2
O thagar, o ciavo le Devlesco
Soste den duma cioreal ăl neamuri,
ăl poporea soste cheren planuri cai ni daștin te cheren len?
Ăl thagara le phuiache ușten,
ăl stăpîia den pes duma
contra le Raieschi
hai contra coleschi saves machlea les te avel thagar:
„Te cinas lenghe lanțuri,
te hastras amen catar lenghe șăle!”
Cova cai beșel ando ceri ⸤po scauno le thagarimasco⸥ asal,
o Rai marel pesche joco lendar.
Pala codoia, andă lesco holearimos, del lenghe duma,
nasul darael len pe bare holeasa ⸤hai phenel⸥:
„Mej corcoro ciutem
mîră thagares po Siono,
muro plai o sfînto.”
⸤O thagar phenel:⸥ „Si te phenav o crisimos le Raiesco.
Phendea manghe: «Tu san muro ciavo!
Aghes cherdem tut.
Mang manghe te cherav chi rig le neamuren,
ăl riga le phuiache te aven chire.
Va închearesa len ăc rovleasa sastreschi,
va pharaesa len sar ăc piri phuiachi.» ”
10 Hai acanac, thagarale, aven gogheasa!
Avel tumen grija, crisitorea le phuiache!
11 Slujin darasa le Raiesche
hai den mui izdrandos!
12 Den cinstea le ciaves!* Ando originalo nai claro. Mai daștil te hacheardeol: „Den cinstea ciacii!”
Aver felo va holeaola, hai si te hasaon po drom.
Că leschi holi sigo lel iag!
Fericime si sea save roden azăvada leste!

*2:12 Ando originalo nai claro. Mai daștil te hacheardeol: „Den cinstea ciacii!”