38
O Juda haj e Tamar
Anθ-e vremǎ kodoja, o Juda telǎrdǎs kaθar pe phral haj oprisajlos anθa pǒ drom haj aćhilos kä äk manuś anθa o Adulam, kaj bućholas Hira. Othe o Juda dikhlǎs le ćheja le Śuaski, äk kanaanitosqi; lilǎ lan dä rromni haj suto laça. Oj aćhilis khamni haj kerdǎs äk ćhavo, savesqe ov ćhutǎs o anav Er. Pale aćhilis khamni haj kerdǎs äk ćhavo savesqe oj ćhutǎs o anav Onan. Pale kerdǎs äk ćhavo, savesqe oj ćhutǎs o anav Śela. Kerdǎ les anθ-o Kezib. O Juda lilǎ pe ćhavesqe le anglunesqe le Erosqe äk rromni p-o anav Tamar. O Er, o ćhavo o angluno le Judasqo, sas nasul angla o Raj, haj o Raj mudardǎ les. Atunća o Juda phendǎs le Onanosqe:
— Ʒa ke rromni ke phralesqi te avel les ćhave ke phrales!* Anθ-o timpo kadal paramićaqo ćaći, kadǎ sas äl obićeǎ: kana merelas kǒ phral haj nas les ćhave, lesas lesqe rromnǎ (ke kumnata) te keres ćhave ke phralesqe anθä lesqo than. Deuteronomo 25:5
O Onan, ʒanindos kä o ćhavo kadava naj te avel lesqo, ćhorelas pi sämïnca p-e phuv kabor drom sovelas le rromnǎça pe phralesqi, ta na del ćhave pe phrales. 10 So kerelas ov sas nasul angla o Raj, haj i les mudardǎ les. 11 Atunća o Juda phendǎ pe borǎqe le Tamaraqe:
— Aćho phivli anθ-o kher ke dadesqo ʒi kana va barǒla muro ćhavo o Śela!
Kä gïndisajlo kä i o Śela si te merel sar lesqe phral. E Tamar gelis haj beślis anθ-o kher pe dadesqo.
12 Nakhlos but timpo haj e ćhej le Śuaski, e rromni le Judasqi, mulis. Pala so nakhles äl gesa le źalǎqe, o Juda uśtilos ke Timna, kolenθe kaj tunzinas lesqe brakhǎn haj lesqe buznǎn, ov haj lesqo amal, o Hira anθa o Adulam. 13 Phendinǎjlos le Tamaraqe:
— Dikh, kǒ sokro uśtel ke Timna, kaśte tunzil le brakhǎn haj le buznǎn.
14 Atunća oj ćhudǎs pe coale le phivlimasqe, ućhardilis äk bazmavaça haj hurǎdilis, haj beślis ke poarta le Enaimosqi kaj si p-o drom karing e Timna; kä dikhelas kä o Śela kerdilosas baro, haj oj ni sas lesqe dini dä rromni. 15 O Juda dikhlǎ lan haj gïndisajlos kä si äk kurva, kä ućhardǎsas pǒ muj. 16 Oprisajlos laθe anθa pǒ drom haj phendǎs:
— Muk man te sovav tuça!
Kä ni prinʒandǎ lan kä sas lesqi bori. Oj phendǎs:
— So des man te soves mança?
17 Ov dinǎ lan anglal:
— Si te dav tuqe drom äk jedo anθa muro kïrdo.
Oj phendǎs:
— Numa kana mukesa manqe gaźo ʒi kana des les drom.
18 Ov dinǎ lan anglal:
— So gaźo te dav tut?
Oj phendǎs:
— Kǒ siʒilo pe dorjaça haj e rovli kaj si tut anθ-o vast.
Ov dinǎ len laqe. Pala kodoja sutos laça, haj oj aćhilis khamni lesθar. 19 Oj uśtilis haj telǎrdǎs. Ćhudǎs e bazmava haj hurǎdilis pale anθ-äl coale le phivlimasqe. 20 O Juda dinǎs drom le jedos pä pǒ amal anθa o Adulam, kaśte ïnkalavel o gaźo anθa-l vast le rromnǎqe. Dar ov ni arakhlǎ lan. 21 Puślǎs le manuśän le thanesqe:
— Kaj si e kurva kaj beśelas kathe k-o Enaim, p-o drom?
On dine les anglal:
— Nas nić äk kurva kathe.
22 Ov boldinǎjlos k-o Juda haj phendǎ lesqe:
— Ni arakhlem lan, haj i äl manuś le thanesqe phendes kä nas nić äk kurva othe.
23 O Juda phendǎs:
— Te ïnkǎrel so lilǎs, numa ta na kerdǒs laʒavesqe. Dikh, dinem drom o jedo kadava, haj ni arakhlǎn lan.
24 Kam pala trin ćhon phendinǎjlos le Judasqe:
— E Tamar, ki bori kurvisardǎs haj dikh, aćhilis khamni pala so kurvisardǎs.
Haj o Juda phendǎs:
— Ïnkalaven lan avri te avel phabardi!
25 Kana ïngǎrenas lan, oj dinǎ drom te phenen laqe sokrosqe:
— Kaθar o manuś kasqe si äl bukǎ kadala, aćhilem me khamni. Dikh, rugiv tut, kasqo si o siʒilo kadava, e dori kadaja haj kadaja rovli?
26 O Juda prinʒandǎ len haj phendǎs:
— Si maj ćaći dä sar manθe, kä ni dinem lan dä rromni mïrä ćhavesqe le Śelasqe.
Haj dä atunć ni maj sutos laça. 27 Kana avilis laqi vremǎ te kerel, dikh, anθä laqo pär sas duj ćhave. 28 Anθ-o timpo le kerimasqo, jekh ïnkaladǎs o vast anglal. E moaśa lilǎs lesqo vast haj phanglǎs les äk thaveça lolo, phenindos:
— Kadava ïnklistos anglal.
29 Dar kana ov cïrdelas o vast palpale, ïnklistos lesqo phral. Atunć e moaśa phendǎs:
— So pharaimos kerdǎn!
Kodolasqe lesqo anav sas ćhutino Perec. O anav Perec xakǎrdǒl pharaimos. 30 Palal ïnklistos lesqo phral, saves sas les o thav lolo k-o vast, haj lesqo anav sas ćhutino Zerah.

*38:8 Anθ-o timpo kadal paramićaqo ćaći, kadǎ sas äl obićeǎ: kana merelas kǒ phral haj nas les ćhave, lesas lesqe rromnǎ (ke kumnata) te keres ćhave ke phralesqe anθä lesqo than. Deuteronomo 25:5

38:29 O anav Perec xakǎrdǒl pharaimos.