42
Äl phral le Josifosqe ʒan anθ-o Eʒipto
Kana o Jakov aśundǎs kä anθ-o Eʒipto si giv, phendǎs pe ćhavenqe:
— Sosθe dikhen tumen jekh pä avresθe? Dikh, aśundem kä si giv anθ-o Eʒipto. Ʒan haj kinen giv othar ta na meras, haj te trais!
Kadǎ deś phral le Josifosqe geles anθ-o Eʒipto kaśte kinen giv. Dar o Benjamin, o phral le Josifosqo, nas dino drom lença, kä o Jakov darajlos ta na kerdǒl lesqe dajći nasul. Äl ćhave le Israelosqe aresles anθ-äk than avrença kaj ʒanas te kinen giv, käć anθ-o Kanaan sas bokh. O Josif sas o baro le themosqo, ov bikinelas giv kä saoro poporo pa-i phuv. Äl phral le Josifosqe aviles haj bangiles le moça ke phuv angla lesθe. O Josif, sar dikhlǎs pe phralen, prinʒandǎ len, haj kerdilos kä si lenqe sträiino. Dinǎ lenqe duma zurales:
— Kaθar aven?
On dine les anglal:
— Anθa o Them Kanaan kaśte kinas xamos.
Ov prinʒandǎs pe phralen, dar on ni prinʒande les.
O Josif andǎ pesqe gogi anθa-l sune kaj sas anθa lenθe haj phendǎ lenqe:
— Tume sen iskoade: avilen numa te dikhen äl thana sane le themosqe!
10 On dines anglal:
— Na, muro raj, ke robi aviles te kinen xamos! 11 Ame sǎ sǎm äl ćhave sa äk manuśäsqe, sǎm manuś gogǎver, ke robi naj iskoade.
12 Ov phendǎ lenqe:
— Ba ni, avilen te dikhen äl thana sane le themosqe!
13 On dines anglal:
— Ame, ke robi, sǎm deśuduj phral, äl ćhave sa äk manuśäsqe, anθa o Them Kanaan. O maj tärno si ages amare dadeça, haj jekh ma naj.
14 O Josif phendǎ lenqe:
— Si sar phendem tumenqe me: sen iskoade! 15 Ita, kadǎ si te ʒanav kana sen ćaće: p-e viaca le faraonosqi kä naj te telǎren kaθar ʒi kana ni avela tumaro phral o tärno. 16 Den drom jekhes anθa tumenθe te anel tumare phrales, haj tume aćhon phandade! Tumare vorbe si te aven ćhutine ke proba, kana sen ćaće. Kana ni, p-e viaca le faraonosqi, kä sen iskoade!
17 Haj ćhutǎs saorän trin ges anθ-o phandaimos.
18 Le trinenqo ges o Josif phendǎ lenqe:
— Kana kerena e buki kadaja, mukav tumen te train, kä darav kaθar o Del: 19 Kana sen manuś ćaće, te aćhol jekh anθa tumenθe phandado, haj kolaver te telǎren, len giv ta na suferin tumare fameli bokhaθar! 20 Anen manqe tumare phrales le tärnes, kaśte ʒanglon pes tumare vorbe, haj ta na meren!
Kadǎ kerdes. 21 Haj phendes jekh avresqe:
— Ćaćes sǎm pedepsime anθa sosθe kerdǎm amare phralesqe, kä dikhlǎm lesqo kino kana rugilas amen, haj ni aśundǎm les. Kodolasqe avilos pä amenθe o kino kadava.
22 O Ruben dinǎs anglal:
— Ni phenavas tumenqe me ta na keren nasul le ćhavesqe? Dar ni aśunden. Akanak träbul te pokinas anθa lesqo rat.
23 On ni ʒanenas kä o Josif xakǎrelas len, kä delas duma lença prin äk tälmać. 24 O Josif boldinǎjlos le zejança lenθe haj rujas. Pala kodoja boldinǎjlos pale haj dinǎ lenqe duma, haj lilǎs anθa lenθe le Simeonos haj phanglǎ les angla lenθe.
Äl phral le Josifosqe bolden pes
25 O Josif porunćisardǎs te pherdǒn lenqe gone giveça, te ćhun o rupo fiosavesqo anθä lesqo gono, haj te den len xamos anθa o drom. Haj kadǎ kerdilos. 26 On ćhutes pǒ giv p-äl xära haj telǎrdes. 27 Kana beśles e rǎt, jekh anθa lenθe putardǎs pǒ gono te del xamos le xäres. Dikhlǎs o rupo anθ-o muj le gonesqo, 28 haj phendǎs pe phralenqe:
— Muro rupo dinǎ les manqe palpale, italo anθä muro gono!
Atunća sas lenqe dar haj phendes jekh avresqe izdrandos:
— So kerdǎ amenqe o Del?
29 Kana boldinǎjles kä lenqo dad, o Jakov, anθ-o Them Kanaan, phende lesqe sǎ so kerdinǎjlos pes lenqe:
30 O manuś kodova, kaj si o raj le themosqo, dinǎ amenqe duma zurales haj lilǎs ame sar iskoade. 31 Ame phendǎm lesqe: «Sǎm manuś gogǎver, ni sǎm iskoade. 32 Sǎm deśuduj phral, äl ćhave kaθar äk dad. Jekh ma naj, haj o maj tärno si akanak amare dadeça anθ-o Them Kanaan.» 33 O manuś kodova, savo si o raj le themosqo, phendǎs amenqe: «Dikh sar prinʒanav kana sen manuś gogǎver! Muken manqe jekh anθa tumenθe, len xamos anθa tumare fameli, telǎren, 34 haj anen manqe tumare phrales le tärnes! Kadǎ si te ʒanav kä ni sen iskoade, haj sen manuś ćaće. Pala kodoja si te dav tumen palpale tumare phrales haj daśtin te keren kinimata anθ-o them.»
35 Kana nangǎrdes pe gone, dikh kä o gonoro le rupoça fiosavesqo sas anθä lesqo gono! Kana on haj lenqo dad dikhles äl gonorä le rupoça, darajles. 36 Lenqo dad, o Jakov, phendǎs lenqe:
— Muklen man bi ćhavenqo! O Josif ma naj, o Simeon ma naj, haj kamen te len i le Benjaminos. Sǎ aviles pä muro śäro!
37 O Ruben phendǎs pe dadesqe:
— Te mudares mïrä dujen ćhaven, kana ni anava palpale le Benjaminos! De les anθä muro vast, haj si te anav les tuqe palpale.
38 O Jakov phendǎs:
— Muro ćhavo naj te ʒal tumença, kä lesqo phral mulos, haj ov aćhilos korkoro. Kana kerdǒla lesqe dajći nasul pä kadav drom, kadǎ dä but si te xolǎren man kä mïrä bal äl parne si te ʒan anθ-o kher le mulenqo.