Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
La Sodomaqro ʒungajibo
19
1 O duj ondjola othe risle ka Sodoma rëtǐ,
thë o Lot tele beśelas ka la Sodomaqri porta.
Kana o Lot dikhǎs len,
uśtǐǎs angla lenθe
thë tele bandǐǎs le ćekatëçë pe phu.
2 Thë odë phendǎs:
— Morre raja,
aven an tumare sogalovosqro kher!
Beśen kade an këdë rëtǐ thë thoven tumare pungre!
Daqe kamen,
uśtjen opre jokor tosarra thë śëj ʒan pe tumaro drom!
Thë von odë phende:
— Na,
ke sovas kade ari an drom an këdë rëtǐ.
3 O Lot na mikǎ len
ʒi kaj na ligindǎ len andre an pesqro kher.
O Lot kerdǎs lenqe xabo,
pekǎs lenqe mijines thë xale.
4 Angla sosθe na sute,
la Sodomaqre muśa katho tärne ʒi ko phure
körbë lile lesqro kher,
o saste ʒine sode hasle.
5 Dine ćingar le Lotos thë odë phende lesqe:
— Kaj hin o manuśa save ërëtǐ avile tuθe?
An len amenqe ari te sovas lença!
6 O Lot ari giǎs lenθe,
phangǎs o udar pala pesθe
7 thë odë phendǎs:
— Phralale,
mangav tumen śukar,
na keren kado ʒungajibo!
8 Hin man duj bare ćaǎ save na xune pen muśença.
Miken te anav len tumenqe ari,
keren lença so kamen!
Dë na keren khajć kale manuśenqe,
ke von an morro kher avile!
9 Thë von odë phende:
— Ʒa tuqe!
Inke te odë phende:
— Kado manuś aviǎs te beśel kade sar idëgënjon,
thë kamel te phenel amenqe so te keras?
Akana maj ʒungales keraha tuva sar lença!
Ispine le Lotos thë has te phagen o udar.
10 O duj manuśa ari zindjarde penqre vasta
thë andre cerne penθe le Lotos an kher
thë phangle o udar.
11 Le manuśen kaj hasle ari ka le kheresqro udar,
korrarde len katho maj cinono ʒi ko phuro,
thë na maj arakhle o udar.
12 O ondjola phućhle katho Lot:
— Kon maj hin tut kade?
Źamutre,
ćhave,
ćaǎ thë sëkkon kon hin tut an foros,
giʒa len ari andra kado than,
13 ke pustitinaha kado than!
Ke o ćingaribo vaś lenqe baro hino,
vaś odë tranǎs amen o Dragon Del
te pustitinas len.
14 O Lot ari giǎs thë dumazindǎs pesqre źamutrença
save lena lesqre ćhaǎn:
— Uśtjen,
aven te mikas kado than,
ke o Dragon Del pustitinela kado foros.
Thë lesqre źamutre odë gindinde
ke vo numa kidë phenel.
15 Kana djes kerdǐǎs,
o ondjola sidjarde le Lotos thë odë phende:
— Uśtje,
le tra rromnǎ thë tre duje ćhaǎn save hine kade,
te na meres vaś le forosqro ʒungajibo!
16 Kana o Lot inke othe aćhiǎs,
o duj manuśa lile len vastenθar,
les,
lesqra rromnǎ thë lesqre ćhaǎn,
ke o Dragon Del kamnǎs te mentinel les.
Ari liginde len andra foros.
17 Pala sosθe ari liginde len,
jeg maśka lenθe odë phendǎs:
— Mëntin tro elëtos!
Te na dikhes pale,
thë te na aćhes khatjinde an këdë sastǐ Mal!
Naś po plëjis te na meres!
18 O Lot odë phendǎs lenqe:
— O na,
raja!
19 Dikh,
laćho hanas ka tro sogalovos
thë baro laćhibo kerdǎn mança,
ke njikerdǎn morro elëtos.
Dë me na ʒanav te naśav ʒi po plëjis,
kaj te na risel man o ʒungajibo thë te na merav.
20 Dikh,
kodo foros paśel hin kaj te naśav an lesθe,
thë cinono hino!
Mik te naśav kode,
ke cinono hino,
thë aćhoho an elëtos!
21 Thë vo odë phendǎs lesqe:
— Dikh,
te këdë kerav.
Na maroho tele kodo foros savo tu phenes.
22 Naś sigo kode,
ke na ʒanav te kerav khajć
ʒi kana na rises othe.
Vaś kodë kidë bićhol kodo foros Coar.a
23 Ëbë opre has avilo o kham,
kana o Lot othe risǎs ko Coar.
24 Thë o Dragon Del dinǎs briśind phabarde barrença
pe Gomora thë pe Sodoma andra o mënnjos katho Dragon Del.
25 Thë tele mardǎs kola fori,
i sastǐ Mal,
le saste manuśen an fori
thë sëmindënos so bariǎs pe phu.
26 Le Lotosqri rromnji pale dikhǎs
thë kerdǐǎs lonesqro barr.
27 O Abraham opre uśtǐǎs jokor tosarra,
thë giǎs ko kodo than
kaj aćhiǎs anglal odë angla o Dragon Del
28 thë dikhǎs karig i Sodoma thë karig i Gomora
thë karig i sastǐ Mal.
Thë dikhǎs sar vaznǐǎs pa phu o thu,
sar andra jeg baro bo.
29 Kana o Del pustitindǎs le Malesqri fori,
na bristidǎs so mangǎs o Abraham,
thë ari ligindǎs le Lotos,
kana tele mardǎs o fori kaj o Lot beśǎs.
Le moabonenqro thë le ammonienqro laʒavo
30 O Lot ari aviǎs andra o Coar
thë beśǎs an plëji pesqre duje ćhaǎnça,
ke daranǎs te beśel an Coar.
Vo an borlongos beśelas pesqre duje ćhaǎnça.
31 Thë i maj bari odë phendǎs la maj cinjonǎqe:
— Amaro dad phuro hino
thë nanji jeg muś te sovel amença,
sar keren pe sastǐ phu.
32 Ama te das amare dades te piel mol
thë te ćhas amen tele lëhë
kaj te avel amen cine ćhave katha amaro dad!
33 An këdë rëtǐ dine penqre dades te piel mol
thë i maj bari giǎs thë tele ćhudǎs pes pesqre dadëçë.
O Lot na ʒangǎs
inćë kana lesqri ćhej tele ćhudǎs pes lëçë,
thë inćë kana opre uśtǐǎs.
34 An aver djes i maj bari odë phendǎs la maj cinjonǎqe:
— Dikh,
ërëtǐ me ćhudǒm man tele morre dadëçë.
Ama te das les mol te piel te an këdë rëtǐ,
thë ʒa thë ćhu tut tele te tu lëçë,
te avel amen cine ćhave katha amaro dad!
35 Dine penqre dades te an kodë rëtǐ te piel mol
thë i maj cinjonǐ giǎs thë tele ćhudǎs pes lëçë.
O Lot na ʒangǎs
inćë kana lesqri ćhej tele ćhudǎs pes lëçë,
thë inćë kana opre uśtǐǎs.
36 Thë le Lotosqre duj ćaǎ bares aćhile katha penqro dad.
37 I maj bari nësvëiǎs jekhe ćhas,
savesqe kidë ćhudǎs lesqro nav Moab.
Vo has o dad kole neposqro le moabonenqro,
kon hine te akana.
38 Te i maj cinjonǐ nësvëiǎs jekhe ćhas,
savesqe kidë ćhudǎs lesqro nav Ben-Ammi.
Vo has o dad kole neposqro le ammonienqro,
kon hine te akana.