26
O Del phenel kä va binekuvintila le Isakos sar binekuvintisardǎs le Avraamos
Sas bokh anθ-o them, aver bokh sar e angluni, kaj sas p-o timpo le Avraamosqo. O Isak gelos k-o Abimelek, o thagar le filisteenqo k-o Gerar. O Raj sikadilos lesqe haj phendǎ lesqe:
— Na ʒa anθ-o Eʒipto! Aćho anθ-o them kaj phenav tuqe te trais! Beś sar sträiino anθä kadava them! Me si te avav tuça, haj si te binekuvintiv tut, kä saorä thana kadala si te dav len tuqe haj ke ćhavenqe. Si te ïnkǎrav mïrï sovel kaj kerdem lan ke dadesqe le Avraamosqe. Si te butǎrav ke ćhaven pala tuθe, kadǎ sar äl stjale le ćeresqe. Va dava ke ćhavenqe saorä thana kala. Anθä tuθe si te aven binekuvintime saorä njamuri pa-i phuv, kä o Avraam aśundǎs so me phendem, ïnkǎrdǎs so manglem lesqe, haj päzisardǎs mïrä porunć, mïrä krisimata haj mïrä sikaimata.
Kadǎ o Isak aćhilos anθ-o Gerar.
Kana äl manuś kodole thanesqe pućhenas les anθa lesqi rromni, ov phendǎs:
— Si mïrï phej.
Kä sas lesqe dar te phenel: „Si mïrï rromni”, ta na mudaren les äl manuś kodole thanesqe anθa-i kauza le Rebekaqi, kä sas äk ʒuvli śukar.
Pala so beśles othe but timpo, kerdinǎjlos kä o Abimelek, o thagar le filisteenqo, dikhindos poa ʒamo, dikhlǎs le Isakos kaj khelelas pesqe pe rromnǎça le Rebekaça. O Abimelek dinǎs drom te den muj le Isakos haj phendǎs lesqe:
— Si ki rromni, naj kadǎ? Sosθe phendǎn kä si ki phej?
O Isak dinǎs les anglal:
— Phendem kadǎ ta na merav anθa laqi kauza.
10 Haj o Abimelek phendǎs:
— So kerdǎn amenqe? So uśuro daśtisajlosas da jekh anθa o poporo te sovel ke rromnǎça, haj andǎsas o bezex pä amenθe.
11 Atunća o Abimelek dinǎs kadaja porunka saorä poporosqe:
— Kon lela pes kaθar o manuś kadava sau lesqe rromnǎθar si te avel mudardo.
Sar pǒ dad, o Isak xalǎ pes le filisteença anθa-l xainga
12 O Isak kerdǎs semänäturi anθ-o them kodova, haj kidǎs but rodo anθ-o bärś kodova, kä o Raj binekuvintisardǎs les. 13 Kadǎ o manuś kadava bravardilos, andǎ pesqe maj but bukǎ, ʒi kana areslos but bravalo. 14 Sas les but brakhǎ, buznǎ, guruva haj but robi. Kodolasqe le filisteenqe sas lenqe xoli pä lesθe. 15 Äl filistǎ pherdes phuvǎça äl xainga save xanadǎsas len äl robi lesqe dadesqe, le Avraamosqe, kana ov trailas. 16 O Abimelek phendǎs le Isakosqe:
— Telǎr amenθar, kä areslǎn but maj zuralo dä sar amenθe.
17 O Isak telǎrdǎs othar haj kerdǎs pi śatra anθ-e Xar Gerar, haj beślos othe.
18 O Isak xanadǎs pale äl xainga le pajesqe kaj sas xanade anθ-äl gesa lesqe dadesqe, le Avraamosqe, save pherdǎsas len äl filistǎ päće mulos o Avraam. Haj ćhutǎs lenqe pale kodola anava save ćhutǎsas len lesqo dad. 19 Äl robi le Isakosqe maj xanade anθ-e xar haj othe dines p-äk xaing pajeça laćho. 20 Äl ćobaja anθa o Gerar xale pes le ćobajença le Isakosqe: „O paj si amaro.” O Isak ćhutǎs le xaingaqe o anav Esek,* O anav Esek xakǎrdǒl „xan pes”. kä xalesas pes leça. 21 Pale xanades aver xaing, anθa-i kauza savjaqi pale xale pes, kodolasqe phende laqe Sitna. E Sitna xakǎrdǒl „xoli”, „marimos”, „xale pes”. 22 Mukisajlos othar haj xanadǎs aver xaing, haj anθa-i laqi kauza ni maj xale pes. Dinǎ la o anav Rehobot, Rehobot xakǎrdǒl „äk than deskǎrdo”, „äk than baro”. haj phendǎs „Kä o Raj dinǎ amen äk than baro kaśte aven amen ćhave anθ-o them.” 23 Othar gelos ke Ber-Śeba. 24 O Raj sikadilos lesqe anθ-e rǎt kodoja haj phendǎs lesqe:
— Me sem o Del ke dadesqo le Avraamosqo. Na dara kä me sem tuça, si te binekuvintiv tut haj si te butǎrav ke ćhaven anθa-i kauza mïrä robosqi le Avraamosqi.
25 Othe o Isak vazdǎs äk altari haj dǎs muj k-o Raj pä lesqo anav. Vazdǎs pǒ korto, haj sa othe äl robi le Isakosqe xanades äk xaing.
Sar pǒ dad, o Isak kerdǎs äk phanglimos le Abimelekoça
26 O Abimelek avilos lesθe anθa o Gerar pe amaleça le Ahuzoça haj le Pikoloça, o maj baro lesqe armataqo. 27 O Isak phendǎs lenqe:
— Sosθe avilen manθe tume kaj ni dikhen man, haj kerden man te telǎrav tumenθar?
28 On phendes:
— Dikhas ćaćes kä o Raj si tuça, kodolasqe phenas te avel äk sovel maśkar amenθe haj tuθe, haj te keras äk phanglimos tuça, 29 kä naj te keres amenqe nić äk nasulimos, sar nić ame ni lilǎm amen tuθar, haj kerdǎm tuqe numa miśtimos, haj muklǎm tut te telǎres paćǎça. Akanak san binekuvintime kaθar o Raj.
30 O Isak kerdǎs lenqe äk sinia haj xales haj piles. 31 Uśtiles detexara anθa-i rǎt haj kerdes äk phanglimos jekh avreça. O Isak nakhadǎ len miśto, haj on geles paćǎça. 32 Anθ-o ges kodova niśte robi le Isakosqe aviles te den duma anθa-i xaing kaj xanavenas la, haj phendes lesqe:
— Dinǎm k-o paj!
33 Haj ov ćhutǎ laqe anav Śiba. Kodolasqe o foro bućhol Ber-Śeba§ Śiba xakǎrdǒl „sovel”. ʒi anθ-o ges dä ages.
O Esau ïnsurisajlos rromnǎnça sträiinja
34 Kana sas les saranda bärś, o Esau lǎs dä rromnǎ le Judita, e ćhej le Beeresqi o hetito, haj le Basmata, e ćhej le Elonosqi o hetito. 35 On sas äk baro xoljarimos anθa o Isak haj e Rebeka.

*26:20 O anav Esek xakǎrdǒl „xan pes”.

26:21 E Sitna xakǎrdǒl „xoli”, „marimos”, „xale pes”.

26:22 Rehobot xakǎrdǒl „äk than deskǎrdo”, „äk than baro”.

§26:33 Śiba xakǎrdǒl „sovel”.