Ăl bukea le Apostolenghe
1
O Isus phenel kă del le apostolen o Duho Sfînto
Teofil, andă muro lil o angluno ramosardem anda sea so începosailos te kerel hai te sikavel o Isus, gi ando ghes kana sas vazdino ko ceri. Gi kai te avel vazdino ko ceri, prin o Duho Sfînto dineas porunci le apostolen kai alosardeasas len hai savenghe sikadilos giuvindo pala leski suferința. O Isus sikadeas kă trail le apostolenghe butioar, andă but feluri, timpo saranda ghesengo, hai dinea lenghe duma anda o thagarimos le Devlesko.
Ăk data kana sas lența, o Isus phendea lenghe:
— Na telearen anda o Ierusalimo! Ajukearen te kerdeol o phenimos le Dadesko anda savo așunden les mandar! Kăci o Ioan bolelas le manușăn paiesa, dar tume, na pala but ghes, va avena bolde le Duhosa Sfînto.
O Isus si vazdino ko ceri
Kana ăl apostolea sas andăk than, pușle les:
— Raia, ando timpo kadava va lesa parpale o thagarimos le Israelosko katar ăl romaia?
Ov phendea lenghe:
— Nai tumari treaba te gianen o ghes hai o ciaso saven o Dad hotărîsardea len prin pi autoritatea. Dar va primina zuralimos kana va avela o Duho Sfînto pă tumende, hai atunci va phenena o ciacimos anda mande ando Ierusalimo, andă saorî Iudeea, ande Samaria hai gi kăl riga le phuiake.
Păce so phendeas kadal bukea, ando timpo so on dikhenas pă leste, sas vazdino hai ăk noro lilea les angla lenghe iakha. 10 Hai ando timpo so on dikhenas po ceri kana ov telearelas, ita kă sikadiles lenghe dui murș hureade andă parnimaste 11 hai phendes:
— Manuș andai Galileea, soste beșen hai dikhen po ceri? Kadav Isus, savo sas lilo ko ceri anda tumaro mașkar, sa kadea va rila pes sar dikhlen les giandos ko ceri.
O Matia alome ando than le Iudasko
12 Atunci on risailes ando Ierusalimo poa plai le Măslinengo, kai si pașa o Ierusalimo, kam ăk kilometro. 13 Kana aresles, gheles ande hodaia opral kai beșenas. Hai sas: o Petre, o Ioan, o Iakov hai o Andrei, o Filip hai o Toma, o Bartolomeu hai o Matei, o Iakov le Alfeosko, o Simon o Patrioto hai o Iuda le Iakovosko. 14 Sea kadala ăk ilesa rughinas pes saoro timpo, le giuvleanța, le Mariasa, e dei le Isusoski, hai leske phralența.
15 Andăl ghesa kodola, o Petre uștilos andă pîrnende ando mașkar le phralengo. Othe sas kidine kam ăk șăl hai biș manuș. Hai phendeas:
16 Phralale, trăbulas te kerdeol e Skriptura phendi katar o Duho Sfînto mai anglal prin o mui le Davidosko, anda o Iuda, savo îngheardeas kolen kai astardes le Isusos. 17 Sas iekh amarestar hai dinea pes leske ăk rig amența andă buki kadaia le Devleski.
18 (O manuș kadava kindeas ăk kotor than le lovența kai lilea len andai buki e nasul kai kerdea lan, pelos le mosa tele, pharîlos andă dui poa mașkar, hai c⁠iordineailes saoră pora leske. 19 E buki kadaia areslis pringiandi katar saoră manuș anda o Ierusalimo, kadea kă le thaneske kodoleske ciutes lesko anav andă lenghi cib: Akeldama, aver felo phendo: O Than le Ratesko.) 20 ⸤O Petre phendeas:⸥
— Kă ando lil le Salmengo si ramome:
«Lesko kher te aciol mulano,
konik ta na beșel andă leste»a Salmi 69:25
hai
«Leski buki te lel lan aver».b Salmi 109:8
21 Deci trăbul te alos iekh andal murș save sas amența saoro timpo kadava, kabor o Rai o Isus sas mașkar amende, 22 dă kana sas boldo katar o Ioan, gi ando ghes kana sas lilo mașkar amende. Ăk manuș kadalestar trăbul te ajutil amen te phenas avrenghe kă i ov dikhleas kă o Isus înviosardeas.
23 Hai andes dui anglal: le Iosifos, saveske phenenas Barsaba, pringiando i le anavesa Iustus, hai le Matias. 24 Pala kodoia rughisailes:
— Raia, tu pringianes ăl ile saorănghe, sikav amenghe saves andal dui kadala alosardean les 25 te slujil sar apostolo ando than le Iudasko. Kă ov mukleas pi slujirea hai ghelos ko than kai sas anda leste!
26 Dines le zalosa, hai o zalo pelos po Matia, hai ov sas alome apostolo kolavrența deșuiekh.

a1:20 Salmi 69:25

b1:20 Salmi 109:8