22
O Balak dinǎs drom pala o Balaam
Äl israelicǎ telǎrdes haj beśles anθ-e Mulani le Moabosqi, ïnkǎltar o Jordano, angla o Jerihono. O Balak, o ćhavo le Ciporosqo, dikhlǎs sǎ so kerdǎsas o Israel le emoricenqe. Le moabicenqe sas lenqe dar kaθar äk poporo kadikita dä baro, darajles kaθar äl israelicǎ. Äl moabicǎ phendes le phurenqe le Madianosqe:
— Kadal but manuś si te xan sǎ so si anθä amare riga, sar xal o guruv sǎ so si zeleno p-o kïmpo!
Pä atunća sas thagar le Moabosqo o Balak, o ćhavo le Ciporosqo. Ov dinǎs drom manuś k-o Balaam, o ćhavo le Beorosqo, anθ-o Petor p-o Paj o Eufrato anθä lesqo them, kaśte del les muj: „Ita, äk poporo ïnklisto anθa o Eʒipto, ućharel e phuv haj ćhutǎ pes te beśel paśa manθe. Kadǎ rugiv tut te aves te des armaja kadal poporos anθa manθe, kä si maj zuralo manθar! Kadǎ daśtiva te marav les haj te goniv les anθa muro them, kä ʒanav kä kas binekuvintis si binekuvintime haj kas des armaja si dino armaja.”
Äl phure le Moabosqe haj le Madianosqe telǎrdes haj liles peça daruri anθa-i armaj. Aresles k-o Balaam haj phende lesqe so phendǎs o Balak. O Balaam phendǎ lenqe:
— Aćhon kathe arǎt, haj si te phenav tumenqe so va phenela manqe o Raj.
Haj äl maj bare le Moabosqe aćhiles k-o Balaam. O Del avilos k-o Balaam haj phendǎs:
— Kon si äl manuś kadala tuça?
10 O Balaam dinǎ anglal le Devles:
— O Balak le Ciporosqo, o thagar le Moabosqo dinǎ len drom te phenel manqe: 11 «Ita, äk poporo savo ïnklisto anθa o Eʒipto ućharel e phuv. Av orde te des les armaja anθa manθe! Kadǎ daśtiva te marav les haj te goniv les.»
12 O Del phendǎs le Balaamosqe:
— Na ʒa lença, haj nić na de armaja kodol poporos, kä si binekuvintime!
13 O Balaam uśtilos detexara haj phendǎs le maj barenqe le Balakosqe:
— Ʒan palpale anθä tumaro them, kä o Raj ni mukel man te ʒav tumença!
14 Äl maj bare le Moabosqe uśtiles, risajles k-o Balak haj phendes lesqe:
— O Balaam ni kamnos te avel amença.
15 O Balak pale dinǎs drom maj but phure maj miśto dikhle dä sar anglal. 16 Aresles k-o Balaam haj phendes lesqe:
— Kadǎ del duma o Balak, o ćhavo le Ciporosqo: «Na muk khanć te opril tut, rugiv tut, te aves manθe! 17 Kä si te dav tut bari ćinstja haj si te kerav sǎ so va phenesa manqe. Numa av orde, rugiv tut, haj de armaja anθa manθe kadal poporos!»
18 O Balaam dinǎs anglal le sluźitoren le Balakosqe:
— I te del man o Balak pǒ kher pherdo rupo haj sumnakaj, sa ni daśtivas te kerav nić äk buki, kä si cïjni kä si bari, kontra le porunkaqi le Rajesqi, mïrä Devlesqi. 19 Dar rugiv tumen, aćhon kathe i tume kadaj rǎt kaśte dikhav so va phenela manqe o Raj!
20 P-o maśkar le reakjaqo o Del avilos k-o Balaam haj phendǎ lesqe:
— Kana äl manuś kadala aviles te den tut muj, uśti haj ʒa lença! Dar te keres numa so va phenava tuqe!
E xärni le Balaamosqi del duma
21 O Balaam uśtilos detexara, ćhutǎs e śaua p-e xärni haj telǎrdǎs le bare manuśänça le Moabosqe. 22 O Del xolǎjlos kä telǎrdǎs, haj o ïnʒero le Rajesqo beślos lesqe kontra anθ-o drom. O Balaam sas pä pi xärni, haj duj sluźitorǎ sas leça. 23 Kana e xärni dikhlǎs le ïnʒeros le Rajesqo beśïndos anθ-o drom le sabiaça ïnkaladi anθ-o vast, dinǎ pes rigaθe anθa o drom haj gelis p-o kïmpo. O Balaam mardǎ lan kaśte anel lan p-o drom. 24 Atunća o ïnʒero le Rajesqo beśles p-äk poateka anθa-l reza, maśkar duj ziduri. 25 E xärni dikhlǎ les, dinǎ pes karing o zido haj kidǎs o pïrno le Balaamosqo anθ-o zido. O Balaam pale mardǎ lan. 26 O ïnʒero le Rajesqo gelos maj dur haj beślos anθ-äk than cïjno kaj nas drom te maj nakhes nić ke ćaći nić ke stïngo. 27 E xärni dikhlǎ les haj tinzosajlis tele tala o Balaam. O Balaam xolǎjlos haj mardǎs le xärnǎ äk rovlǎça. 28 O Raj putǎrdǎs o muj le xärnǎqo, haj oj phendǎs le Balaamosqe:
— So kerdem tuqe, kä trivar mardǎn man?
29 O Balaam dinǎs anglal le xärnǎ:
— Kä mardǎn tuqe źoko manθar! Te sas man äk sabia anθ-o vast, mudardemas tut ʒi akanak!
30 E xärni phendǎs le Balaamosqe:
— Ćaćes ni sem me ki xärni pä savi phirdǎn saoro timpo ʒi anθ-o ges dä ages? Maj kerdem tuqe kadǎ?
Haj ov dinǎs anglal:
— Ni.
31 O Raj putǎrdǎs äl jakha le Balaamosqe, haj ov dikhlǎs le ïnʒeros le Rajesqo beśïndos anθ-o drom, le sabiaça ïnkaladi anθ-o vast. Haj dinǎs koća haj bangǎrdǎs pǒ śäro. 32 O ïnʒero le Rajesqo phendǎ lesqe:
— Sosθe mardǎn ke xärnǎ trin drom? Ita, me ïnklistem te beśav ki kontra, kä kǒ drom si nasul angla ma. 33 E xärni dikhlǎ man haj dinǎ pes rigaθe angla manθe trin drom. Ta na dinǎsas pes rigaθe angla manθe, tut mudardemas tut ʒi akanak, haj lan muklemas lan ʒuvindi.
34 O Balaam phendǎs le ïnʒerosqe le Rajesqo:
— Kerdem bezex, kä ni ʒanglem kä beśes anθä muro drom te opris man. Akanak, kana si nasul angla tuθe so kerav, me si te riv man.
35 O ïnʒero le Rajesqo phendǎs le Balaamosqe:
— Ʒa kadal manuśänça, dar te phenes numa so phenav tuqe me!
Haj o Balaam gelos le bare manuśänça le Balakosqe.
36 O Balak aśundǎs kä avel o Balaam haj ïnklistos lesqe anglal kä äk foro anθa o Moab paśa o Paj Arnon, kaj sas o hotari o maj durǎrdo. 37 O Balak phendǎs le Balaamosqe:
— Ni dinem drom tuθe te aves sigo? Sosθe ni avilǎn manθe? Ni pakǎs kä daśtiv te pokinav tut?
38 O Balaam dinǎs anglal le Balakos:
— Ita kä avilem tuθe. Dar akanak, daśtiv te phenav orso? Si te phenav numa so va phenela manqe o Del.
39 O Balaam gelos le Balakoça haj aresles k-o Kirjat-Hucot. 40 O Balak źertfisardǎs guruva, brakhǎ haj buznǎ haj anθa lenθe dinǎs te xal le Balaamos haj le maj baren save sas leça.
E prooroćia e angluni le Balaamosqi
41 Detexara o Balak lilǎs le Balaamos opre p-o Plaj o Bamot-Baal, haj othar o Balaam dikhlǎs äk rig anθa o poporo le Israelosqo.