6
O Del pale phenel că va hastravel le poporos
O Rai phendeas le Moiseasche:
— Te diches acanac so si te cherav le faraonosche: andai cauza mîră vasteschi zuralo va dela lengo drom, andai cauza mîră vasteschi zuralo si te gonil len anda lesco them.
O Del mai dineas duma le Moiseasche hai phendea lesche:
— Me sem o Rai. Me sicadilem le Avraamosche, le Isacosche hai le Iacovosche sar o Del o Mai Zuralo, hai nai cadea că semas pringiando lendar i tala muro anav o Rai?* Ando originalo nai claro. Mai daștilas te hacheardeol: „hai ni semas pringiando lendar tala muro anav o Rai”. Cherdem i phanglimos lența te dav len o Them Canaan, cai beșenas sar străiinea. Hai acanac așundem ăl vachimata le israelițenghe, saven închearen len robi ăl egipteia, hai andem manghe goghi catar muro phanglimos. Codolasche phen le israelițenghe: «Me sem o Rai. Me si te încalavav tumen andai buchi phari le egipteaenghi, si te hastravav tumen anda lenghi robia, hai si te pochinav tumen mîră vastesa zuralo hai phare crisimatența.
Me si te cherav tumen te aven muro poporo, me si te avav tumaro Del, hai si te pringianen că me, o Rai, tumaro Del, sem cai încaladem tumen andai phari buchi le egipteienghi. Si te înghearav tumen ando them cai halem sovel că si te dav les le Avraamosche, le Isacosche hai le Iacovosche. Si te dav les tumenghe te avel tumaro them. Me sem o Rai
Cadea dineas duma o Moisea le israelițenghe. Dar ni așundes lestar, că lengo ilo sas încheardo, hai lenghi buchi phari. 10 Atuncia o Rai phendeas le Moiseasche:
11 Gia, phen le faraonosche, o thagar le Egiptosco, că trăbul te del o drom le israelițengo anda lesco them!
12 O Moisea ruias pes co Rai:
— Ita că nici ăl israelițea ni așundea mandar. Sar si te așunel mandar o faraono? Hai nici ni dav duma mișto.
O neamo le Moiseasco hai le Aronosco
13 O Rai dinea duma le Moiseasche hai le Aronosche hai dinea len drom te den duma le israelițenghe hai le faraonosche, o thagar le Egiptosco, caște încalen le israelițen anda o Them le Egiptosco.
14 Ita ăl phure lenghe neamurenghe: Ăl ciave le Rubenosche, o angluno cherdo le Israelosche: o Enoh, o Palu, o Hețron hai o Carmi. Cadala si ăl neamuri le Rubenosche. 15 Ăl ciave le Simeonosche: o Iemuel, o Iamin, o Ohad, o Iachin hai o Țohar; hai o Saul, o ciavo cherdo andac giuvli canaanito. Cadala si ăl neamuri le Simeonosche. 16 Cadala si ăl anava le ciavenghe le Levesche, sar sas amenghe phende: o Gherșon, o Chehat hai o Merari. Ăl bărșa le Levesche sas ăc șăl hai treanda hai iefta bărș. 17 Ăl ciave le Gherșonosche: o Libni hai o Șimei, pe fameliența. 18 Ăl ciave le Chehatosche: o Amram, o Ițehar, o Hebron hai o Uziel. Ăl bărșa le Chehatosche sas ăc șăl hai treanda hai trin bărș. 19 Ăl ciave le Merariosche: o Mahli hai o Muși. Cadala si ăl neamuri le Levesche, sar sas amenghe phende.
20 O Amram lileas dă romni le phea pe dadeschi, le Iochebeda, hai oi cherdea lesche le Aronos hai le Moiseas. Ăl bărșa le Amramosche sas ăc șăl hai treanda hai iefta bărș. 21 Ăl ciave le Ițeharosche: o Core, o Nefeg hai o Zicri. 22 Ăl ciave le Uzielosche: o Mișael, o Elțafan hai o Sitri.
23 O Aron lileas dă romni le Elișeba, e cei le Aminadaboschi, e phei le Nahșonoschi, hai oi cherdea lesche le Nadabos, le Abihunos, le Eleeazaros, hai le Itamaros. 24 Ăl ciave le Coresche: o Asir, o Elcana hai o Abeasaf. Cadala si ăl neamuri le corițenghe.
25 O Eleeazar, o ciavo le Aronosco, lileas dă romni iech andal ceia le Putielosche, hai oi cherdea lesche le Fineeasos. Cadala sas ăl phure le neamurenghe le levițenghe, fiosavo pe fameliasa.
26 Cadala si cova o Aron hai cova o Moisea, savenghe phendeas o Rai: „Încalen anda o Them le Egiptosco le israelițen, oastea oasteasa!” 27 On si codola cai dine duma le faraonosche, o thagar le Egiptosco, caște încalaven anda o Egipto le israelițen. Cadala si codova o Moisea hai codova o Aron.
O Rai phendeas le Moiseasche hai le Aronosche te cheren ăl semnea
28 Cana o Rai dinea duma le Moiseasche ando Them le Egiptosco, 29 phendeas le Moiseasche:
— Me sem o Rai. Phen le faraonosche, o thagar le Egiptosco, sea so phenav tuche!
30 O Moisea ruia pes le Raiesche:
— Ita că me ni dav duma mișto. Sar si te așunel mandar o faraono?

*6:3 Ando originalo nai claro. Mai daștilas te hacheardeol: „hai ni semas pringiando lendar tala muro anav o Rai”.