Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Del ćhudǎs pe proba le Abrahamos
22
1 Pala kodë,
o Del ćhudǎs le Abrahamos pe proba.
Odë phendǎs lesqe:
— Abraham!
Thë vo odë phendǎs:
— Kade hom.
2 O Del odë phendǎs lesqe:
— Le tre ćhas,
tre jekhe ćhas,
saves kames tu,
le Iźakos,
thë ʒa an than Moria!
Thë mudar les pe jeg altaris
thë phabar les vaś manqe
po plëjis savo me phenoho les tuqe!
3 O Abraham opre uśtǐǎs jokor tosarra,
opre laćhardǎs pesqre samares
thë liǎs pëçë duje tërne sogalovonen
thë te le Iźakos,
lesqre ćhas.
Ćhindǎs o kaśta vaś o phabaribo,
a thë giǎs ka kodo than savo phendǎs lesqe o Del.
4 O trito djes o Abraham opre dikhǎs
thë dikhǎs kodo than dje dural.
5 Thë odë phendǎs le tërnenqe:
— Tumen aćhen kade le samarëçë!
Me thë morro ćhavo opre ʒas ʒi kode
thë tele bandjuvaha angla o Del,
thë pala kodë pale avaha tumenθe.
6 O Abraham liǎs o kaśta vaś o phabaribo,
ćhudǎs len pe pesqro ćhavo,
po Iźak,
ligindǎs i jag thë i ćuri,
thë gile penqe duj ʒine an jekhaθe.
7 O Iźak odë phendǎs pesqre dadesqe,
le Abrahamosqe:
— Morro dad!
— Kade hom,
morro ćhavo — phendǎs pale.
O Iźak odë phendǎs:
— Dikh,
kade hin i jag thë o kaśta,
dë kaj hin o tërno bakro vaś o phabaribo?
8 Thë o Abraham odë phendǎs lesqe:
— Le Deles hin les gindos
te del amen le bakres vaś o phabaribo,
morro ćhavo.
Thë gile duj ʒine an jekhaθe.
9 Kana othe risle kode kaj phendǎs lesqe o Del,
o Abraham kerdǎs jeg altaris,
laćhardǎs o kaśta pe lesθe,
pala kodë phangǎs pesqre ćhas le Iźakos
thë opre ćhudǎs les po kaśta po altaris.
10 O Abraham xunǎs i ćuri
te mudarel pesqre ćhas.
11 Okor le Dragone Delesqro Andjalos
dinǎs ćingar lesqe andra mënnjos:
— Abraham,
Abraham!
— Kade hom!
— phendǎs vo pale.
12 O Andjalos odë phendǎs:
— Aćh thanesθe!
Na azba ka tro ćhavo,
na ker lesqe khajć!
Akana ʒanav ke daras katho Del.
Ke na njikerdǎn tre ćhas,
tre jekhe ćhas manθar.
13 Thë o Abraham körbë dikhǎs,
thë dikhǎs pala pesqro dumo jekhe bakres
kaj andre haslo akadimen pesqre śingença an bokri.
O Abraham othe giǎs thë xunǎs le bakres
thë phabardǎs les le Delesqe an pesqre ćhasqro than.
14 O Abraham kidë ćhudǎs kole thanesqro nav:
„O Dragon Del gindinela pes pe amenθe.”
Vaś kodë phenen te adjes:
Pe le Dragone Delesqro plëjis
o Dragon Del gindinel pes pe amenθe.
15 Le Dragone Delesqro
Andjalos te o dujto vare dinǎs ćingar andra mënnjos ko Abraham:
16 — „Pe manθe colaxarav” phenel o Dragon Del,
„vaś odë kaj kerdǎn këdë butǐ
thë na njikerdǎn pale tre ćhas,
tre jekhe ćhas,
17 maj miśto aldinoho tut
thë bararoho tre ćhasqre njamos
kici but sar o ćilloges po mënnjos
thë sar o homokos paśo tëngëros.
Thë kola save tuθar avena,
lena o fori penqre ruśle manuśenqre.
18 La phuvaqro sasto nepos xudena aldaśis
pordal kolenθe save tuθar avena,
ke tu kidë kerdǎn sar me phendǒm.”
19 O Abraham pale giǎs ka pesqre sogalovi,
thë uśtǐle thë an jekhaθe gile penqe ka Beerśeba,
thë o Abraham othe beśǎs.
Le Naxorosqre ćhave
20 Pala kodë phende le Abrahamosqe:
Dikh,
te i Milka ćhaven kerdǎs tre phralesqe,
le Naxorosqe.
21 Le Ucos le maj bares,
le Buzos,
lesqre phrales,
le Kemuelos (le Aramosqro dad),
22 le Kesedos,
le Xazos,
le Pildaśos,
le Jidlafos thë le Betuelos.
23 O Betuel kerdǎs la Rebeka.
Kale oxton kerdǎs len i Milka le Naxorosqe,
le Abrahamosqre phralesqe.
24 Le Naxorosqri okëver rromnji,
i Reuma,
kerdǎs lesqe te voj le Tebaxos,
le Gaxamos,
le Taxaśos thë le Maakas.