Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
I Śara muǎs thë o Abraham cindǎs jeg than te parrunel la
23
1 I Śara jeg śäl thë biś thë efta borś ʒiʒiǎs.
Kicom borśa ʒiʒiǎs i Śara.
2 I Śara muǎs an Kirjat-Arba
(savo adjes o Hebron hino),
an them Kanaan.
O Abraham andre giǎ an śatra te rovel
thë te buśulinel vaś i Śara.
3 Thë uśtǐǎs paśa pesqri rromnji,
savi muji hasi,
thë dinǎs duma le xetitonença:
4 — Me hom jeg idëgënjon,
savo aviǒm maśka tumenθe.
Den man jeg parrumasqro than kade tumenθe,
kaj te parrunav morra rromnǎ,
savi muji hinǐ!
5 O xetitënjë pale phende le Abrahamosqe:
6 — Hajar amen,
raja!
Tu han jeg manuś baro le Delesqro maśka amenθe.
Parrun tra rromnǎ an savo hin maj laćho than amenθe!
Khaʒino nanji savo te na mikel
te parrunes tra rromnǎ pe pesqro parrumasqro than.
7 O Abraham uśtǐǎs thë tele bandǐǎs
angla kola manuśa save kode ʒiʒile,
angla o xetitënjë.
8 Thë kidë dinǎs duma lença:
— Dakë miken man te parrunav morra rromnǎ,
hajaren man!
Mangen an morro nav le Efronos,
le Coxarosqro ćhavo
9 te del man o borlongos Makpela,
savo lesqro hino thë hin pe lesqre malesqro silos!
Ari pocinav lesqe o sasto than,
te avel man jeg parrumasqro than maśka tumenθe.
10 Te o Efron kode beśelas maśko xetitënjë.
Thë o xetitanos Efron pale phendǎs le Abrahamosqe
te hajaren o xetitënjë,
saste save avile ka le forosqri porta:
11 — Na,
morro raj,
hajar man!
Tuqe dav i mal thë o borlongos savo an lesθe hino.
Dav len tuqe angla morro nepos.
Parrun tra rromnǎ!
12 O Abraham tele bandǐǎs angla kola manuśa save kode beśle
13 thë odë phendǎs le Efronosqe
kide te hajaren kola manuśa save kode beśle:
— Mangav tut,
hajar man!
Ari pocinav patjivales tri mal,
le kala love,
kaj śëj parrunav morra rromnǎ kode.
14 Thë o Efron phendǎs pale le Abrahamosqe:
15 — Morro raj,
hajar man!
Śtar kiloves thë jeg paś ëzüśtos hin këdë kotor phu:
so hin kala love vaś amenqe?
a Parrun tra rromnǎ!
16 O Abraham halgatindǎs po Efron
thë merindǎs lesqe o ëzüśtos savo phendǎs lesqe anglo xetitënjë,
śtar kiloves thë jeg paś ëzüśtos.
Merindǎs len sar maśka kola manuśa save lovença xuden pen.
17 Thë le Efronosqri mal an Makpela,
savo anglo Mamre hino,
i mal thë o borlongos savo pe mal hino
thë o saste kaśta save has pe laθe,
18 pe le Abrahamosqre vasta aćhile anglo xetitënjë,
saste save avile ka le forosqri porta.
19 Pala kodë o Abraham parrundǎs la Śara,
pesqra rromnǎ,
an borlongos savo pe mal Makpela hino,
savo anglo Mamre hino
(savo adjes Hebron bićhol),
an them Kanaan.
20 Thë kidë aćhiǎs pe le Abrahamosqro vast katho xetitënjë
i mal thë o borlongos savo pe mal hino,
than kaj te parrunen.