^
O Ioan
O Kuvînto le Devlesko: O Isus Kristos
O Ioan o Bolitori laciarel o drom le Raiesko
O Mielo le Devlesko vazdel o bezeh le lumeako
Ăl anglune ucenicea le Isusoske
O Natanael pringianel le Isusos sar o ciavo le Devlesko
O Isus kerel mol anda o pai
O Isus holeailos pă kola kai bikinenas ande bar le Temploski
O Isus pringianel le manușăs
O Isus hai o Nikodim
E dragostea le Devleski
O Ioan pale phenel anda o Isus
Savo avel opral si mai opre dă sea
E samariteanka hai o pai o giuvindo
Ăl holde si pake, trăbul kidine
O Isus sastearel le ciaves le slujbașăsko le thagaresko
O Isus sastearel le banghes ando ghes le Sabatosko ke Betseda
O Del kerdea pe Ciaves krisitori
Kola kai phenen o ciacimos anda o Isus
Pangi marne aresen anda pangi mi manuș
O Isus phirel po pai
Ăl manuș roden le Isusos
O Isus si o marno kai del viața
But andal ucenicea le Isusoske telearen
Le Isusos si les ăl vorbe le viațake
Ăl phral le Isusoske ni pakean andă leste
Na krison pala sar dikheol, dar pala o ciacimos!
Si o Isus o Kristos?
Ăl bare le evreenghe kamen te astaren le Isusos
O Isus o pai le viațako
Ăl manuș han pes andai kauza le Isusoski
But andal bare le evreenghe ni pakean ando Isus
E giuvli kai kurvisardeas
O Isus si e lumina le lumeaki
O Isus nai andai lumea kadaia
O ciacimos hastravel tut
O Isus si mai anglal dă sar o Avraam
O sastearimos le korăsko
Ăl fariseia pucen le korăs sar sastilos
O koro pakeal ando Isus
O Isus si o păstori o lacio
Ăl bare le evreenghe ni pakean ando Isus
O Isus giuvindil le Lazăros
Ăl bare le evreenghe hotărîn te mudaren le Isusos
E Maria makhel ăl pîrne le Isusoske
O Isus si primime sar thagar ando Ierusalimo
O Isus del duma anda peo merimos
But manuș ni pakeaies
O umilimos le Isusosko
O Isus phenel kă si te avel bikindo
E porunka nevi dini katar o Isus
O Isus phenel sar ciudel pes o Petre lestar
O Isus si o drom, o ciacimos hai e viața
O Isus phenel kă va dela drom o Duho Sfînto
O Isus si e vița hai ame seam ăl mlădițe
E ura le lumeaki
E buki le Duhoski Sfînto
O holearimos le ucenicengo kerdeol bukuria
O Isus rughil pes anda peste
O Isus rughil pes anda pe ucenicea
O Isus rughil pes anda saoră kola kai va pakeana andă leste
O Iuda anel le soldațen te astaren le Isusos
O Isus si îngheardo ko Ana
O Petre phenel kă ni pringianel le Isusos
O baro rașai pucel le Isusos
O Petre pale ciudel pes katar o Isus
O Isus angla o Pilat
E răstignirea le Isusoski
O Isus merel
O Isus si lilo poa trușul hai si prahome
O than le prahomasko nango
O Isus sikadeol le Mariake andai Magdala
O Isus sikadeol le ucenicenghe
O Isus sikadeol le Tomaske
Soste si ramome o lil kadava?
O Isus sikadeol ko Lako le Tiberiadiako
O Isus del duma le Petresa