Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
O Del na mikǎs le Abimelekos te kerel bűnos
20
1 O Abraham giǎs othar an le Negevosqro them.
Beśǎs maśka o Kadeś thë o Śur.
Kana beśǎs sar jeg idëgënjon an Gerar,
2 odë phendǎs pa pesqri rromnji,
pa Śara,
ke:
— Morri phenj hinǐ.
O Abimelek,
le Gerarosqro krajis,
tranǎs manuśen thë liǎs la Śara.
3 Okor o Del sikadǎs pes rǎtjal an sunesθe le Abimelekosqe
thë odë phendǎs lesqe:
— Dikh,
merëhë vaś këdë ʒuji sava liǎn la,
ke hinǐ avre rromesqri.
4 O Abimelek na risǎs laθe,
vaś odë odë phendǎs:
— Raja,
ćaćes ke mudares kole nepos savo bidośaqro hino?
5 Na vo phendǎ manqe ke lesqri phen hinǐ?
Thë na voj phendǎs ke vo laqro phral hino?
Me këdë źuźe vodjëçë thë źuźe vastença kerdǒm la.
6 O Del odë phendǎs lesqe an sunesθe:
— Te me ʒanav ke këdë kerdǎn la źuźe vodjëçë,
vaś odë aćhadǒm tut
te na keres bűnos sëmbë mança.
Vaś odë na mikǒm te rises laθe.
7 Akana de kala rromnǎ pale laqre rromesqe,
ke vo profetos hino.
Mangela pes vaś tuqe thë ʒivëhë.
Thë daqe na des la pale,
te ʒanes ke ćaćes ke merëhë,
tu thë sëkkon save tire hine.
8 O Abimelek uśtǐǎs jokor tosarra,
thë akhardǎs pesqre saste sogalovonen.
Kana phendǎs lenqe mindënos so phendǎs o Del,
o manuśa zores darane.
9 O Abimelek akhardǎs le Abrahamos
thë odë phendǎs lesqe:
— So kerdǎn amenqe?
So ʒungajibo kerdǒm me sëmbë tuva,
ke andǎn pe manθe thë pe morro them
a jeg baro ʒungajibo?
Kerdǎn mança kise butǎ save na kampiǎs te keres.
10 Thë o Abimelek inke te odë phendǎs le Abrahamosqe:
— Pe sosθe gindindǎn tut kaj kerdǎn këdë butǐ?
11 O Abraham odë phendǎs:
— Ke phendǒm manqe ke an kado them
ćaćes ke na daran katho Del,
thë mudarena man vaś morri rromnji.
12 Thë ćaćes hin ke morri phenj hinǐ,
morre dadesqri ćhej.
Numa ke nanji i ćhej morra daqri,
thë kidë aviǎ morri rromnji.
13 Thë kana o Del dromesqe ćhudǎ man
andra morre dadesqro kher,
phendǒm laqe:
„Kidë sikav manqe ari ke dragon hom tuqe:
an sëkkon than kaj phiras,
te phenes pa manθe ke me tro phral hom.
14 O Abimelek xanjardǎs bakren,
buznǎnb thë gurunǎn,
sogalovi thë sogalovisen,
thë dinǎs len le Abrahamosqe,
thë te lesqra rromnǎ,
la Śara,
pale dinǎs la lesqe.
15 O Abimelek odë phendǎs:
— Dikh,
morro them angla tuθe hino,
beś kaj tu kames!
16 Thë la Śaraqe odë phendǎs:
— Dikh,
dav tre phrales jeg mija ëzüśtos.
Kalaça bidośaqri han angla kola save tuva hine.
Ninćesar na han bünöśon.
17 O Abraham mangǎs pes le Delesqe,
thë o Del sastjardǎs le Abimelekos,
lesqra rromnǎ thë lesqre sogalovisen,
kidë kaj śëj te nësvëǒn.
18 Ke kana o Abimelek liǎs la Śara,
o Dragon Del phangǎs sëkkona ʒuǎqri mihë
an le Abimelekosqro kher vaś i Śara,
le Abrahamosqri rromnji.