3
E Rut k-äl pïrne le Boazosqe
Haj e Naomi, laqi soakra, phendǎ laqe:
— Mïrï ćhej, nas miśto te rodav tuqe äk than te odihnis tut, kaj te avel tuqe miśto? Ita o Boaz savesqe ʒuvlǎnça sanas, naj ov ruda amença? Dikh kä ov rakjaqo si te ućanel o giv p-e aria. Thov tut, makh tut uleěça, hurǎdo śukar haj de tut tele ke aria le trejerimasqi! Dar ta na kerdos prinʒandi kadal manuśäsqe ʒi kana ni xala haj ni pela! Kana ćhula pes tele, dikh o than kaj ćhul pes tele, pala kodoja ʒa, de rigaθe pa lesqe pïrne haj ćhu tut tele! Atunć ov si te phenel tuqe so te keres.
E Rut dinǎ lan anglal:
— Si te kerav sǎ so phendǎn.
Dinǎ pes tele ke aria haj kerdǎs sǎ so porunćisardǎsas laqi soakra.
O Boaz xalǎs haj pilǎs haj lesqo ilo sas laćho. Pala kodoja gelos te ćhul pes tele paśa e grämada le givesqi. E Rut avilis ćorjal, dinǎ rigaθe pa lesqe pïrne haj ćhutǎ pes tele. K-o maśkar le reakjaqo o manuś izdrajas, boldǎ pes, haj dikh äk ʒuvli sas tele kä lesqe pïrne. Atunć ov phendǎs:
— Kon san?
Haj oj dinǎs anglal:
— Sem e Rut, ki sluźnika. Ïntinzosar ke pogǎ le hajnaqe pä ki sluźnika, kä tu san muro räskumpärätori!
10 Haj ov phendǎs:
— Binekuvintime te aves kaθar o Raj, mïrï ćhej! Tu sikadǎn maj but miśtimos maj palal dä sar anglal. Kä ni phirdǎn pala tärne, fie kä on si ćorä sau bravale. 11 Akanak, mïrï ćhej, na dara, si te kerav tuqe sǎ so phenes, kä saoro foro ʒanel kä san äk ʒuvli gogǎver. 12 Si ćaćes kä sem tuqe paśardo, dar maj si äk manuś, äk ruda maj paśä sar manθe. 13 Aćho kadaj rǎt kathe! Haj texara kana kamela te räskumpäril tut, miśto, te räskumpäril tut. Dar kana ni plaćol les te räskumpäril tut, si te räskumpäriv tut me, ʒuvindo si o Raj! Sov kathe ʒi detexara!
14 Oj aćhilis suti kä lesqe pïrne ʒi detexara, haj uśtilis maj anglal ta na daśtin te prinʒandǒn äl manuś jekh pä aver. O Boaz phendǎs:
— Ta na ʒanel koniva kä ïntrisajlis äk ʒuvli anθ-e aria!
15 Haj maj phendǎs:
— An e mantaua kaj si pä tuθe haj ïnkǎr lan!
Haj oj ïnkǎrdǎ lan, ov mäsurisardǎs śov mäsuri orzosqe* 6 mäsuri orzosqe sas kam 30 okale. haj ćhutǎ len pä la. Pala kodoja ïntrisajlos anθ-o foro.
16 E Rut risajlis kä pi soakra, haj e Naomi phendǎs:
— Sar sas, mïrï ćhej?
E Rut phendǎ laqe sǎ so kerdǎsas laqe o manuś kodova:
17 Dinǎ man kadal śov mäsuri orzosqe haj phendǎ manqe: «Ta na ris tut le vasteça nango kä ki soakra!»
18 Haj laqi soakra phendǎs:
— Beś gogǎver, mïrï ćhej, ʒi kana aśunesa sar termenila pes e buki kadaja: kä o manuś kadava ni va arakhela pi paćǎ ʒi kana ni va termenila ages e buki kadaja.

*3:15 6 mäsuri orzosqe sas kam 30 okale.