Alfabeto rromano o internacionalo     Lakhatyikone betüvonența (k)     Ungure betüvonéncá
Trin manuśa aven ko Abraham thë phenen ke i Śara bares avela
18
1 An jekhe djesesqro baro tatjibo,
kana o Abraham angla la śatraqro udar beśǎs
ka le Mamresqre bare ćërëfavi,
o Dragon Del sikadǎs pes lesqe.
2 Thë jekhar o Abraham opre dikhǎs
thë dikhǎs trine manuśen save angla lesθe aćhile.
Kana vo dikhǎ len katha la śatraqro udar,
naśǎs angla lenθe,
tele bandǐǎs ʒi ka phu
3 thë odë phendǎs:
— Raja,
av kiso laćho,
mangav tut śukar,
te na nakhes paśa tro sogalovos!
4 Mangav tut te mikes te anarav ebuka panjin
tumen te thoven tumare pungre,
thë beśen telo ćërëfavos!
5 Anav jeg kotor manqro te avel tumen zor,
dakë ëbë kadarde phirdǎn karig tumaro sogalovos,
thë pala kodë śëj ʒan pe tumaro drom!
Thë von odë phende:
— Miśto,
ker sar phendǎn!
6 O Abraham giǎ sigo an śatra ka Śara
thë odë phendǎs laqe:
— Le sigo jeg vika arro,
parno,
dagastin les thë ker mijines!
7 Thë o Abraham naśǎs ka ćurda
thë liǎs jekhe bornjuvos,
terno thë laćho,
thë dinǎ les ka pesqro sogalovos,
thë vo kerdǎs sigo o xabo.
8 Pala kodë liǎs ciral thë thud thë o mas so kerdǎs,
thë ćhudǎ len angla lenθe.
Vo aćhiǎs paśa lenθe telo ćërëfavos,
thë von xale.
9 Pala kodë von odë phende lesqe:
— Kaj hin tri rromnji,
i Śara?
Thë vo odë phendǎs:
— Dikh,
an śatra hinǐ.
10 Thë vo odë phendǎs:
— Pala jeg borś pale avoho tuθe thë dikh,
la Śara,
tra rromnǎ,
avela la jeg cino ćhavo.
I Śara hajarelas pala la śatraqro udar
pala lesqro dumo.
11 O Abraham thë i Śara phure hasle,
zores phure hasle.
Pe Śara na maj avile o ʒujikane butǎ.
12 I Śara asanǎs an pesθe:
„Akana ko phuribe maj avela man örömosa?
Thë te morro rrom phuro hino.”
13 Thë o Dragon Del odë phendǎs le Abrahamosqe:
— Sosqe asanǎs i Śara:
„Kidë avela ke maj keroho jekhe cine ćhas?
Me phuri hom.”
14 Hin vareso,
so zores pharo hin le Dragone Delesqe?
Sar phendǒm tuqe,
pala jeg borś pale avoho tuθe,
thë la Śara avela la jeg cino ćhavo.
15 Thë i Śara na prinʒandǎs andre:
— Na asanǒm!
Ke has la dar.
Thë vo odë phendǎs:
— Ba igën,
ke tu asanǎn.
O Abraham mangel pes ko Dragon Del vaś i Sodoma
16 O manuśa opre uśtǐle othar
thë dikhle tele karig i Sodoma.
Thë o Abraham giǎs lença thë kiśerindǎs len.
17 O Dragon Del odë gindindǎs maj dëlmut:
„Te garuvav me katho Abraham so keroho?
18 Ćaćes ke jeg baro njamos zoralo avela andra Abraham,
thë aldimen avena pordal lesθe o saste njami pe phu.
19 Thë vaś kodë valostindǒm le Abrahamos,
kaj te sikavel pesqre ćhavenqe
thë pesqre njamosqe save kerdǒna pala lesθe,
kaj te njikeren le Dragone Delesqro drom.
Kana von keren o ćaćibo thë o laćhibo,
o Dragon Del kerela le Abrahamosqe so phendǎs lesqe.”
20 Kidë ke o Dragon Del odë phendǎs:
— O ćingaribo vaś i Sodoma thë i Gomora baro hino.
Lenqro bűnos zores pharo hin.
21 Vaś odë ʒoho tele te dikhav
ke tjar ke kise ʒungale hine
sar o ćingaribo so hajardǒm.
Daqe na avela kidë,
ʒanoho.
22 Kola manuśa riseile penqe kothar
thë gile penqe karig i Sodoma.
O Dragon Del inke kode aćhelas anglo Abraham.
23 O Abraham paśel giǎs thë odë phendǎs:
— Ćaćes hin ke mudarëhë
te le laćhen thë te le ʒungalen an jekhaθe?
24 Dakë avela an foros panćvardeś laćhe manuśa?
Mudarëhë o foros,
thë na boćatinëhë kole thanesqe
vaś kala panćvardeś manuśa laćhe save hin an foros?
25 Tu na han kiso kaj te keres këdë butǐ,
te mudares le laćhen le ʒungalença!
Kidë te avel le laćhença sar le ʒungalença?
Tu na han kiso!
Kodo kon itelinel i sastǐ phu,
na kerela vo o ćaćibo?
26 Thë o Dragon Del odë phendǎs:
— Dakë arakhoho panćvardeśe laćhe manuśen an foros Sodoma,
boćatinoho kole saste thanesqe vaś lenqe.
27 Thë o Abraham odë phendǎs:
— Dikh,
tromanǒm te dumazinav morre Rajaça,
me savo numa ućar hom thë phu.
28 Daqe maśka kola panćvardeś laćhe manuśa
avena panće manuśença maj carra,
mudarëhë tu vaś o panć o sasto foros?
Thë o Dragon Del odë phendǎs:
— Na mudaroho len
dakë arakhoho an foros śtarvardeś thë panć laćhe manuśen.
29 O Abraham inke odë phendǎs lesqe:
— Hami dakë arakhena kode numa śtarvardeś laćhe manuśen?
Thë o Dragon Del odë phendǎs:
— Na keroho la inće vaś kola śtarvardeś manuśa.
30 O Abraham odë phendǎs:
— Te na ruśes,
mangav tut,
Raja,
kana maj dav duma!
Thë hami dakë arakhena numa tranda laćhe manuśen kode?
Thë o Dragon Del odë phendǎs:
— Na keroho la,
dakë arakhoho tranda laćhe manuśen.
31 O Abraham odë phendǎs:
— Dikh,
tromanǒm te dumazinav morre Rajaça.
Hami dakë arakhena biśe laćhe manuśen?
Thë o Dragon Del odë phendǎs:
— Na mudaroho len inće vaś kola biś.
32 O Abraham odë phendǎs:
— Te na ruśes,
mangav tut,
Raja,
kana maj dav duma inke jekhar.
Hami dakë arakhena deś laćhe manuśen kode?
Thë o Dragon Del odë phendǎs:
— Na mudaroho len vaś kola deś.
33 Pala sosθe dumazindǎs le Abrahamoça,
o Dragon Del giǎs pesqe,
thë o Abraham pale riseiǎs ka pesqro kher.