Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Iźak kerdǐǎs sar phendǎs o Dragon Del
21
1 O Dragon Del aldindǎs la Śara sar phendǎs,
thë kerdǎs la Śaraqe so phendǎs angla kodë.
2 Thë i Śara bares aćhiǎs
thë nësvëiǎs jekhe ćhas pe le Abrahamosqre phuribe,
an kodë rëmë kana phendǎs lesqe o Del.
3 O Abraham kidë ćhudǎs pesqre ćhavesqro nav Iźak,
a savëçë nësvëiǎs lesqe i Śara.
4 Sar phendǎs lesqe o Del,
o Abraham körbë ćhindǎs pesqre ćhas,
le Iźakos,
kana oxto djesenqro haslo.
5 O Abraham śäle borśenqro haslo,
kana kerdǐǎs lesqro ćhavo,
o Iźak.
6 Thë i Śara odë phendǎs:
— O Del kerdǎs man te asav,
sëkkon kon hajarela,
asala mança.
7 Thë te këdë phendǎs:
— Kon phendǎhas le Abrahamosqe
ke i Śara dela ćući jekhe cine ćhas?
Thë pe lesqre phuribe jekhe ćhas nësvëiǒm lesqe!
I Hagar thë laqro ćhavo naśade hasle
8 O ćhavo baro kerdǐǎs,
thë has lilo katha i ćući.
O Abraham kerdǎs jeg baro vëndegśegos
an kodo djes kana haslo lilo katha ćući o Iźak.
9 I Śara dikhǎs ke asanǎs kodo ćhavo
savëçë nësvëiǎs le Abrahamosqe i Hagar katho Edjiptomos,
10 thë odë phendǎs le Abrahamosqe:
— Naśav kala sogalovisa thë laqre ćhas!
Ke na aćhela morre ćhavëçë,
le Iźakoça khajć barvajibo
pa kala sogalovisaqro ćhavo.
11 Kidë so phendǎs na pre ćhëǐǎs le Abrahamos,
ke pa lesqro ćhavo has i duma.
12 Thë o Del odë phendǎs le Abrahamosqe:
— Te na ruśes vaś o ćhavo thë vaś tri sogalovisa!
Ker la Śaraqe sëmindënos so mangel tuθar,
ke katho Iźak avena o ćhave
pa save phendǒm ke avena tuθar.
13 Dë te andra la sogalovisaqro ćhavo keroho jeg nepos,
ke te vo tro ćhavo hino.
14 Jokor tosarra o Abraham uśtǐǎs,
liǎs manqro thë jeg akhoro panjin,
dinǎs les la Hagaraqe
thë ćhudǎ les pe laqro dumo.
Dinǎs la te laqre ćhas thë ćhudǎ la dromesqe.
Voj giǎs pesqe thë phirelas an Pusta Beerśeba.
15 Kana na maj has panjin an akhoro,
tela jeg bokros mikǎs pesqre ćhas.
16 Thë giǎs te beśel dur lesθar,
kiso dur sar ćhudes jeg njilos,
ke odë gindindǎs:
„Na kamav te dikhav sar merel morro cino ćhavo.”
Kode beśelas paśel thë rovelas.
17 O Del hajardǎs le ćhas
thë le Delesqro ondjolos akhardǎs andra o mënnjos la Hagara
thë odë phendǎs laqe:
— So hin tuva,
Hagar?
Na dara,
ke o Del hajardǎs le ćhas kodothar kaj hino.
18 Uśtje opre thë xude tre ćhas vastesθar,
ke keroho andra lesθe jeg baro njamos!
19 O Del phutridǎs laqre jakha
thë voj dikhǎs jeg xanjik.
Giǎs thë pherdǎs o akhoro panjëçë
thë dinǎs le cine ćhas te piel.
20 Thë o Del le ćhavëçë haslo,
thë vo bariǎs.
Beśǎs an pusta thë sitǐǎs te njilozinel.
21 Beśelas an Pusta Paran
thë lesqri dej andǎs lesqe jekha rromnǎ katho le Edjiptomosqro them.
Le Abrahamosqro thë le Abimelekosqro colaxaribo
22 An kodë rëmë o krajis o Abimelek thë o Pikol,
lesqre sugladjimasqro baro śefos,
odë phendǎs le Abrahamosqe:
— O Del tuva hino an sëmindënos so keres.
23 Akana colaxar po Del ke na ćëlinëhë inćë man,
inćë morre ćhaven,
inćë morre ćhavenqre ćhaven!
Thë kiso patjivalo avëhë tu mança
thë le themëçëb an savo beśes sar idëgënjon,
sar me homas tuva.
24 O Abraham odë phendǎs:
— Colaxarav.
25 Dë o Abraham inke odë phendǎs le Abimelekosqe:
— Tre sogalovi ćhude o vast zoraça pe morri xanjik.
26 O Abimelek odë phendǎs lesqe:
— Na ʒanav kon kerdǎs këdë butǐ.
Tu na phendǎn manqe,
thë me na hajardǒm ʒi akana.
27 Thë o Abraham liǎs bakren,
buznǎnc thë gurunǎn,
dinǎ len le Abimelekosqe,
thë kerde jeg phandjibo duj ʒine.
28 O Abraham ferë ćhudǎs efta tërne bakren andra turma.
29 Thë o Abimelek odë phućǎs le Abrahamosθar:
— So hin kala efta tërne bakrença saven ferë ćhudǎn len?
30 Thë o Abraham odë phendǎs:
— Le kale efta tërne bakren andra morro vast,
kodo te avel morro tonuvos
ke me kerdǒm këdë xanjik.
31 Vaś odë kodo than kidë bićhol Beerśeba,
d ke kode colaxarde von duj ʒine.
32 Thë kerde jëg phandjibo ka Beerśeba.
Pala kodë o Abimelek thë o Pikol,
lesqre sugladjimasqro baro śefos,
uśtǐle thë pale isëile an le filistenenqro them.
33 Ka Beerśeba o Abraham ültëtindǎs
jeg kaśt savo kerela luludǎ,
thë kode akhardǎs le Dragone Delesqro nav,
le Delesqro savo has
thë savo avela an sastǐ rëmë.
34 Thë othë beśǎs but djesa
an le filistenenqro them sar jeg idëgënjon.