O Josif
37
(37:1—50:26)
Äl sune le Josifosqe
O Jakov beślos anθ-o Them Kanaan, kaj beślosas sar äk sträiino lesqo dad. Kadala si äl bukǎ kaj kerdiles anθ-o njamo Jakov. O Josif kana sas les deśiefta bärś, sas ćobano pe phralença. Aźutilas le ćhaven le Bilhaqe haj le ćhaven le Zilpaqe, äl rromnǎ lesqe dadesqe. O Josif anelas lenqe dadesqe veśti nasul anθa sosθe kerenas lesqe phral. O Israel jubilas maj but le Josifos dä sar kolavre ćhaven lesqe, kä kerdǎsas les k-äl phurimata. Haj kerdǎ lesqe äk hajna pestrico. Lesqe phral dikhles kä lenqo dad jubil les maj but dä sar saorä phralen lesqe haj urïsarde les, kadǎ kä ni daśtinas te phenen lesqe nić äk vorba laćhi. O Josif dikhlǎs äk suno haj phendǎ les pe phralenqe, haj on urïsarde les maj but. Ov phendǎ lenqe:
— Aśunen so suno dikhlem! Ame sǎmas k-o phandimos le snopenqo anθ-o maśkar le kïmposqo, haj dikh, muro snopo uśtilos haj beślos anθä pïrnenθe. Haj tumare snopi bangiles angla lesθe.
Lesqe phral phende lesqe:
— Kames te aves amaro thagar? Pakǎs ćaćes kä si te aves amaro stäpïno?
Haj urïsarde les i maj but, anθa-i kauza lesqe sunenqi haj lesqe vorbenqi. Ov maj dikhlǎs aver suno haj phendǎ les pe phralenqe:
— Aśunen! Maj dikhlem äk suno! O kham, o ćhonot haj deśujekh stjale bangǒnas angla manθe.
10 Phendǎ les pe dadesqe haj pe phralenqe. Lesqo dad xalǎ pes leça:
— So kames te phenes kadal suneça? Ta na gïndis kä si te avas me, ki dej haj ke phral te bangǒs ʒi ke phuv angla tuθe?
11 Lesqe phralenqe sas lenqe xoli pä lesθe, dar lesqo dad ïnkǎrdǎ gogi äl bukǎ kadala.
Äl phral le Josifosqe bikinen les
12 Lesqe phral geles k-o Sihem, kaśte päśtin le brakhǎn haj le buznǎn pe dadesqe. 13 O Israel phendǎs le Josifosqe:
— Ke phral päśtin o kïrdo k-o Sihem. Kamav te ʒas lenθe.
— Miśto — phendǎs ov.
14 O Israel phendǎs:
— Rugiv tut, ʒa haj dikh kana ke phral si miśto haj kana äl brakhǎ haj äl buznǎ si miśto, haj an manqe veśti lenθar!
Dinǎ les drom anθa-i Xar le Hebronosqi.
O Josif areslos k-o Sihem. 15 Kana rätäćilas p-o kïmpo, arakhlǎ les äk manuś. O manuś puślǎ les:
— So rodes?
16 Rodav mïrä phralen — dinǎ anglal o Josif. — Rugiv tut, phen manqe kaj päśtin on le brakhǎn!
17 Haj o manuś kodova phendǎs:
— Telǎrdes kaθar. Kä aśundem len phenindos: «Haj te ʒas k-o Dotan!»
O Josif gelos pala pe phral haj arakhlǎ len k-o Dotan. 18 On dikhle les dural haj ʒi kaj te paśol lenθe, xotärïsajles sar te tharen les te mudaren les. 19 On phendes jekh avresqe:
— Dikh, kon avel! O thagar le sunenqo! 20 Aven akanak te mudaras les haj te ćhudas les anθä jekh anθa-l xainga kadala! Si te phenas kä xalǎ les äk animalo sälbatiko, haj si te dikhas so si te avel lesqe sunença!
21 O Ruben aśundǎs haj xastradǎs les anθa lenqe vast phenindos:
— Ta na mudaras les!
22 O Ruben phendǎ lenqe:
— Ta na ćhoren rat! Maj miśto ćhuden les anθ-e xaing kadaja anθ-e mulani, dar na ćhun o vast pä lesθe!
Kä kamnos te xastravel les anθa lenqe vast haj te ïngǎrel les palpale kä lesqo dad. 23 Kana areslos o Josif kä pe phral, kadala nangǎrde les anθa-l lesqi hajna, e hajna e pestrico kaj sas pä lesθe. 24 Lile les haj ćhude les anθ-e xaing. E xaing kadaja sas nangi, nas paj anθä laθe.
25 Pala kodoja beśles te xan. Vazdindos äl jakha, dikhles äk karavana ismaelicienqi kaj avelas anθa o Galaad. Lenqe kämile sas ïnkärkime tämïjaça, balsamoça haj smirnaça, save ïngǎrenas len anθ-o Eʒipto. 26 Atunća o Juda phendǎs pe phralenqe:
— So si amen limasqo kana mudarasa amare phrales haj garavasa lesqo rat? 27 Maj miśto te bikinas les le ismaelicienqe, haj ta na ćhas o vast pä lesθe, kä si amaro phral, si amaro rat.
Haj lesqe phral phendes:
— Miśto.
28 Kana nakhenas äl negustorǎ anθa o Madiano, cïrdes haj ïnkalades le Josifos avri anθa-i xaing, haj bikinde les pä biś rupǎ le ismaelicienqe, kaj ïngǎrde les anθ-o Eʒipto.
29 Kana o Ruben boldinǎjlos ke xaing haj dikhlǎs kä o Josif ma nas othe, ćhindǎs pe coale, 30 boldinǎjlos kä pe phral haj phendǎs:
— Ma naj o ćhavo! Akanak so te kerav?
31 Atunća on liles e hajna le Josifosqi, ćhindes äk capo, haj ćhutes e hajna anθ-o rat. 32 Ïngǎrdes pe dadesqe e hajna e pestrico haj phendes:
— Dikh so arakhlǎm! Dikh kana si e hajna ke ćhavesqi sau ni!
33 O Jakov prinʒandǎ lan haj phendǎs:
— Si e hajna mïrä ćhavesqi! Äk animalo sälbatiko xalǎ les. O Josif sas kerdo kotora!
34 Ćhindǎs pe coale, haj hurǎdilos anθä gonesθe, haj źälisardǎs but vremǎ pe ćhaves. 35 Saorä ćhave haj ćheja lesqe rodenas te mïngïin les, dar ov ni kamelas te avel mïngïjme, dar phenelas:
— Rovindos si te ʒav kä muro ćhavo anθ-o kher le mulenqo.
Kadǎ źälisardǎ les lesqo dad. 36 Äl madianicǎ bikinde les anθ-o Eʒipto k-o Potifar, äk oficeri le faraonosqo, o maj baro le sträźerenqo.