O Del del o them o Canaan le Israelosche
(O Iosua 1:1—10:15; 11:16-23; 24)
1
O Rai sicavel le Iosuas te avel zuralo
Pala o merimos le Moiseasco, o robo le Raiesco, o Rai phendeas le Iosuasche le Nunosco, o slujitori le Moiseasco:
O Moise, muro robo, mulos. Acanac, pregătisao te naches o Iordano cadava, tu hai saoro poporo cadava, ando them savo dav les lenghe, le israelițenghe! Orso than savo va ușteaela e talpa tumare pîrneschi, tumenghe dinem les, sar phendem le Moiseasche. E rig tumare themoschi si te avel catar e mulani hai catar o Libano gi co pai o baro, o Eufrato – saoro them le hetițengo – hai gi co Baro Pai, caring perel o cham. Coniva ni va daștila te beșel chi contra, so va traiisa. Cadea sar semas le Moiseasa, si te avav tusa; nai te mucav tut, nai te telearav tutar. Av zuralo hai bi daraco, că tu va cheresa cadal poporos te len o them te avel lengo, anda savo halem sovel lenghe dadenghe că va dava les lenghe. Numa av zuralo hai but bi daraco, te cheres grijasa pala saoro sicaiimos savo poruncisardeas les tuche o Moise, muro robo! Na de tut rigate lestar, nici ch-e ciacii, nici ch-e stîngo, caște gial tuche mișto orcai va giasa! Ta na dureol catar cheo mui cadav lil sicaiimasco! Gîndisao leste i o ghes hai e reat, te cheres grijasa sea so si ramome andă leste; că atunci va răușisa andă cheo drom hai atunci si te gial tuche mișto. Nai cadea că poruncisardem tuche: «Av zuralo hai bi daraco»? Na izdra hai na hasao, că o Rai, cheo Del si tusa orcai va giasa!
O poporo așunel catar o Iosua sar catar o Moisea
10 O Iosua poruncisardeas le bulibașănghe le poporosche:
11 Nachen andai tabăra hai poruncin le poporosche: «Cheren tumenghe hamos dromesco, că pa trin ghes va nachena o Iordano caște gian te len anda tumende o them savo o Rai, tumaro Del del les tumenghe te len les anda tumende.»
12 O Iosua phendeas le rubenițenghe, le gadițenghe hai le epașache anda o neamo Manase:
13 Anen tumenghe goghi e buchi savi poruncisardea lan tumenghe o Moise, o robo le Raiesco: «O Rai, tumaro Del, del tumen odihna hai si te del tumen o them cadava.» 14 Tumare romnea, tumare ciave ăl țîine hai tumare animalea va aciona ando them savo dinea les tumenghe o Moisea ordaltar o Iordano. Dar tume saoră manuș zurale cai gianen te mardeon mișto, te nachen anglal andăl rînduri le marimasche. Hai cadea si te ajutin tumare phralen, 15 gi cana o Rai va dela len i len odihna sar i tumen, hai gi cana va lena anda lende o them savo del les lenghe o Rai, tumaro Del. Pala codoia rin tumen andă tumaro them, hai si te avel tumaro, o them savo dinea les tumenghe o Moisea, o robo le Raiesco, ordaltar o Iordano, caring o răsărimos le chamesco.
16 On dines anglal le Iosuas:
— Ciaces si te cheras sea so poruncisardean amenghe hai si te gias orcai va desa amen drom. 17 Si te așunas tutar, sar așundeam andă sea catar o Moise. Numa o Rai, cheo Del, te avel tusa, sar sas le Moiseasa! 18 Orso manuș savo va uștela contra anda soste phenes hai savo ni va așunela catar che vorbe, sea so poruncis lesche, si te avel mudardo! Numa av zuralo hai bi daraco!