5
Ăl israelițea si cinde tele hai sărbătorin o Ghes le Înkalaiimasko anda o Egipto
Kana așundes saoră thagara le emorițenghe save sas sa pă kodoi rig le Iordanoski, karing o apuso, hai saoră thagara le kanaanițenghe pașa o pai o baro, kă o Rai șukeardeasas o pai le Iordanosko angla ăl israelițea gi kai nakhles, lengo ilo darailos hai ma nas len nădejdea andai kauza le israelițenghi.
Atunci o Rai phendeas le Iosuaske:
— Ker tuke ciurea barăske askuțime hai cin pale tele le israelițen!
Hai o Iosua kerdea peske ciurea barăske askuțime hai cindeas le israelițen tele po Plai Kolengo Bicinde Tele.
Ita soste cindea len tele o Iosua: Saoro poporo savo înklisto anda o Egipto, ăl murș, saoră manuș marimaske, mulesas po drom ande mulani kana înklistes anda o Egipto. Saoro poporo kodova kai înklistos anda o Egipto sas cindo tele, dar saoro poporo kerdo ande mulani, po drom, păce înklistes anda o Egipto, nas cindo tele. Kă ăl israelițea phirdesas saranda bărș ande mulani gi kai mulos saoro neamo: ăl manuș le marimaske save înklistesas anda o Egipto, save ni așundesas katar o Rai, hai savenghe o Rai halea lenghe sovel kă ni va mukela len te dikhen o them anda savo haleasas sovel lenghe dadenghe kă va dela les amenghe, ăk them andă savo thabdel thud hai abghin. Andă lengo than vazdeas lenghe ciaven. Kadalen cindea len tele o Iosua, kă sas bi cinde tele, kă ni cindesas len tele po drom. Pala so cindeas tele saoră neamos, aciles păk than ande tabăra gi kai sastiles.
O Rai phendeas le Iosuaske:
— Aghes vazdem pa tumende o lagiavo kai kerde les tumenghe ăl egipteia.
Hai kodolaske ciute kodol thaneske o anav Ghilgal gi ando ghes dă aghes.* O kuvînto Ghilgal așundeol sar o kuvînto ande cib ebraiko savo traducisardeam les „vazdem”.
10 Ăl israelițea beșles ko Ghilgal, hai sărbătorisardes o ghes kana înklistes anda o Egipto, andă le deșuștarengo ghes le cionesko karing e reat, ande Mulani le Ierihonoski. 11 Andă le duiengo ghes palal sărbătoarea hales andal roade le themoske, azimea hai kukea peke, kear ando ghes kodova. 12 Kana hales andal roade le themoske, andă le duiengo ghes palal sărbătoarea, ni mai dinea len mana. Hai de atuncia ma nas len mana le israelițen. Hales andal roade le Themoske Kanaan ando bărș kodova.
O Rai del drom ăk ajutori zuralo
13 Kana o Iosua sas pașa o Ierihono, vazdeas ăl iakha hai dikhleas ăk manuș kai beșelas angla leste, le sabiasa ando vast. O Iosua ghelos karing leste hai phendea leske:
— San anda amare, sau anda amare dușmaia?
14 Ov dineas anglal:
— Nici iekh, me sem o Mai Baro le armatako le Raieski, akanak avilem.
O Iosua ciudea pes le mosa ke phuv, banghilos hai phendea leske:
— So phenel muro Rai pe roboske?
15 O Mai Baro le armatako le Raieski phendeas le Iosuaske:
— Înkal ke poghimata andal pîrne, kă o than pă savo beșes si sfînto!
Hai o Iosua kadea kerdeas.

*5:9 O kuvînto Ghilgal așundeol sar o kuvînto ande cib ebraiko savo traducisardeam les „vazdem”.