2
E Rut maladǒl le Boazoça
Le Naomǎ sas lan äk ruda pala o rrom, äk manuś prinʒando haj bravalo anθa o njamo le Elimelekosqo, kaj bućholas Boaz. Anθ-äk ges phendǎs e Rut e moabita le Naomǎqe:
— Kamav te ʒav p-o kïmpo te kidav spićǎ pala kova savesθe arakhava miśtimos.
Haj oj phendǎ laqe:
— Ʒa, mïrï ćhej!
Gelis haj areslis p-o kïmpo te kidel spićǎ pala äl sećerätorǎ. Kadǎ kerdilos kä kodoja rig kïmposqi sas le Boazosqi, anθa o njamo le Elimelekosqo.
Haj ita avilos o Boaz kaθar o Betleemo haj phendǎs le sećerätorenqe:
— O Raj te avel tumença!
Haj kadala dine les anglal:
— O Raj te binekuvintil tut!
Pala kodoja o Boaz phendǎs pe sluźitoresqe o maj baro le sećerätorenqo:
— Kasqi si kadaj ʒuvli tärni?
Haj o baro le sećerätorenqo dinǎs anglal:
— E ʒuvli kadaja si e moabita, kodoja savi risajlis le Naomǎça anθa-l thana orta le Moabosqe. Phendǎ manqe: «Rugiv tut te mukes man te kidav spićǎ! Si te kidav maśkar äl snopi, pala äl sećerätorǎ.» Haj avilis haj aćhilis anθä pïrnenθe kaθar o ćaso kodova le detexerinaqo ʒi akanak, haj ni hodinisajlis numa äk cïra anθ-o kher.
Atunć o Boaz phendǎs le Rutǎqe:
— Aśun, mïrï ćhej, ta na ʒas te kides spićǎ anθä aver kïmpo, na durǒ kaθar, haj aćho kathe le ʒuvlǎnça! Te dikhes savo kïmpo sećerina les haj ʒa lença! Porunćisardem le tärnimasqe ta na makhen pes tuθar. Kana va avela tuqe truś, te ʒas k-äl pirǎ haj te pes anθa so va ïnkalavena mïrä manuś!
10 Atunć oj ćhudǎ pes le moça ke phuv haj phendǎ lesqe:
— Sar arakhlem miśtimos angla tuθe, kaśte ïngriźos tut manθar, ku sǎ kä sem sträiino?
11 O Boaz dinǎ lan anglal:
— Phendinǎjlos manqe sǎ so kerdǎn anθa ki soakra dä kana mulos kǒ rrom, haj sar muklǎn ke dades, ke da haj o them ke njamosqo, te ʒas kä äk poporo kaj ni ʒanesas les maj anglal. 12 O Raj te pokinel tuqe so kerdǎn, haj ki pokin te avel tuqe laćhi anθa-i rig le Rajesqi, o Del le Israelosqo, tala savesqe phakǎ avilǎn te azävädis tut!
13 Haj oj phendǎs:
— Muro raj! Te arakhav miśtimos angla tuθe, kä tu mïngïisardǎn man haj ke vorbe geles k-o ilo ke sluźnikaqo! Haj me ni sem sar jekh anθa ke sluźnićǎ.
14 Ke vremǎ kana xal pes, o Boaz phendǎs le Rutǎqe:
— Paśo, xa marno, haj kingǎr kǒ kotor anθ-e mol śukli!
Oj beślis paśa äl sećerätorǎ. Haj ov dinǎ lan orzo peko. Xalǎs, ćajlilis haj maj aćhilo lan. 15 Pala kodoja uśtilis te kidel spićǎ. O Boaz dinǎ kadaj porunka pe tärnimasqe:
— Muken lan te kidel spićǎ maśkar äl snopi haj ta na xolǎren lan! 16 Haj kjar tume te ïnkalaven spićǎ anθa-l snopi anθa laθe! Te muken lan te kidel spićǎ haj ta na xolǎren lan!
17 Haj kadǎ kidǎs oj poa kïmpo ʒi e rǎt, haj mardǎs so kidǎs. Sas kam äk banica orzosqi.* Anθ-o oriʒinalo banica si „efa”. Äk efa si lan kam biśtheduj okale (kg). 18 Lilǎs lan haj gelis anθ-o foro, haj laqi soakra dikhlǎs so kidǎs. Pala kodoja ïnkaladǎs o xamos kaj muklǎ les päće oj ćajlilis, haj dinǎ les laqe. 19 Laqi soakra phendǎ laqe:
— Kaj kidǎn spićǎ ages, haj kaj kerdǎn buki? Binekuvintime te avel kova savo phiradǎ tuqe griźaθar!
E Rut phendǎ pe soakraqe kasθe kerdǎs buki:
— O anav le manuśäsqo kaj kerdem buki ages si Boaz.
20 Atunć e Naomi phendǎs pe borǎqe:
— Binekuvintime te avel kaθar o Raj, kaj ni muklǎs pi mila kaθar äl ʒuvinde haj kaθar äl mule! O manuś kadava si ruda amença, si jekh anθa amare räskumpärätorǎ.
21 Atunć e Rut e moabita phendǎs:
— Ov phendǎs manqe: «Beś paśä mïrä manuś ʒi kana ni maj avela sećerimasqo!»
22 Haj e Naomi phendǎs le Rutǎqe, pe borǎqe:
— Mïrï ćhej, si maj miśto te ʒas lesqe ʒuvlǎnça, ta na lel pes dakoniva tuθar pä aver kïmpo.
23 Haj kadǎ e Rut aćhilis le ʒuvlǎnça le Boazosqe haj kidǎ spićǎ ʒi kana termenisajlos o sećerimos le orzosqo haj o sećerimos le givesqo. Sa kä pi soakra beśelas.

*2:17 Anθ-o oriʒinalo banica si „efa”. Äk efa si lan kam biśtheduj okale (kg).