2
O Pavel si dikhlo miśto kaθar kolaver apostolǎ
Pala deśuśtar bärś pale gelem anθ-o Jerusalimo le Barnabaça, haj lilem mança i le Titos. Gelem othe päće sikadilos manqe o Del. Maladilem rigaθe kolença kaj si maj bare anθ-e khangeri, lenqe sikadem e vestja e laćhi kaj phenav lan avre njamurenqe. Kamavas ka sǎ so kerdem haj maj kerav, ta na avel khanćesqi. Nić o Tit kaj sas mança haj si greko nas ćhutino te ćhinel pes tele. Dar maj sas niśte phral xoxamne kaj ïntrisajles ćorjal maśkar amenθe, haj kamnes te rimon amari libertatja kaj si amen anθ-o Kristos Isus, haj te phanden amen. Amen ni muklǎm amen lenqe nić äk cïra, ka o ćaćimos le vestjaqo e laćhi te aćhol tumenθe.
Kabor anθa kola kaj dikhǒn kä si dajći – so si on, anθa manθe si sa jekh, o Del ni dikhel k-o muj le manuśäsqo – ⸤sar maj phendem⸥, kola kaj dikhǒn kä si dajći ni andes khanć anθa sosθe me phendem. Dar on aresles te dikhen kä manqe sas dini e vestja e laćhi anθa kola kaj naj ćhinde tele, haj le Petresqe anθa kola kaj si ćhinde tele. Pentru kä o Del kaj kerdǎs buki anθ-o Petre, haj kerdǎs les apostolo anθa kola kaj si ćhinde tele, sa kadǎ kerdǎs buki i anθä manθe, haj dinǎs man drom kolenθe kaj si anθa aver njamuri. Kana o Jakov, o Kifa haj o Joan, kaj si prinʒande kä ïnkǎren e buki le Devlesqi, prinʒandes o miśtimos kaj sas manqe dino, dine vast mança haj le Barnabaça, kadǎ sikade amenqe kä on si amença anθ-e buki: ame te ʒas kolenθe kaj si anθa aver njamuri, haj on kolenθe kaj si ćhinde tele. 10 Mangles numa äk buki: te anas amenqe gogi k-äl ćorä, buki kaj kamnem lan but te kerav.
O Pavel xolǎol p-o Petre
11 Dar kana avilos o Kifa anθ-e Antiohia, angla lesθe semas lesqi kontra, kä sas dośalo. 12 Ʒi kana te avel niśte manuś dine drom kaθar o Jakov, ov xalas anθ-äk than kolença kaj si anθa aver njamuri. Dar kana on aviles, ov dinǎs pes rigaθe haj ni maj xalǎs lença, kä darajlos kaθar äl manuś kadala, kaj sas ćhinde tele. 13 Leça anθ-äk than i kolaver evrea kerdes sar lesθe, kadǎ kä i o Barnaba sas astardo anθä lenqo trajo xoxamno. 14 Kana dikhlem kä ni train sar träbul pala o ćaćimos le vestjaqo e laćhi, phendem le Kifasqe angla sǎ:
— Kana tu kaj san evreo, trais sar jekh anθa aver njamuri, haj na sar äk evreo, sar daśtis te ćhus avre manuśän kaj si anθa aver njamuri te train sar evrea? 15 Ame kaj sǎm evrea anθa amari dej, haj ni sǎm sar aver njamuri, kaj ni ʒanen e Kris le evreenqi, 16 ʒanas kä o Del ni phenel anθa-l manuś kä si ćaće kana keren so phenel e Kris, dar numa kä o Isus Kristos si pakjamasqo. Haj i ame pakǎjam anθ-o Isus Kristos, ka o Del te phenel kä sǎm ćaće, pentrukä o Kristos si pakjamasqo, haj na pentrukä keras so phenel e Kris. Kä o Del ni phenel anθa koniva kä si ćaćo kana kerel so phenel e Kris. 17 Kana kamas ka o Del te phenel kä ame sǎm ćaće anθ-o Kristos, haj ⸤aver dakoniva⸥ phenen kä sǎm bezexale, ⸤kä ni maj keras so phenel e Kris⸥, atunć o Kristos kerel amen bezexale? Naj ćaćes. 18 Rimosardem ⸤o pakjamos anθ-äl bukǎ le Krisaqe⸥. Kana laćharava len, sikavav man kä sem bezexalo. 19 Kä e Kris mudardǎs man. Man naj man khanć laça, te avav ʒuvindo anθa o Del. Semas rästignime anθ-äk than le Kristosoça, 20 haj me ni maj sem ʒuvindo, dar o Kristos si ʒuvindo anθä manθe haj mïrï viaca kaj me traiv lan anθ-o trupo, traiv lan anθ-o pakjamos anθ-o Ćhavo le Devlesqo, savo jubisardǎs man haj dinǎs pes anθa manθe. 21 Me ni durǎrav o miśtimos le Devlesqo: kana e Kris kerel amen ćaće, atunć anθa khanćesθe mulos o Kristos.