5
O Cristos dineas amaro drom te avas slobozi, cadea acion zurale, hai na mai bangheon pale tala o jugo le robeaco.
O cinimos tele cherel tut robo le Crisaco
Așunen, me o Pavelo phenav tumenghe, cana cinen tumen tele, o Cristos nai te mai avel tumenghe lacio cathinende. Me gianav so phenav, hai mai phenav orso manușăsche cai muchel pes te avel cindo tele, trăbul te cherel sea so phenel e Cris. Sen dur catar o Cristos, tume cai camen te phenel o Del că sen ciace andai Cris, hai pelen anda o miștimos le Devlesco. Că ame abea ajuchearas, cai i gianas catar o Duho, că o Del si te cherel amen ciace pentrucă ame pacheas. Că ando Cristos Isus nici o cinimos tele, nici o bicinimos tele nai chanci, hai numa o pacheamos cai sicadeol ande dragostea. Tume gianas mișto! Con thardeas tumen te na pachean o ciacimos? Cadav tharimos nai catar cova cai del tumen mui. Ăc țîra drojdia cherel te bareol saoro aluato. 10 Pacheav ando Rai că ni gîndin andă aver felo sar me sicadem tumen. Hai codova cai tulburil tumen si te lel pi pochin, orsavo si ov. 11 Me, phralale hai pheiale, cana phenava că ăl neamuri te cinen pes tele, soste mai sem nașado? Atunci ni mai holearelas canicas o trușul. 12 Anda cola cai rimol tumen, me camav pașa o cinimos tele on te cherdeon i famenea!
Sar te traiis ando Duho hai na ande firea e bezehali
13 Dar tume, phralale hai pheiale, senas dine mui catar o Del te traiin ande libertatea. Dar ta na cheren andai cadai libertatea ăc motivo te traiin andai firea bezehali! Mai mișto slujin tumen iech avresche ande dragostea! 14 Că saorî Cris si astardi andă iech porunca: „Te iubis che pașardes sar tu iubis tut”.a Levitico 19:18 15 Dar cana dandaren tumen hai han tumen iech pă aver, te avel tume grija ta na aven mudarde iech avrestar!
16 Me phenav: phiren ando Duho ta na cheren so camel e firea e bezehali! 17 Că e firea bezehali camel contra le Duhoschi hai o Duho contra le fireachi bezehali. Cadala si contra iech avresche, cadea că ni daștin te cheren so camen. 18 Cana sen phirade catar o Duho, ni sen talai Cris. 19 Ăl buchea le fireache bezehali gianglon pes hai si cadala: soven avre giuvleanța sau murșănța cai nai lenghe, cheren buchea mahrime, ni daștin te oprin pe gînduri ăl nasul, 20 rughin pes că aver devla, cheren vrăjitoria, si lenghe holea, mardeon, si lenghe holi păl buchea cai nai lenghe, țipin, camen numa anda peste, dureon iech avrestar, han pes, 21 camen so si avresche, mudaren avren, mateon, han, pen hai curvin mașcar peste, hai cheren aver buchea cai amean cadalența. Phenav tumenghe sar mai phendem, că cola cai cheren ăl buchea cadala nai te moștenin o Thagarimos le Devlesco. 22 Dar e roada le Duhoschi si: e dragostea, e bucuria, e pacea, te îngheares ăl pharimata, te cheres o miștimos, o lacimos, te aves ciacio, 23 o gogheaerimos, o oprimos le poftengo. Nai cris cai phenel ta na cheres cadala buchea. 24 Con si le Cristososco Isus, răstignisardeas e firea bezehali andăc than sosa camel hai iubil oi. 25 Cana ame traiis ando Duho i te gias pala o Duho. 26 Ta na avas baricane, ta na holearas iech avres, hai ta na camas so si avresche.

a5:14 Levitico 19:18