.
8 Dar e Scriptura ramosardeas anda aver neamuri
că atunci cana pacheana,
o Del va phenela anda lende
că si ciace,
hai phendeas le Avraamosche e vestea lacii:
„Andă tute si te aven binecuvintime saoră neamuri.”b
9 Cadea că cola cai si len pacheamos,
si binecuvintime andăc than le Avraamosa,
o manuș le pacheamasco.
10 Căci cola cai pachean că ajutil len
cana cheren so phenel e Cris,
si talai armai,
că si ramome:
„Dino armaia si orcon ni cherel saoră ilesa
saoră buchea cai si ramome ando lil le Crisaco.”c
11 Dar si ciaces
că o Del ni phenel chanicasche
că si ciacio andai Cris,
numa „cova o ciacio
si te traiil anda o pacheamos”.d
12 E Cris ni beșel po pacheamos,
dar „cova cai cherel ăl buchea so oi phenel,
va traiila anda lende”.e
13 O Cristos chindeas amen andai armai le Crisachi,
ciuteas pes ando than amaro ande armai
(că si ramome:
„Dino armaia si cova cai atîrneal po cașt”),f
14 ca e binecuvîntarea le Avraamoschi
te avel avre neamurenghe
anda o Cristos Isus,
hai anda o pacheamos
te las o Duho savo sas făgăduiime.
E Cris ni daștil te rimol e făgăduința
15 Phralale hai pheiale,
cana phenava tumenghe cadea,
hachearen?
Ăc phanglimos manușăsco,
ăc data zureardo,
conic ni daștil te mai putrel les,
nici te mai ciul daicii.
16 Dar e făgăduința sas cherdi
le Avraamosche hai lesche „ciavesche”.
Nai ramomeg „hai le ciavenghe”
sar anda butende
– hai ramol sar anda iech corcoro:
„hai che ciavesche”,
savo si o Cristos.
17 Cadaia phenav că e Cris,
cai avilis pala ștar șăla hai treanda bărș mai palal,
ni daștil te putrel o phanglimos,
cai sas zureardo catar o Del
mai anglal.
E Cris ni daștil te rimol e făgăduința.
18 Cana e moștenirea lelas pes
cherindos so manghel e Cris,
ni mai avel andai făgăduința,
dar o Del dineas lan
le Avraamosche ande făgăduința.
19 Atunci soste si e Cris?
Oi sas ciutini te împedechil o bezeh
gi cana va avela o Ciavo,
savesche sas cherdi e făgăduința.
E Cris sas dini păl îngerea
andăl vast le mijlocitoresche.
20 O mijlocitori si mașcar ăl dui riga,
dar o Del cherdeas corcoro e făgăduința.
21 Atunci si e Cris contra le făgăduințachi
cai cherdeas lan o Del?
Nai!
Te dineasas pes ăc cris
cai daștilas te del viața,
o Del socotilas tut că san ciacio,
cana cheresas so phenel cadai cris.
22 Dar e Scriptura phenel
că o bezeh phandadeas sea,
ca e făgăduința te avel dini
colenghe cai pachean,
că o Isus Cristos si pacheamasco.
23 Anglal,
gi cai te avel o pacheamos,
ame seamas închearde catar e Cris
hai phandade gi cai sicadilos o pacheamos
cai sas te avel.
24 Cadea că e Cris sas ciutini
te închearel amen harnes
gi cai te avel o Cristos
hai anda amende te phenel o Del
că seam ciace anda o pacheamos.
25 Pala so avilos o pacheamos,
ni mai seam închearde harnes.
Ando pacheamos seam ăl ciave le Devlesche hai seam slobozi
26 Sea sen ăl ciave le Devlesche
ando Cristos Isus anda o pacheamos,
27 pentrucă sea cai senas bolde ando Cristos
hureadilen le Cristososa.
28 Ma nai nici evreeo,
nici greco,
ma nai nici sclavo,
nici manuș slobodo,
nici murș,
nici giuvli,
că tume sea sen iech
ando Cristos Isus.
29 Hai cana sen le Cristososche,
atunci sen ăl ciave le Avraamosche
hai moștenitorea pala e făgăduința
cai dineas lan o Del.