23
O Balaam phendǎs le Balakosqe:
— Vazde manqe kathe jefta altarǎ haj pregätisar manqe kathe jefta viceja haj jefta berbećǎ!
O Balak kerdǎs sar phendǎs o Balaam, haj phabardǎs po-k vicälo haj po-k berbjaqo pä fiosavo altari. O Balaam phendǎs le Balakosqe:
— Beś paśa kǒ phabarimos, kä me telǎrav! Daśtil pes ka o Raj te avel te maladǒl pes mança. Haj so va sikavela man si te phenav tuqe.
Haj uśtilos p-äk than ućo haj mulano. O Del avilos te maladǒl le Balaamoça, haj o Balaam phendǎs lesqe:
— Kerdem äl jefta altarǎ, haj pä fiosavo altari phabardem po-k vicälo haj po-k berbjaqo.
Haj o Raj phendǎs le Balaamosqe so te phenel:
— Risao k-o Balak haj kadǎ te des lesqe duma!
O Balaam boldinǎjlos k-o Balak haj dikhlǎ les beśïndos paśa lesqo phabarimos, haj paśa lesθe äl maj bare le Moabosqe. O Balaam phendǎs pi prooroćia:
— O Balak andinǎ man anθa o Aram,
o thagar le Moabosqo dinǎ man muj
anθa-l plaja le räsäritosqe:
«Av orde haj de manqe armaja le Jakovos!
Av orde haj pher nasulimos le Israelos!»
Sar te dav me armaja
koles kaj ni del les armaja o Del?
Sar te pherav me nasulimos
koles kaj ni pherel les nasulimos o Raj?
Dikhav len anθa-l vïrfuri le stïnćenqe,
dikhav len pa-l plaja.
Si äk poporo kaj beśel korkoro
haj ni gïndil pes kä si sar aver njamuri.
10 Kon daśtil te ginel e pulberǎ le Jakovosqi,
haj te phenel kabor dä but
si äk sferto anθa o Israelo?
O, te meravas sar kola äl ćaće,
haj muro sfïrśito te avel sar lenqo!
11 O Balak phendǎs le Balaamosqe:
— So kerdǎn manqe? Andem tut te des armaja mïrä duśmanos, haj tu sa binekuvintis les!
12 Ov dinǎs anglal:
— Naj kadǎ kä träbul te phenav numa so phenel manqe o Raj te phenav?
Le dujenqi prooroćia
13 O Balak phendǎ lesqe:
— Rugiv tut, hajda mança anθä aver than kaθar daśtis te dikhes len, numa äk rig anθa lenθe, na saorän! Othar te des len manqe armaja!
14 Ïngǎrdǎ les anθ-o kïmpo Cofim, p-o vïrfo le Plajesqo Pisga. Vazdǎs jefta altarǎ haj phabardǎs äk vicelo haj äk berbjaqo pä fiosavo altari. 15 O Balaam phendǎs le Balakosqe:
— Aćho kathe paśa kǒ phabarimos, haj me si te ʒav angla lesθe.
16 O Raj avilos te maladǒl le Balaamoça, haj phendǎ lesqe so te phenel:
— Risao k-o Balak haj kadǎ te des lesqe duma!
17 O Balaam risajlos lesθe haj dikhlǎ les beśïndos paśa lesqo phabarimos, anθ-äk than le maj barença le Moabosqe. O Balak phendǎ lesqe:
— So phendǎs o Raj?
18 Haj o Balaam phendǎs pi prooroćia:
— Uśti haj aśun, Balak!
Le sǎma manθe, o ćhavo le Ciporosqo!
19 O Del naj äk manuś kaśte oxavel,
nić äk ćhavo manuśäsqo te parubdǒl.
Ni kerel so phendǎs?
Ni va ïnkǎrela kä pi vorba?
20 Dikh, primisardem porunka te binekuvintiv.
Ov binekuvintisardǎs, haj me ni daśtiv te paruav.
21 Ov ni dikhlǎs nasulimos anθ-o Jakov,
ni dikhlǎs pharimos anθ-o Israel.
O Raj, lesqo Del si lença,
on phenen zurales kä ov si lenqo thagar.
22 O Del ïnkalavel len anθa o Eʒipto,
si zuralo sar äl śïnga äk taurosqe sälbatiko.
23 Kadǎ kä naj drabarimos kontra le Jakovosqi,
nić armaj kontra le Israelosqi.
Akanak phendǒl pes anθa o Jakov haj o Israel:
So bukǎ bare kerdǎs o Del!
24 Dikh, äk poporo! Uśtel sar äk leo,
vazdel pes sar äk leo.
Ni sovel ʒi kana ni xalǎs so astardǎs
haj ni pilǎs o rat kolenqo kaj mudardǎ len.
25 O Balak phendǎs le Balaamosqe:
— Kana ni des len armaja, nić na binekuvintisar len!
26 O Balaam dinǎs anglal:
— Ni phendem tuqe kä si te kerav sǎ so va phenela o Raj?
Le trinenqi prooroćia
27 O Balak phendǎs le Balaamosqe:
— Rugiv tut, hajda te ʒas anθä aver than! Othar daśtila te plaćol le Devles te des manqe armaja kadal poporos!
28 O Balak ïngǎrdǎs le Balaamos p-o vïrfo le Plajesqo Peor, kaθar daśtil pes te dikhǒl e mulani le Judasqi. 29 O Balaam phendǎs le Balakosqe:
— Vazde manqe kathe jefta altarǎ haj pregätisar manqe kathe jefta viceja haj jefta berbećǎ!
30 O Balak kerdǎs sar phendǎs o Balaam haj phabardǎs po-k vicelo haj po-k berbjaqo pä fiosavo altari.