Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
I Rebeka thë o Iźak
24
1 O Abraham phuro haslo,
bute borśenqro,
thë o Dragon Del aldindǎs les an sëmindënos.
2 O Abraham odë phendǎs le maj bare sogalovosqe an lesqro kher,
savo o śefos haslo pe lesqre saste butǎ:
— Mangav tut,
ćhu tro vast tela morri ćang
3 te colaxares manqe po Dragon Del,
le mënnjosqro thë la phuvaqro Del,
ke na lëhë jekhe rromnǎ morre ćhasqe maśka le kanaanenqre ćaǎ,
maśka save beśav me.
4 Thë ʒas an morro them,
ka morro njamos,
kaj te les rromnǎ morre ćhasqe le Iźakosqe!
5 O sogalovos odë phendǎs lesqe:
— Thë dakë na kamela kodë ćhej te avel mança an kado them?
Kampela te giʒav tre ćhas an kodo them kathar aviǎn tu?
6 O Abraham odë phendǎs:
— Te vidjazines te na giʒas morre ćhas kode!
7 O Dragon Del,
le mënnjosqro Del,
ari andǎ man andra morre dadesqro kher,
andra morre njamosqro them,
dinǎ manqe duma thë colaxardǎs pes manqe:
„Doho kado them kolenqe save tuθar avena”.
Vo tradela pesqre ondjolos angla tuθe,
kaj othar te les jekha rromnǎ morre ćhasqe.
8 Dakë i ćhej na kamela te avel tuva,
na risela tut khajć katha kado colaxaribo.
Numa te na giʒas morre ćhas kode pale!
9 O sogalovos ćhudǎs pesqro vast tela lesqre rajesqri,
le Abrahamosqri ćang,
thë colaxardǎs ke kerela kala butǎ.
10 O sogalovos liǎs deśe pupośtëven
andra pesqre rajesqre pupośtëves
thë giǎs pesqe bute laćhe butǎnça katha pesqro raj.
Uśtjiǎ thë giǎs an Mezopotamia
thë othe risǎs an le Naxorosqro foros.
11 Mikǎ kaj te beśen tele o pupośtëves avral o foros paśa jeg xanjik.
Rëtǐ has,
kana ʒanas o ʒuǎ panjesqe.
12 Thë odë phendǎs:
Dela,
morre rajesqro,
le Abrahamosqro Del,
mangav tut adjes te des man baxt
thë te aćhes laćho karig morro raj,
o Abraham!
13 Dikh,
beśav paśa këdë xanjik
thë o ćaǎ andra kado foros avena te cerden panjin.
14 I ćhej savaqe phenav:
„Mangav tut,
ćhu tele tro akhoro te piav”
thë voj odë phenela
„Pi,
thë dav te tre pupośtëven te pien”
kodë ćhej te avel kas valostindǎn la tu
vaś tro sogalovos o Iźak!
Kidë prinʒanoho ke aćhiǎn laćho karig morro raj.
15 Vo na gatundǎs so phendǎs,
thë aviǎs le akhorëçë pe laqro pikho i Rebeka,
le Betuelosqri ćhej,
savo la Milkaqro thë le Naxorosqro ćhavo haslo.
Thë o Naxor le Abrahamosqro phral haslo.
16 Këdë ćhej zores śukar hasi,
bari ćhej hasi thë na has laça inćë jeg rrom.
Thë tele giǎs ka xanjik,
pherdǎs pesqro akhoro thë opre aviǎs.
17 Thë o sogalovos angla laθe naśǎs
thë odë phendǎs:
— Mangav tut,
de man ebuka panjin te piav andra tro akhoro!
18 Voj odë phendǎs:
— Pi,
morro raj!
Thë sigo tele liǎs o akhoro thë dinǎs les te piel.
19 Pala sosθe dinǎs les te piel,
odë phendǎs:
— Pherav panjin te tre pupośtëvenqe,
te pien ʒi kaj dukhol len.
20 Ćhudǎs o panjin sigo an valuva,
naśǎ pale ka xanjik te pherel panjin,
thë andǎs le saste pupośtëvenqe.
21 O manuś dikhǎ pe laθe thë na phendǎs khajć,
kaj te ʒanel
dakë o Dragon Del dinǎ les baxt an lesqro phiribo.
22 Kana o pupośtëves ćhëǐle panjesθar,
o manuś liǎs jeg ćhën somnakunǐ śove gromonenqri
thë duj bräcara somnakune,
śäl thë biśe gromonenqre.a
23 Thë odë phendǎs:
— Kasqri ćhej han?
Mangav tut te phenes manqe.
Hin than vaś amenqe an tre dadesqro kher pe rëtǐ?
24 Voj odë phendǎs:
— Me le Betuelosqri ćhej hom,
savo la Milkaqro thë le Naxorosqro ćhavo hino.
25 Thë voj inke phendǎs:
— Hin amen but cununa thë khas,
thë hin te than pe rëtǐ.
26 Okor o manuś an bogenθe ćhudǎs pes
thë tele bandǐǎs angla o Dragon Del
27 thë odë phendǎs:
— Aldimen te avel o Dragon Del,
morre rajesqro le Abrahamosqro Del,
savo laćho thë pattjivalo aćhiǎs karig morro raj.
O Dragon Del andǎs man ka morre rajesqre phrala.
28 I ćhej khere naśǎ
thë phendǎs pesqra daqre ćoladosqe kala butǎ.
29 La Rebeka has la jeg phral,
thë kidë bićhiǎs Laban.
Thë o Laban ari naśǎs ka kodo manuś ka xanjik.
30 Ke dikhǎhas i ćhën thë o korpërëces pe pesqra phenǎqro vast
thë hajardǎs so phendǎs lesqri phen ke:
— Këdë phendǎs manqe kodo manuś.
Aviǎ ka kodo manuś,
thë vo kode aćhelas le pupośtëvença ka xanjik.
31 Thë odë phendǎs:
— Am andre,
ke tu aldimen han le Dragone Delesθar!
Sosθar te beśes ari?
Laćhardǒm o kher thë kerdǒm than te le pupośtëvenqe.
32 O manuś andre giǎ an kher.
Tele lile o hamos pa pupośtëves,
dine le pupośtëven cununa thë khas
thë ande panjin te thoven lesqre pungre,
thë te le manuśenqre save lëçë hasle.
33 Pala kodë dine les te xal.
Thë o sogalovos odë phendǎs:
— Na xav ʒi kana na phenav so hin man te phenav.
— De duma!
— phendǎs lesqe o Laban.
34 Thë vo odë phendǎs:
— Me hom le Abrahamosqro sogalovos.
35 O Dragon Del zores aldindǎs morre rajes,
thë vo kerdǐǎs barvalo.
Dinǎ les bakren,
buznǎnb thë gurunǎn,
ëzüśtos thë somnakaj,
sogalovonen thë sogalovisen,
pupośtëven thë samaren.
36 I Śara,
morre rajesqri rromnji,
pe laqre phuribe kerdǎs jekhe ćhas morre rajesqe,
thë lesqe dinǎs vo sëmindënos so hin les.
37 Morro raj ćhudǎ man te colaxarav
„Te na les morre ćhasqe rromnǎ maśka le kanaanenqre ćaǎ,
maśka savenqre beśav!
38 Te ʒas ka morre dadesqro kher thë ka morre njami,
othar te les morre ćhasqe rromnǎ!”
39 Me odë phendǒm morre rajesqe:
„Thë dakë na kamela i rromnji te avel mança?”
40 Thë vo odë phendǎs manqe:
„O Dragon Del,
savo me phirav angla lesθe,
tradela pesqre ondjolos tuva,
dela tut baxt an tro drom,
thë lëçë morre ćhasqe jekha rromnǎ katha morre njami,
andra morre dadesqro kher.
41 Thë na risela tut khajć katha kado colaxaribo
dakë ʒëhë ka morre njami thë na dena la tuqe,
akor opre avela bontimen o colaxaribo.”
42 Me risǒm adjes ka xanjik thë odë phendǒm:
Dela,
morre rajesqro le Abrahamosqro Del!
Dakë kames te des man baxt
pe kado drom kaj me ʒav,
43 dikh,
me beśav kade ka xanjik.
Thë i ćhej savi avela te pherel panjin
thë savesqe phenoho:
 »Mangav tut,
de man ebuka panjin andra tro akhoro!« 
44 thë phenela manqe
 »Pi te tu,
thë pheroho panjin te tre pupośtëvenqe
« këdë ćhej te avel i rromnji
sava o Dragon Del dinǎs la morre rajesqre ćhasqe.”
45 Ʒi kaj te gatundǒm te mangav man an morro vodji,
dikh,
aviǎ i Rebeka le akhorëçë pe laqro pikho.
Thë tele giǎs ka xanjik thë pherdǎs panjin.
Me odë phendǒm laqe:
„De man te piav,
mangav tut!”
46 Voj sigo tele liǎs o akhoro pa pesqro pikho
thë odë phendǎs:
„Pi,
thë dav te tre pupośtëven te pien.”
Me piǒm thë voj dinǎs te morre pupośtëven te pien.
47 Me phućhǒm laθar:
„Kasqri ćhej han?”
Thë voj odë phendǎs:
„Me le Betuelosqri ćhej hom,
savo le Naxorosqro thë la Milkaqro ćhavo hino.”
Thë ćhudǒm laqe i ćhën an laqro nakh
thë o korpërëcë pe laqro vast.
48 Pala kodë an bogenθe ćhudǒm man
thë tele bandǐǒm angla o Dragon Del
thë aldindǒm le Dragone Deles,
morre rajesqro,
le Abrahamosqro Deles,
savo dinǎ man o ćaćo drom
te lav morre rajesqre phralesqre ćaǎ lesqre ćhasqe.
49 Akana,
dakë kamen te sikaven ke laćhe thë pattjivale han karig morro raj,
phenen manqe!
Thë dakë na,
te okor te phenen,
kaj te ʒanav karig te ʒav!
50 O Laban thë o Betuel odë phende lesqe:
— Katho Dragon Del avel këdë butǐ,
amen naśtjik te phenas tuqe khajć.
51 Dikh,
i Rebeka angla tuθe hinǐ,
le la thë ʒa,
te avel tre rajesqre ćhasqri rromnji,
sar phendǎs o Dragon Del.
52 Kana hajardǎs lenqri duma le Abrahamosqro sogalovos,
tele bandǐǎs ʒi ka phu angla o Dragon Del.
53 Thë ari liǎs ëzüśtitjika thë somnakunec butǎ thë rïzes,
thë dinǎs len la Rebekaqe,
thë dinǎs kuć butǎ te laqre phrales thë laqra da.
54 Pala kodë xale thë pile,
vo thë o manuśa save lëçë hasle,
thë tele dine pen.
Thë tosarra kana uśtǐle,
o sogalovos odë phendǎs:
— Miken man te ʒav pale ka morro raj!
55 La Rebekaqro phral thë laqri dej odë phende:
— I ćhej te maj aćhel inke ebuka amença,
ba deś djes,
pala kodë śëj te ʒal.
56 Dë vo odë phendǎs lenqe:
— Te na njikeren man pale,
ke o Dragon Del dinǎ man baxt pe morro drom!
Miken man te ʒav ka morro raj!
57 Okor von pale phende:
— Mik te akharas amara ćaǎ te phućhas laθar!
58 Akharde la Rebeka thë phućhle laθar:
— Kames te ʒas kale manuśëçë?
Thë voj odë phendǎs:
— Kamav.
59 Thë mikle te ʒal i Rebeka,
lenqri phen,
pesqra sogalovisaça savi barardǎ la,
thë te le Abrahamosqro sogalovos,
thë te lesqre manuśen.
60 Thë aldinde la Rebeka thë odë phende laqe:
— O,
amari phen,
te aves le mijenqri dëj,
le deśe mijenqri,
thë kola save tuθar avena te len
penqre ruślenqre fori!
61 I Rebeka thë laqre sogalovises
opre uśtǐle thë opre beśle po pupośtëves
thë gile pala kodo manuś.
Kidë liǎs o sogalovos la Rebeka thë giǎs pesqe.
62 O Iźak aviǎs katha i xanjik Laxaj-Roj,
d ke akana beśǎs an them Negevos.
63 Tela rëtǐ ari giǎs te avel kokorro
kaj te gindinel pes kode pe mal.
Thë opre dikhǎs thë dikhǎs ke aven vareso pupośtëves.
64 Te i Rebeka opre dikhǎs thë dikhǎs le Iźakos
thë tele xutǐǎs sigo pa pupośtëvë.
65 Thë odë phućǎs le sogalovosθar:
— Kon hin kado manuś savo avel angla amenθe pe mal?
O sogalovos odë phendǎs:
— Morro raj hino.
Okor voj liǎs pesqro khosno thë patjardǎs pes.
66 O sogalovos phendǎs le Iźakosqe sëmindënos so kerdǎs.
67 O Iźak andre ligindǎ la Rebeka an pesqra daqri,
la Śaraqri śatra.
Liǎs la Rebeka,
voj has lesqri rromnji,
thë vo kamnǎ la.
Kidë haslo vigostolimen o Iźak ke xajsardǎs pesqra da.