4
Me phenav kä kabor timpo äk mośtenitori si ćhavorro, ku sǎ kä si lesqe saorä bukǎ, naj diferime kaθar äk robo. Si anθ-e griźa le manuśänqi kaj dikhen lesθar haj i kaθar lesqe bukǎ, ʒi ke vremǎ kaj phendǎs lan lesqo dad. Sa kadǎ i ame kana sǎmas ćhavorrä, sǎmas robi le sikaimatenqe äl purane le lumǎqe. Dar kana pherdilis e vremǎ, o Del dinǎs drom pe Ćhaves, kerdo anθa ʒuvlǎθe haj biando talaj Kris, te pokinel anθa pire kola kaj beśen talaj Kris, kadǎ te kerel amen ćhave le Devlesqe. Haj kä sen ćhave le Devlesqe, o Del dinǎs drom o Duxo pe Ćhavesqo anθä amare ile, kaj del muj:
— Abba!
— Dad!e!
Kadǎ kä ni maj san robo, san ćhavo le Devlesqo, haj kana san lesqo ćhavo, san i lesqo mośtenitori.
Te ïnkǎren tumari libertatja!
E dragostja le Pavelosqi karing äl galateni
Kana ni prinʒanden le Devles, senas robi kolenqe kaj on naj devla ćaće. Dar akanak päće prinʒanden le Devles, sau maj miśto phendo, pala sosθe senas prinʒande kaθar o Del, sar maj bolden tumen palpale k-äl sikaimata äl purane, kaj si khanćivale haj ćorä? Kamen pale te sluźin lenqe sar robi? 10 Tume ïnkǎren gesa, ćhona, gesa bare, haj bärśa. 11 Me darav anθa tumenθe kä kerdem tumenqe buki anθa khanćesθe! 12 Kadǎ phrala!le haj pheja!le, rugiv tumen śukar te aven sar manθe, kä i me sem sar tumenθe.
Ni kerden manqe nić äk nasulimos. 13 Tume ʒanen kä anglal anθa-i kauza mïrä nasfalimasqi me phendem tumenqe e vestja e laćhi. 14 Sas pharo te dikhen muro trupo, dar ni dikhlen man nasul haj ni ćungarden man, haj dikhlen man sar äk ïnʒero le Devlesqo, sar le Kristosos Isus. 15 Deć, kaj si tumari bukuria? Kä phenav tumenqe so dikhlem, kä te daśtisajlenas, ïnkaladenas i tumare jakha te den len manqe. 16 Kerdinǎjlem tumaro duśmano, kä phendem tumenqe o ćaćimos?
17 Na gïndoça laćho roden tumen on kaśte aven lença, dar kamen te durǎren tumen amenθar, ka tume len te roden len. 18 Si miśto te roden o miśtimos ïntotdjauna, na numa kana me sem tumença. 19 Mïrä ćhave, anθa save pale liles man äl dukha le kerimaske, ʒi kana o Kristos dikhǒla anθä tumenθe, 20 te daśtivas akanak te avav tumença, haj te paruav muro glaso! Ni ʒanav so te maj pakǎv anθa tumenθe!
Duj ʒuvlǎ sikaven amenqe e Kris haj e fägäduinca
21 Phenen manqe tume kaj kamen te aven talaj Kris, ni aśunden so phenel e Kris? 22 Kä si ramome ⸤anθ-e Kris⸥ kä le Avraamos sas les duj ćhave, jekh anθa-i roaba haj jekh anθa-i ʒuvli slobodo. 23 Kova kaj kerdilos anθa-i roaba sas kerdo sar orso ćhavo, dar kova anθa-i ʒuvli slobodo sas kerdo anθa-i fägäduinca ⸤kerdi kaθar o Del⸥. 24 Kadal bukǎ daśtin te aven lile anθä aver felo. Kadala si duj phanglimata: jekh pa o Plaj Sinaj, kaj kerel ćhave te aven robi, kadaja si e Agar. 25 E Agar si sar o Plaj Sinaj anθa-i Arabia, haj sar o Jerusalimo kaj si akanak, kä si anθ-e robia anθ-äk than pe ćhavença. 26 Dar o Jerusalimo anθa o ćeri si slobodo haj si amari dej. 27 Kä si ramome:
— Bukurisao tu stjarpo,
ku sǎ kä ni daśtis te avel tut ćhave!
De muj haj zbärïsar dä bukurě,
ku sǎ kä ni ʒanes äl dukha le kerimaske!
Kä tut, kaj sanas mukli, si te avel tut maj but ćhave
dä sar kola kaj si lan rrom.a Isaja 54:1
28 Kadǎ phrala!le haj pheja!le, tume, sar sas o Isak, sen äl ćhave fägäduime kaθar o Del. 29 Dar sar atunć, kova kaj sas kerdo sar orso ćhavo, kerelas nasul kolesqe kaj kerdilos anθa o Duxo. Sa kadǎ si i akanak. 30 Dar so phenel e Skriptura?
— Gonisar lan kadala roaba haj i laqe ćhaves, kä o ćhavo le roabaqo naj te avel les rig anθ-o bravalimos le ćhaveça le ʒuvlǎqo slobodo.b Ʒeneza 21:10
31 Kodolasqe phrala!le haj pheja!le, ame ni sǎm äl ćhave le roabaqe, haj sǎm äl ćhave le ʒuvlǎqe kaj si slobodo.

a4:27 Isaja 54:1

b4:30 Ʒeneza 21:10